eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Naprawy samochodów służbowych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawy samochodów służbowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.ol@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie mienie Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawy samochodów służbowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fddd629e-a160-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059886/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Naprawy samochodów służbowych - OR Olsztyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.2. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem:https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail)
na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, z zastrzeżeniem, że oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://amw.eb2b.com.pl/openauctions.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i
utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.2. Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and conditions). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując ( w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.3. Instrukcja korzystania z platformy:1) w zakładce
Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP -OO.2616.14.2023 oraz
korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w
przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku
posiadania konta na Platformie;2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (email)
informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji
Operatora, która może potrwać do24h (8h roboczych).3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do
Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez
Platformę; 4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania(SWZ
oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W
celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie
załączniki organizatora”. 5) Zakładka „złóż ofertę” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń
składanych razem z ofertą. 6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie)
zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje
do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.4. Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy PC lub
Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów
operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta,3)zainstalowana dowolna najnowsza
wersja przeglądarki internetowej Chrome,Safari,Edge,Firefox,Opera; włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program
obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).5.Wszelkie dokumenty,
oświadczenia, informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z
Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc”„Instrukcje”.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania
ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Załączniki”.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia,
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie
Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz.Urz.UE L119 z
04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani /Pana
danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00- 911 Warszawa. Administrator
wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych
poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A,
00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1
lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W
odniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; Posiada Pan/i: na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/a dotyczących; na podstawie art.16
RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/u: w związku z
art.17 ust. 3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na
Pani/u obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OO.2616.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawy samochodów służbowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przyjęcia samochodu do naprawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje samodzielnym stanowiskiem wyposażonym w podnośnik hydrauliczny, pneumatyczny lub elektryczny, na którym wykonywane będą naprawy mechaniczne pojazdów, ulokowane tak, by naprawy mogły być wykonywane bez względu na warunki atmosferyczne;
b) dysponuje urządzeniem do diagnostyki i czynności kontrolno-regulujących systemów elektronicznych pojazdów (zestawem diagnostycznym komputerów pokładowych samochodów), komputerowym testerem usterek umożliwiającym pełną diagnostykę pojazdów Zamawiającego, posiadającym aktualną licencję na oprogramowanie do komputerowej diagnostyki pojazdów Zamawiającego;
c) dysponuje urządzeniem laserowym do pomiarów, sprawdzania i regulacji geometrii zawieszenia samochodów;
d) dysponuje oprzyrządowaniem do diagnostyki i serwisowania systemów klimatyzacji w samochodach Zamawiającego;
e) dysponuje dozorowanym parkingiem zapewniającym bezpieczne przechowywanie naprawianych samochodów i znajdującego się w nich wyposażenia.


Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia „dot. zdolności technicznej - wykaz wyposażenia zakładu" stanowiącego załącznik do 6 SWZ.
Zamawiający zastosuje kryterium spełnia/nie spełnia
5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Oświadczenia wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ dotyczą również podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz w przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie, przez każdego z tych Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Oświadczenia wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ dotyczą również podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz w przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie, przez każdego z tych Wykonawców

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
to składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące
załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl/ przy użyciu zakładki „Złóż ofertę"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. Sekcji 3.6 - Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej: 8. Ewentualne wnioski o
wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”.9. Wykonawcy mogą kierować zapytania do Zamawiającego, także mailowo na adres:
dzp.ol@amw.com.pl z dopiskiem: „Postępowanie nr DZP-OO.2616.14.2023”. Zapytania kierowane na inne adresy mailowe
Zamawiającego – nie będą rozpatrywane. 10. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym
rozmiarze do 100 MB. 11. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie
elektronicznej są sporządzane, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020
r.,poz. 2542) – zwane dalej jako „Rozporządzenie” – w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), odsyłającym do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 z późn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego
określonymi w tych przepisach prawa – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.odt.,.xades, .pades, .txt,
.xlsx,.zip.Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie.pdf.12. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu
elektronicznego: a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:• dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis
w formatem PAdES,• dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatemXAdES.b) odnośnie podpisu
osobistego:• dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),• dokumenty w formacie
innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. c) odnośnie podpisu zaufanego:• wielkość
dokumentów nie może przekraczać 10 MB (Szczegółowe informacje dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod
adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz dokumentelektroniczniewykorzystajpodpiszaufany).Jeżeli jest to możliwe,
zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego – wewnętrznego – który polega na tym, że jest zapisany łącznie z
podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).13. Informacja na temat
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:1) szyfrowanie za
pomocą protokołu TLS;2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF- 8;3) wszelkie operacje opierają się
o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę
na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.