eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orzesze › Opracowanie dokumentacji ZRID na realizację zadania: "Budowa ul. Brzozowej w Orzeszu-Jaśkowicach wraz z oświetleniem"Ogłoszenie z dnia 2022-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji ZRID na realizację zadania:
„Budowa ul. Brzozowej w Orzeszu-Jaśkowicach wraz z oświetleniem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.4.2.) Miejscowość: Orzesze

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.7.) Numer telefonu: 323248800

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073086

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00067518/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Opracowanie dokumentacji ZRID na realizację zadania: „Budowa ul. Brzozowej w Orzeszu-Jaśkowicach wraz z oświetleniem”
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań geodezyjno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania: Budowa drogi gminnej polegająca na budowie nowego odcinka drogi oraz poszerzeniu istniejącego odcinka drogi ul. Brzozowej w Orzeszu-Jaśkowicach (na odcinku od ul. Wolności do ul. Ściegiennego) około 470mb wraz z budową oświetlenia ulicznego. Planowany przebieg projektowanej drogi przedstawia załącznik graficzny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 4 do niniejszej umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i mapa (załącznik graficzny)
3. Wymagania art. 100 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
4. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia nie jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
6. Gdziekolwiek w dokumentacji postępowania występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji postępowania, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację postępowania wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji postępowania pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego
8. Warunki gwarancji: 60 miesięcy (5-lat) gwarancji jakości i rękojmi, liczonej od daty odbioru ostatniego etapu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. daty protokołu zdawczo – odbiorczego ostatniego etapu, podpisanego przez obydwie strony bez zastrzeżeń.
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

9. KODY CPV
Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia
71248000-8 Nadzór nad projektowaniem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
10. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

Po zmianie:
Opracowanie dokumentacji ZRID na realizację zadania: „Budowa ul. Brzozowej w Orzeszu-Jaśkowicach wraz z oświetleniem”
1. Rodzaj zamówienia: usługa
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowań geodezyjno-prawnych wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania: Budowa drogi gminnej polegająca na budowie nowego odcinka drogi oraz poszerzeniu istniejącego odcinka drogi ul. Brzozowej w Orzeszu-Jaśkowicach (na odcinku od ul. Wolności do ul. Ściegiennego) około 470mb wraz z budową oświetlenia ulicznego. Planowany przebieg projektowanej drogi przedstawia załącznik graficzny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. Nr 4 do niniejszej umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i mapa (załącznik graficzny)
3. Wymagania art. 100 ustawy: specyfika usługi nie wymaga uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
4. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia nie jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę.
5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ.
6. Gdziekolwiek w dokumentacji postępowania występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji postępowania, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.
7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację postępowania wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji postępowania pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego
8. Warunki gwarancji: 60 miesięcy (5-lat) gwarancji jakości i rękojmi, liczonej od daty odbioru ostatniego etapu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. daty protokołu zdawczo – odbiorczego ostatniego etapu, podpisanego przez obydwie strony bez zastrzeżeń.

9. KODY CPV
Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień, co do przedmiotu zamówienia
71248000-8 Nadzór nad projektowaniem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
10. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności:
1. inżynieryjnej drogowej oraz
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

-Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale XXVIII SWZ wyznaczono pozacenowe kryteria oceny ofert, odnoszące się do osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazanej w pkt. 3.4.1. tj. dot. osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej

Po zmianie:
1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej
oraz
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie min. 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Uwaga: Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

-Zamawiający wskazuje, że w Rozdziale XXVIII SWZ wyznaczono pozacenowe kryteria oceny ofert, odnoszące się do osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wskazanej w pkt. 3.4.1. tj. dot. osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie projektowania w specjalności: inżynieryjnej drogowej

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-03-07 09:00

Po zmianie:
2022-03-10 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-03-07 10:00

Po zmianie:
2022-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-04-05

Po zmianie:
2022-04-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.