eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Obsługa wystaw, prowadzenie punktu sprzedaży biletów i punktu informacyjnego oraz księgarni w siedzibie głównej Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22A.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa wystaw, prowadzenie punktu sprzedaży biletów i punktu informacyjnego oraz księgarni w siedzibie głównej Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001258462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 22A

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mufo.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mufo.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa wystaw, prowadzenie punktu sprzedaży biletów i punktu informacyjnego oraz księgarni w siedzibie głównej Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f49e03f8-a152-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045339/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa wystaw, prowadzenie punktu sprzedaży biletów i punktu informacyjnego oraz księgarni w siedzibie głównej Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22A.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f49e03f8-a152-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DU.260.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest obsługa wystaw, prowadzenie punktu sprzedaży biletów i punktu informacyjnego oraz księgarni w siedzibie głównej Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22A. Do obowiązków Wykonawcy należy:
ZADANIE 1.
W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi obsługi ekspozycji i pokazów w siedzibie Muzeum przy ul. Rakowickiej 22A, według harmonogramu zapotrzebowania na osobogodziny.
Zamawiający szacuje, iż jego łączne zapotrzebowanie będzie wynosić około
13 590 godzin w tym:
- wystawa stała ok. 10 460 godzin
- wystawa czasowa ok. 2511 godzin
- pokazy ok. 619 godzin
oraz dodatkowo ok. 500 godzin realizowane w ramach prawa opcji
W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia w ramach tzw.: „godzin dodatkowych”. Maksymalny zakres liczby godzin w ramach opcji wynosi: 500. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego o realizację opcji – w tym wykorzystanie całkowite, częściowe lub wcale. Zgłoszenie o potrzebie wykorzystania godzin dodatkowych w ramach opcji zostanie przesłane Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie co najmniej 3 dni przed czasem rozpoczęcia świadczenia usługi.
Usługa będąca przedmiotem zamówienia obejmuje zapewnienie:
- wystawa stała – min. 4 osobowa obsada
- wystawa czasowa – min. 2 osobowa obsada
- pokazy – min. 1 osobowa obsada.
Ilość osób wykonujących obsługę ekspozycji może zostać okresowo zwiększona przy dodatkowych wydarzeniach np. wernisażach lub okresowo zmniejszona np. w zależności od udostępnionej ekspozycji, zmniejszonego ruchu Zwiedzających. Zamawiający zgłosi konieczność zwiększenia ilości osób z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Wskazany powyżej minimalna ilość osób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku takiej organizacji zespołu dedykowanego do realizacji zamówienia by możliwe były zastępstwa w przypadkach losowych, urlopów czy chorób.
Zamawiający rozliczać się będzie jedynie za faktycznie wykonane usługi i zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części puli godzin, o których mowa powyżej.
Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia liczby godzin świadczenia usługi o nie więcej niż 20% liczby godzin świadczenia usługi, określonej powyżej.
Z przyczyn niezależnych, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z uwagi na zagrożenie epidemiczne, wprowadzenie stanu epidemii lub innego stanu nadzwyczajnego na terenie RP lub województwa małopolskiego, w tym zagrożenia terrorystycznego lub wojennego, zamknięcia obiektu lub wprowadzenia utrudnień komunikacyjnych dopuszczalne jest dalsze ograniczenie liczby godzin świadczenia usługi, wykraczające poza powyższy limit, na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
Z tytułu powyższego Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie lub wynagrodzenie za niewykonane usługi.
Obsługa ekspozycji i pokazów obejmie sześć dni w tygodniu w dniach:
środa, czwartek, piątek w godz. od 10:00 – 18:00
wtorek, sobota, niedziela w godz. od 11:00 – 19:00
Szczegółowy harmonogram dostarczany będzie do 20 dnia miesiąca z możliwością ich niewielkich modyfikacji w trakcie wykonywania umowy.
ZADANIE 2.
W ramach tego zadania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie punktu sprzedaży biletów wraz z punktem informacyjnym oraz księgarni w siedzibie głównej MuFo Rakowicka, przy ul. Rakowicka 22A oraz prowadzenie punktu sprzedaży biletów w oddziale MuFo Józefitów. Zamawiający przewiduje, że prowadzenie punktu sprzedaży bileltów przy ul. Józefitów 16 trwać będzie do maksymalnie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania.

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i jej załącznikach.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej dnia 6 lutego 2023 r.
a) o godz.: 10:00 w Krakowie, ul. Rakowickiej 22A.
b) o godz.: 11:00 w Krakowie, ul. Józefitów 16.
W celach organizacyjnych zamiaru uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mufo.krakow.pl do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 8.00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

79500000-9 - Dodatkowe usługi biurowe

79211120-3 - Usługi rejestracji sprzedaży i nabycia

98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Dotyczy ZADANIA 1. ok. 500 godzin realizowane w ramach prawa opcji
W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia w ramach tzw.: „godzin dodatkowych”. Maksymalny zakres liczby godzin w ramach opcji wynosi: 500. Wykonawca nie może zgłaszać roszczeń w stosunku do Zamawiającego o realizację opcji – w tym wykorzystanie całkowite, częściowe lub wcale. Zgłoszenie o potrzebie wykorzystania godzin dodatkowych w ramach opcji zostanie przesłane Wykonawcy pocztą elektroniczną w terminie co najmniej 3 dni przed czasem rozpoczęcia świadczenia usługi.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość czynszu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość prowizji za sprzedaż

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1.) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje:
- co najmniej 2 usługi (zamówienia), polegającą na obsłudze zwiedzających i ekspozycji, trwającą przez okres minimum 6 miesięcy każda, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmuje/obejmowało obsługę ekspozycji o powierzchni ekspozycji minimum 300 m2.
- co najmniej 1 usługę (zamówienie), polegającą na prowadzeniu punktu informacyjnego i sprzedaży biletów trwającą przez okres minimum 0,5 roku;
- co najmniej 1 usługę (zamówienie), polegającą na prowadzeniu księgarni minimum w trybie stacjonarnym.

Uwaga:
- pod pojęciem „zamówienie" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu;
- pod pojęciem „obsługa zwiedzających i ekspozycji” zamawiający rozumie w szczególności: świadczenie usług polegających na udzielaniu informacji dotyczących wystaw i pokazów, programu edukacyjnego instytucji oraz opiece nad eksponatami i kontroli biletów wstępu przy czym ww. usługa nie może dotyczyć obsługi ekspozycji terenu zewnętrznego.

4.2.) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej jedną osobą pełniąca funkcję koordynatora, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika/ koordynatora opiekunów ekspozycji oraz punktów informacyjnych, która kierowała i/lub koordynowała co najmniej 1 zamówieniem polegającym na obsłudze publiczności i ekspozycji oraz 1 zamówieniem polegającym na prowadzeniu punktu informacyjnego i księgarni zgodnie z definicjami wskazanymi powyżej, przy czym mogą to być usługi wykonywane w ramach jednego zamówienia;
b) co najmniej 4 osobami przewidzianymi do obsługi wystawy stałej;
c) co najmniej 2 osobami przewidzianymi do obsługi wystawy czasowej;
d) co najmniej 1 osobą przewidzianymi do obsługi pokazów.
e) co najmniej 2 osobami przewidzianymi do prowadzenia punktu informacyjnego ze sprzedażą biletów oraz księgarni dla siedziby głównej MuFo Rakowicka,
UWAGA:
Warunkiem koniecznym w przypadku osób w punktach od b do e jest:
1. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, potwierdzona dokumentem,
2. znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, posiada-nie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu,
3. znajomość przepisów bhp, posiadanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu.
4.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
4.5. Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestników w postępowaniu Wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zmówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2A do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Oświadczenie Wykonawca stanowi wzór załącznik nr 2B do SWZ.
4. Wykaz zamówień wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, zgodnie z rozdziałem VIII pkt 4 SWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 2C do SWZ.
Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane, są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z rozdziałem VIII pkt 4.2 SWZ, wzór wykazu stanowi załącznik nr 2D do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ. Informacje w przedmiotowym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3. Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy – celem wykazania umocowania osób podpisujących ofertę;
4. Potwierdzenie wniesienia wadium;
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 12:00 w dniu 10.02.2023 r.
3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku PeKao S. A 93 1240 4650 1111 0010 7078 0715;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020, poz. 299).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 lit. b) – d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium powinno być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację postępowania, którego dotyczy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
8. Zapisy art. 98 ustawy Zamawiający stosuje odpowiednio.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowla-ne/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

doprecyzowanie okresu realizacji zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, przy czym dla zadania 2 w zakresie prowadzenia punktu sprzedaży biletów w oddziale MuFo Józefitów, przy ul. Józefitów 16 – termin wykonania umowy - do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacja o wizji lokalnej: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej dnia 6 lutego 2023 r.
a) o godz.: 10:00 w Krakowie, ul. Rakowickiej 22A.
b) o godz.: 11:00 w Krakowie, ul. Józefitów 16.
W celach organizacyjnych zamiaru uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem ilości osób należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mufo.krakow.pl do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 8.00.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zgodnie z rozdziałem XXV SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.