eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. ŁukówOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łuków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.lukow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1516d716-70a0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017210/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową, Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/um.lukow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 18.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym przekazanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się: za pośrednictwem Platformy SmartPZP zwanej dalej Platformą pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/um.lukow. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w postaci elektronicznej, przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie.
18.2. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
18.3. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy : https://portal.smartpzp.pl/um.lukow w zakładce e-learning.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji zawiera pkt 18. SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków, sekretariat@um.lukow.pl
 inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, iod@um.lukow.pl. zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14. RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego oraz budowa ul. Kresów Wschodnich w m. Łuków”. Zadanie obejmuje prace w zakresie budowy: jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, zieleni, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia, kanału technologicznego oraz oznakowania poziomego i pionowego.
4.2. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do Inwestora stanowiących pas drogowy.
4.3. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie:
- Decyzji Nr 1367/2021 z dnia 28.02.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
( ulica Nr 4 wraz z wyniesionym skrzyżowaniem zawarta w ulicach Nr 3-8);
- Decyzji Nr 1311/2021 z dnia 30.12.2021r. wraz z aneksem - pozwolenie na budowę (ulica Kresów Wschodnich);
- Decyzji Nr 1021/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
( ulica Nr 2 zawarta w ulicach Nr 1-2);
- Decyzji Nr 249/2021 z dnia 15.04.2021 r. – pozwolenie na budowę (ulica Nr 9 i Nr 10 zawarta w ulicach Nr 9-10).
4.4. Zakres robót do wykonania zgodnie z założeniami projektowymi objęty zamówieniem, przedstawiony graficznie w Załączniku Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia stanowi budowę:
4.4.1. Ulicy Nr 2 wraz z skrzyżowaniem wyniesionym łączącym z ulicą Nr1 i Nr10 oraz włączeniem do ulicy Kresów Wschodnich (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania km 0+217,80),
4.4.2. Ulicy Nr 4 z włączeniem do ul. Wereszczakówny wraz z połączeniem ze skrzyżowaniem wyniesionym ulic Nr 9 i Nr 10 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania
km 0+118,57)
4.4.3. Ulicy Nr 9 z włączeniem do Alei Ryszarda Kaczorowskiego oraz połączeniem z ulicą Nr 4,
Nr 5 i Nr 10 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+128,68),
4.4.4. Ulicy Nr 10 z włączeniem ulicy Nr 2, Nr 4, Nr 9 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+126,05),
4.4.5. Ulicy Kresów Wschodnich z włączeniem do Alei Ryszarda Kaczorowskiego oraz połączenie z ulicą Nr 2 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+247,45) uwzględniający włączenie kanalizacji do ulicy Nowowiejskiego;
4.4.6. Skrzyżowania wyniesionego ulicy Nr 4 z ulicą Nr 10 i ulicą Nr 9 ujętego w dokumentacji o oznaczeniu ulicy Nr 5 (początek opracowania km 0+000,00, koniec opracowania 0+043,45 uwzględniając studnię S7oraz przyległe dwa wpusty deszczowe)
4.5. Przedmiotowy zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie:
- prac przygotowawczych w tym m.in. porządkowych, geodezyjnych, itp. ;
- kanalizacji deszczowej;
- robót ziemnych z wymianą gruntu;
- ustawienia krawężników i obrzeży;
- ciągu pieszo- rowerowego z kostki brukowej;
- ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej;
- chodników ze zjazdami z kostki brukowej;
- podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (7cm warstwa zasadnicza, 5cm warstwa wiążąca, 4cm warstwa ścieralna);
- regulacji włazów, zaworów, wpustów urządzeń podziemnych oraz sieci nowopowstałych i istniejących do właściwego poziomu zgodnego z projektem;
- oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego;
- oznakowania poziomego i pionowego;
- wykończeniowe prace porządkowe, w tym prace związane z wykonaniem zieleńcy zawierających darninę trawiastą z dopuszczeniem możliwości wykonania nasadzeń roślinności piennej przez Zamawiającego;
4.6. Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób, aby wprowadzać zachować prawidłową kolejność wykonywanych zadań.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Tomie III SWZ Opis przedmiotu zamówienia OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 367 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

14.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
14.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
14.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
14.2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
14.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
14.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
14.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
14.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
− jednej roboty budowlanej o wartości robót brutto minimum 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) polegającej na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy o nawierzchni asfaltowej (z wyłączeniem remontów cząstkowych).
Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
- jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy nad realizacją zamierzenia zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wskazana osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 16.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 2 do SWZ.
16.2.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 3 do SWZ.
16.2.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.2.2, i 16.2.3 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
16.2.5. w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ– załącznik nr 4 do SWZ.
16.2.6. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stosownie do art. 118 ust. 3 Pzp według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 6 do SWZ).
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7do SWZ).
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 8 do SWZ),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium - w wysokości: 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
1.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem: „Wadium budowa ulic”.
1.3.2. gwarancjach bankowych;
1.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
1.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 29.3.2.–29.3.4. wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
1.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
1.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
1.7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 29.3.1. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
1.8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
1.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 P.z.p.
1.10. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.
1.11. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej ofertę konsorcjum wystarczające jest rodzajowe oznaczenie współwykonawców.
Dopuszczalne jest również wniesienie wadium w postaci gwarancji, w której jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, w takim przypadku w treści gwarancji winno być wskazanie, że „przyczyny leżące po stronie wykonawcy” (art. 98 ust. 6 pkt 1 i 3 Pzp) obejmują również działania i zaniechania ewentualnych i nieznanych gwarantowi współwykonawców

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w tomie II SWZ Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/um.lukow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.