eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › Dostawa spawarki 鈍iat這wodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. "Foto-Foot-Prevent - Fotoaktywne rozwi您anie stosowane w terapii zespo逝 stopy cukrzycowej"Og這szenie z dnia 2023-01-31

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa spawarki 鈍iat這wodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwi您anie stosowane w terapii zespo逝 stopy cukrzycowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Politechnika 鏚zka

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Centrum Obs逝gi Projekt闚

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 疾romskiego

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.wozniak@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa spawarki 鈍iat這wodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwi您anie stosowane w terapii zespo逝 stopy cukrzycowej”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1e738a40-a14f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00072323

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00034903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.3 Dostawa spawarki 鈍iat這wodowej, pieca lutowniczego oraz drukarki pasty lutowniczej w ramach Projektu pn. ”Foto-Foot-Prevent – Fotoaktywne rozwi您anie stosowane w terapii zespo逝 stopy cukrzycowej”

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie PZP, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn.
2. Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Podmiotowe 鈔odki dowodowe, w tym o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, dokumenty, o kt鏎ych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upowa積ione podmioty, oraz pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zawiadomienia, o鈍iadczenia, wnioski lub informacje (z wyj徠kiem ofert) Wykonawcy przekazuj poprzez Platform, dost瘼n pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zak豉dce „Korespondencja” – dalej zwan „Platform”
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezp豉tne. Dokonuj帷 rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
6. Og鏊ne warunki korzystania z Platformy dost瘼ne s w SWZ.
7. Ofert sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7.1. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, kt鏎y ma moc prawn tak jak podpis w豉snor璚zny. Jest po鈍iadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, kt鏎y umo磧iwia weryfikacj sk豉daj帷ej podpis osoby. Tylko ta osoba, do kt鏎ej podpis i certyfikat s przyporz康kowane, mo瞠 go u篡wa.
7.2. Posta elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem, kt鏎y mo積a wygenerowa za pomoc platformy ePUAP.
7.3. Posta elektroniczna opatrzona podpisem osobistym - plik w jakimkolwiek formacie opatrzony podpisem umieszczonym w e-dowodzie.
7.4. Spos鏏 sk豉dania podpis闚:
a) spos鏏 z這瞠nie podpisu kwalifikowanego zosta opisany przez dostawc posiadanego przez Wykonawc podpisu;
b) spos鏏 z這瞠nia podpisu zaufanego zosta opisany pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
c) spos鏏 z這瞠nia podpisu osobistego zosta opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
8. Ofert sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 pzp, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych, np. .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1. Do czynno軼i podejmowanych przez Zamawiaj帷ego i Wykonawc闚 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia stosuje si przepisy ustawy PZP oraz akt闚 wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika 鏚zka, ul. 疾romskiego 116, 90-924 鏚,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice 鏚zkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze, zwi您anym z niniejszym post瘼owaniem prowadzonym zgodnie z zasad konkurencyjno軼i,
4) przekazane dane osobowe b璠 przetwarzane wy陰cznie w celu przeprowadzenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego zgodnie z ustaw Prawo zam闚ie publicznych oraz realizacji Projektu, w szczeg鏊no軼i potwierdzenia kwalifikowalno軼i wydatk闚, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu I sprawozdawczo軼i,
5) przekazane dane osobowe mog zosta powierzone r闚nie specjalistycznym firmom, realizuj帷ym na zlecenie Instytucji Zarz康zaj帷ej, Instytucji Po鈔ednicz帷ej oraz Beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Projektu
6) przekazane dane osobowe mog zosta udost瘼nione organom upowa積ionym zgodnie z obowi您uj帷ym prawem,
7) dane osobowe b璠 przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia do momentu wyga郾i璚ia obowi您ku przechowywania danych wynikaj帷ych z przepis闚 prawa,
8) obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zam闚ie publicznych, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z przepis闚 ustawy Prawo zam闚ie publicznych,
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO,
11) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SC.903.1.2023.D

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.5.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 250000,00 PLN

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 21280,33 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa spawarki 鈍iat這wodowej wraz z akcesoriami. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42662000-4 - Sprz皻 spawalniczy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38621000-4 - Aparatura 鈍iat這wodowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa pieca lutowniczego - zestaw. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42661100-8 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa drukarki pasty lutowniczej r璚znej – zestaw. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 42661100-8 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

38510000-3 - Mikroskopy

30234000-8 - No郾iki do przechowywania

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
2) odpowiedni Formularz cenowy – Za陰cznik nr 1.1 dla Cz窷ci 1, Za陰cznik nr 1.2 dla Cz窷ci 2, Za陰cznik nr 1.3 dla Cz窷ci 3.
3) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy) - zgodnie z pkt XI.1 i XIII.7 SWZ.
4) w przypadku wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia – o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w Rozdziale XI ust 3 SWZ – Za陰cznik nr 5 do SWZ
5) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (je瞠li dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy – zgodnie z wzorem stanowi帷ym Za陰cznik nr 5 do SWZ.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
5. Wykonawca b璠帷y sp馧k cywiln traktowany jest jako wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenia zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowi帷ym za陰cznik nr 4 do SWZ:
1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 455 ustawy PZP oraz w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1) w odniesieniu do terminu wykonania, gdy zmiana taka wynika:
a) z przyczyn le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, kt鏎e utrudniaj lub uniemo磧iwiaj Wykonawcy realizacj przedmiotu umowy w terminie w niej przewidzianym, w闚czas termin ulega zmianie o czas istnienia przeszkody powsta貫j w wyniku dzia豉nia lub zaniechania Zamawiaj帷ego;
b) z realizacji innych um闚, co powoduje czasowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy lub konieczno嗆 dostosowania do zmian wprowadzanych na podstawie tych um闚
2) zmiany terminu/闚 wykonania umowy w przypadku gdy dochowanie terminu/闚 umownego/ych jest niemo磧iwe z uwagi na si喚 wy窺z lub inne okoliczno軼i niezale積e od Wykonawcy lub kt鏎ych Wykonawca przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i nie by w stanie unikn望 lub przewidzie. Przez si喚 wy窺z strony rozumiej okoliczno軼i niemo磧iwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezale積e od woli stron, na kt鏎ych powstanie 瘸dna ze stron nie mia豉 wp造wu i kt鏎ych powstaniu nie mog豉 zapobiec. Za si喚 wy窺z uwa瘸 si w szczeg鏊no軼i: kl瘰ki 篡wio這we, epidemie, katastrofy, mobilizacj, embargo, zamkni璚ie granic, wprowadzenie stanu kl瘰ki 篡wio這wej lub stanu wyj徠kowego lub stanu wojny lub innego stanu przewidzianego obowi您uj帷ymi przepisami prawa. Wykonawca dotkni皻y dzia豉niem si造 wy窺zej jest zobowi您any do niezw這cznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj帷ego zmiany przepis闚 maj帷ych zastosowanie przy wykonaniu umowy, w szczeg鏊no軼i zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g, je郵i wp造wa ona na wysoko嗆 nale積ego wykonawcy wynagrodzenia – w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.
2. W przypadku dokonania zmiany na w/w zasadach, okoliczno軼i jej dokonania powinny zosta udokumentowane i przedstawione drugiej stronie niezw這cznie po ich zaistnieniu.
3. Zmiana tre軼i umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferta powinna by z這穎na za po鈔ednictwem Platformy dost瘼nej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, w stosunku do kt鏎ych zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Cz窷ci 1-3 zam闚ienia Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
a) cena (C) - waga kryterium 60%;
b) okres gwarancji (G) - waga kryterium 40%.
2.1. Zasady oceny ofert w kryterium cena (C)
Spos鏏 obliczania liczby punkt闚 w kryterium cena:
ㄠczna cena ofertowa brutto: = Cn/Cbn x C
gdzie :
Cn – najni窺za cena ofertowa brutto
Cbn – cena brutto oferty badanej
C – waga procentowa dla kryterium „cena”
Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „cena” b璠zie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym, stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ.
2.2. Zasady oceny ofert w kryterium okres gwarancji (G)
2.2.1. Do oceny w niniejszym kryterium Zamawiaj帷y we幟ie pod uwag o鈍iadczenie z這穎ne przez Wykonawc w formularzu oferty. Okres gwarancji rozpoczyna sw鎩 bieg od daty podpisania protoko逝 odbioru przedmiotu zam闚ienia bez uwag.
2.2.2. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam闚ienia wynosi 24 m-ce licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru.
2.2.3. W niniejszym kryterium oferta mo瞠 uzyska maksymalnie 40 punkt闚.
a) Je瞠li Wykonawca zaoferuje okres gwarancji r闚ny 24 m-ce - oferta otrzyma 0 pkt.
b) Je瞠li Wykonawca zaoferuje okres gwarancji r闚ny 30 m-cy - oferta otrzyma 20 pkt.
c) Je瞠li Wykonawca zaoferuje okres gwarancji r闚ny 36 m-cy - oferta otrzyma 40 pkt.
2.2.4. Ca趾owita liczba punkt闚, jak otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C + G, gdzie:
L – ca趾owita liczba punkt闚
C – punkty uzyskane w kryterium „cena”
G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”
Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska w danej Cz窷ci zam闚ienia najwy窺z sumaryczn liczb punkt闚 po zastosowaniu wszystkich kryteri闚 oceny ofert.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.