eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strumień › "Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych "Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072357039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 18

1.5.2.) Miejscowość: Strumień

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 857 01 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@um.strumien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.strumien.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd7c77b5-a152-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd7c77b5-a152-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl//

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji z Zamawiającym.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu e-Zamówienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:
• Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, z którym może się Pan/Pani skontaktować osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną pod adresem: ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień lub elektronicznie: mops@um.strumien.pl
• W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: inspektor@mops.strumien.pl, numer telefonu: 603 850 154 lub wysyłając pismo na adres: 1 Maja 18, 43-246 Strumień
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej i administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd.
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, jak również zrealizowania innych zadań, w związku z którymi zostały zebrane i zgodnie z terminami określonymi w instrukcji kancelaryjnej. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.
• Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego / organizacyjnego.
• Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG dopilnujemy, aby zaistniały odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony tych danych.
• W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne (dot. zadań innych niż zadania publiczne), przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
• Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.271.4.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Całodobowa opieka wytchnieniowa z całodobowym wyżywieniem – min. 3 posiłkami dziennie w tym jednym gorącym

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85320000-8 - Usługi społeczne

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w środowisku z min. 1 gorącym posiłkiem dziennie

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85320000-8 - Usługi społeczne

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne, w tym usługi społeczne w formie treningu usamodzielniającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85320000-8 - Usługi społeczne

85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

4.A) dysponuje min. 5 osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, które muszą być na czas składania oferty zatrudnione w placówkach całodobowej opieki instytucjonalnej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż osoby te posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie lub zaburzonymi psychicznie.
1. w tym:
a. min. 1 fizjoterapeutę,
b. min. 1 psychologa,
c. min. 1 logopedę,
d. min. 1 terapeutę zajęciowego,
e. min. 1 oligofrenopedagoga.
2. Zakres minimalnych wymagań wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, dla osób wskazanych w punkcie 4.A Zamawiający określa następująco:
a. fizjoterapeuta (może być nim osoba legitymująca się minimum dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku fizjoterapia)
b. psycholog (może być nim osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia)
c. logopeda (może być nim osoba legitymująca się minimum dyplomem ukończenia studiów z logopedii)
d. terapeuta zajęciowy (może być nim osoba legitymująca się minimum dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika/terapia zajęciowa)
e. oligofrenopedagog ( może być nim osoba legitymująca się minimum dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku pedagogika, która posiada przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie potwierdzonymi n.p. przez świadectwo uzyskane podczas studiów, które uprawnia do pracy w charakterze pedagoga specjalnego oligofrenopedagoga i/lub inne kursy specjalistyczne przygotowujące do pracy w tym obszarze.

4.B) dysponuje osobami min. 8 osobami posiadającymi kwalifikacje opiekuna oraz min. 1 osobą jako fizjoterapeutą. Minimalne wykształcenie kwalifikacje zawodowe dla tych stanowisk są następujące:

4.B.1) dla opiekuna
Osoba taka musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu:
- pielęgniarki,
- ratownika medycznego,
- opiekuna w domu pomocy społecznej,
- opiekuna medycznego,
- opiekuna osoby starszej,
- opiekunki środowiskowej,
- asystenta osoby niepełnosprawnej
- lub innego pokrewnego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługi opiekuńcze
- lub udokumentowany kurs, szkolenie (minimum 30 godzinne) w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi
- lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

4.B.2 dla fizjoterapeuty
może nim być osoba posiadająca minimum tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

4. C) dysponuje pomieszczaniami spełniającymi następujące wymagania:
a. pozwalającymi świadczyć całodobową usługę opieki wytchnieniową, pozbawionych barier architektonicznych, z zapewnionym zapleczem sanitarnym i mediami, o minimalnym metrażu użytkowym 110 m2.
b. pozwalającymi świadczyć usługi o charakterze usamodzielniającym dziennym osoby niepełnosprawne intelektualnie lub zaburzone psychicznie, w postaci dwóch pracowni:
- pracowni gospodarstwa domowego
- pracowni usamodzielniająco – tereapeutycznej
Obu w/w pracowni pozbawionych barier architektonicznych i umożliwiających prowadzanie treningów z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, samoobsługi, oraz obsługi sprzętu komputerowego; z zapewnionym zapleczem sanitarnym i mediami, o minimalnym łącznym metrażu użytkowym obu pracowni 80 m2.
c. Zamawiający zapewnia niezbędne wyposażenie pomieszczeń wskazanych wyżej, które opisane jest w rozdziale II pkt. 2.1) 1b) oraz pkt.3.2) SWZ.

4.D). Dysponuje techniczną możliwością zapewnienia min. jednego gorącego posiłku dziennie wraz z dowozem dla 14 osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych oraz techniczną możliwością zapewnienia min. 3 posiłków dziennie, w tym jednego gorącego dla osób objętych wsparciem w ramach całodobowej opieki wytchnieniowej, przy czym obie w/w formy żywienia dostosowane muszą być do indywidualnych potrzeb osób korzystających ze wsparcia, które to określi dla Wykonawcy w formie pisemnej Zamawiający.

Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wezwie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzonego wg załącznika nr 6 do SWZ pkt. I i II.
2) wykazania dysponowania pomieszczeniami umożliwiającymi realizację usług całodobowej opieki wytchnieniowej oraz treningów usamodzielniających - sporządzonego wg załącznika nr 6 do SWZ pkt. III
3) wykazania możliwością zapewnienia min. 3 posiłków dziennie, w tym jednego gorącego dla osób objętych całodobową opieką wytchnieniową oraz jednego gorącego posiłku dziennie z jego dowozem, dla osób objętych usługami opiekuńczymi/specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w środowisku - sporządzonego wg załącznika nr 6 do SWZ pkt. IV.
4) oświadczenia złożonego zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy PZP) według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ .
1.5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub akcie notarialnym, z których wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 670 ze zm.); nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę, 3) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź jeśli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę,
2) Pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,
4) Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym, jako pełnomocnik pozostałych.
6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7) Dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w powstępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
9) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający ma prawo, z zachowaniem przepisów art. 286 ust. 1 ustawy PZP, zmienić treść SWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. Zmiana SWZ będzie udostępniona na stronie internetowej postępowania,
2. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
3. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia,
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy, o wyjaśnienie treści SWZ,
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert,
6. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 5, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert,
7. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 5, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert,
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ,
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.