eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. ŁukówOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łuków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/um.lukow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1516d716-70a0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017210/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową, Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471212/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków”. Zadanie obejmuje prace w zakresie budowy: jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, zieleni, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia, kanału technologicznego oraz oznakowania poziomego i pionowego.
4.2. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do Inwestora stanowiących pas drogowy.
4.3. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie:
- Decyzji Nr 1367/2021 z dnia 28.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
( ulica Nr 4 wraz z wyniesionym skrzyżowaniem zawarta w ulicach Nr 3-8);
- Decyzji Nr 1311/2021 z dnia 30.12.2021r. wraz z aneksem - pozwolenie na budowę (ulica Kresów Wschodnich);
- Decyzji Nr 1021/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
( ulica Nr 2 zawarta w ulicach Nr 1-2);
- Decyzji Nr 249/2021 z dnia 15.04.2021 r. – pozwolenie na budowę (ulica Nr 9 i Nr 10 zawarta w ulicach Nr 9-10).
4.4. Zakres robót do wykonania zgodnie z założeniami projektowymi objęty zamówieniem, przedstawiony graficznie w Załączniku Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia stanowi budowę:
4.4.1. Ulicy Nr 2 wraz z skrzyżowaniem wyniesionym łączącym z ulicą Nr1 i Nr10 oraz włączeniem do ulicy Kresów Wschodnich (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania km 0+217,80),
4.4.2. Ulicy Nr 4 z włączeniem do ul. Wereszczakówny wraz z połączeniem ze skrzyżowaniem wyniesionym ulic Nr 9 i Nr 10 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania
km 0+118,57)
4.4.3. Ulicy Nr 9 z włączeniem do Alei Ryszarda Kaczorowskiego oraz połączeniem z ulicą Nr 4,
Nr 5 i Nr 10 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+128,68),
4.4.4. Ulicy Nr 10 z włączeniem ulicy Nr 2, Nr 4, Nr 9 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+126,05),
4.4.5. Ulicy Kresów Wschodnich z włączeniem do Alei Ryszarda Kaczorowskiego oraz połączenie z ulicą Nr 2 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+247,45) uwzględniający włączenie kanalizacji do ulicy Nowowiejskiego;
4.4.6. Skrzyżowania wyniesionego ulicy Nr 4 z ulicą Nr 10 i ulicą Nr 9 ujętego w dokumentacji o oznaczeniu ulicy Nr 5 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+043,45 uwzględniając studnię S7oraz przyległe dwa wpusty deszczowe)
4.5. Przedmiotowy zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie:
- prac przygotowawczych w tym m.in. porządkowych, geodezyjnych, itp. ;
- kanalizacji deszczowej;
- robót ziemnych z wymianą gruntu;
- ustawienia krawężników i obrzeży;
- ciągu pieszo- rowerowego z kostki brukowej;
- ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej;
- chodników ze zjazdami z kostki brukowej;
- podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (7cm warstwa zasadnicza, 5cm warstwa wiążąca, 4cm warstwa ścieralna);
- regulacji włazów, zaworów, wpustów urządzeń podziemnych oraz sieci nowopowstałych i istniejących do właściwego poziomu zgodnego z projektem;
- oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego;
- oznakowania poziomego i pionowego;
- wykończeniowe prace porządkowe, w tym prace związane z wykonaniem zieleńcy zawierających darninę trawiastą z dopuszczeniem możliwości wykonania nasadzeń roślinności piennej przez Zamawiającego;
4.6. Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób, aby wprowadzać zachować prawidłową kolejność wykonywanych zadań.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5247824,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7118418,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5247824,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 061397116

7.3.3) Ulica: Gen. Kleeberga 63

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5247824,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 367 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.