eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawonków › Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pawonków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubliniecka 16

1.5.2.) Miejscowość: Pawonków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-772

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3534100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pawonkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-518cad6a-a151-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028370/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37508/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37508/summary

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XVI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 niniejszego
rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344), tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://josephine.proebiz.com/(zwanej dalej
zamiennie Platformą przetargową)
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: inwestycje@pawonkow.pl oraz adresy
e-mail Wykonawców podane w formularzu ofertowym lub w innych dokumentach przekazanych
Zamawiającemu.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową,
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
3. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich
otrzymania.
4. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji,
które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów
zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub
negocjacji).
5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej informacje
dotyczące:
1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscu prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscu zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cen zawartych w ofertach.
6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający
zamieści na Platformie przetargowej.
7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony
Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania
na Platformę przetargową.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/37508/summary

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pawonków
ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej:iod@pawonkow.pl
 w postaci papierowej na adres siedziby Administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.
1129 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP” w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
 firma PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, z
którą administrator zawarł umowę na obsługę Platformy Przetargowej, na której prowadzone są
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych przechowywane będą przez 5 lat,
chyba, że przepisy szczególne będą stanowić inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego tj. serwera z systemem, serwera
macierz pamięci masowej, stacji roboczej, UPS online, przełącznika sieciowego, modernizacja sieci
zakup szafy teleinformatycznej, urządzenia firewall IPS, systemu tworzenia kopii RDX/NAS, 30 szt.
licencji CAL wraz z montażem, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30214000-2 - Stacje robocze

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32422000-7 - Elementy składowe sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert,
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia z postepowania. Wystarczające będzie założenie wraz z ofertą
oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.1. rozdz. XVI SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9. Przedmiotowe środki dowodowe:
9.1. W celu wykazania, że oferowany sprzęt spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Specyfikacja techniczna (sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) określająca
parametry oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany sprzęt min. wymagań
technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
2) karty katalogowe urządzenia (Data Sheet) opisujące podstawowe parametry techniczne dla
oferowanego sprzętu: serwera, macierzy, stacji roboczej, UPS-a, przełącznika sieciowego, urządzenia
UTM
3) Wyniki testów SPEC CPU2017 Results, PassMark - CPU Mark
4) Certyfikaty deklaracji CE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Specyfikacja techniczna (sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) określająca
parametry oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany sprzęt min. wymagań
technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia
2) karty katalogowe urządzenia (Data Sheet) opisujące podstawowe parametry techniczne dla
oferowanego sprzętu: serwera, macierzy, stacji roboczej, UPS-a, przełącznika sieciowego, urządzenia
UTM
3) Wyniki testów SPEC CPU2017 Results, PassMark - CPU Mark
4) Certyfikaty deklaracji CE.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo
zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub
notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście
złotych)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
12
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy Leśnica Filia Pawonków nr: 37 8907 1092 2010 9000 0055 0004. Potwierdzenie
przelewu zaleca się dołączyć do oferty.
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę
przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia
w postaci elektronicznej.
Uwaga : W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść
dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co
oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w
ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub
zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Z treści wadium składanego w formie gwarancji lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
6. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo, przy czym wadium składane w formie gwarancji lub
poręczenia powinno gwarantować wypłatę należności za działania lub zaniechania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów
polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu
polskiemu i polskiemu sądownictwu.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium,
podlega odrzuceniu.
9. W okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje
odpowiednio do gwaranta albo poręczyciela z żądaniem wypłaty wadium.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o
ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą
stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.2. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia -
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza,
iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone
do treści tej umowy, zawierają załączniki nr 4 do SWZ.
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w
oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załącznikach nr 4 do SWZ.
2) Zmiana umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://josephine.proebiz.com/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.