eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Zakup i montaż dźwigu osobowego - I/ChełmOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zakup i montaż dźwigu osobowego - I/Chełm

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 103

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 688 12 11; +48 84 688 12 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czp_bilgoraj@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż dźwigu osobowego - I/Chełm

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ec3e859-a071-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413669/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zakup i montaż dźwigu – I/Chełm

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową,
umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej. 1.5.2. Platforma zakupowa jest dostępna pod adresem:
portal.smartpzp.pl/zus. 1.5.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania
nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej. 1.5.4.
Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj.
użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w
szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
1.5.5. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy
zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. 1.5.6. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. 1.5.7. Korzystanie z Platformy zakupowej
możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie komputera o
parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: 1.5.7.1. w zakresie
podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: 1.5.7.1.1. komputer
klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy
jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
1.5.7.1.2. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i
późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
1.5.7.1.3. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, 1.5.7.2. w zakresie składania podpisu
kwalifikowanego (za pośrednictwem Platformy zakupowej): 1.5.7.2.1. zainstalowane środowisko Java
w wersji min. 1.8 (jre), 1.5.7.2.2. w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy
doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, 1.5.7.2.3. oprogramowania SzafirHost w
systemie operacyjnym. 1.5.7.3. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punkcie
1.5.7.1. znajduje się na Platformie zakupowej w zakładce E-learning. 1.5.8. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-
Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej
oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: portal.smartpzp.pl/zus.
1.5.9. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych na Platformie zakupowej jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę
Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu
Wykonawcy. 1.5.10. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne. 1.5.11.
Użytkownikom Zewnętrznym przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako
administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13
RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w
Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim
kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: a) listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
b) przez e-mail: ODO@zus.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 030000/271/1/2023-ZAP
prowadzonym w trybie podstawowym – bez negocjacji na „Zakup i montaż dźwigu osobowego - I/Chełm” oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z
przepisów ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne
oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.8 Formularza oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 030000/271/1/2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i montaż dźwigu – I/Chełm”, polegający na zaprojektowaniu i wymianie istniejącego dźwigu na fabrycznie nowy wraz z przeprowadzeniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz demontaż starego dźwigu w budynku Inspektoratu ZUS w Chełmie przy ul. Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca osobiście wykonał kluczową część zamówienia, która została wskazana w pkt 15 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

42416100-6 - Windy

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

42961000-0 - System sterowania i kontroli

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty brutto (KC) – waga 60%;
2) Gwarancja na zamontowany dźwig wraz z instalacją (GD) – waga 40%.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Liczby punktów po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na zamontowany dźwig wraz z instalacją (GD)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, w zakres której wchodziły roboty polegające na montażu lub wymianie lub modernizacji dźwigu osobowego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.
Uwaga nr 1:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada doświadczenie niezbędne do wykazania spełniania warunku. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (Załącznik nr 8 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835 z późn.zm.), zgodnie z Załącznikiem nr 6.2 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.
5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymienionych w pkt 4.4.2.2.2 - 4.4.2.2.3 SWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
6. Wykonawca zagraniczny -informacje zostały zamieszczone w sekcji IX -Pozostałe informacje.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (Załącznik nr 7 do SWZ). Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są:
1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
2) inne odpowiednie dokumenty lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentacji nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 4.3.2.3 SWZ.
Pełnomocnictwo należy również załączyć w przypadku oferty składanej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 upzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w ust. 3.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,
b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac montażowych zgodnie z ustaloną technologią,
c) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
d) wydaniem postanowienia lub decyzji przez uprawniony do tego organ administracji publicznej o czasowym wyłączeniu z użytkowania w całości budynku lub posesji będących przedmiotem umowy w taki sposób, że nie będzie możliwa lub niecelowa przez okres ich wyłączenia realizacja przedmiotowych robót,
e) wydłużeniem okresu uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń spowodowanym procedurami nie z winy Wykonawcy, pod warunkiem ich udokumentowania,
f) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione;
2) konieczność zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) zmiana terminu płatności lub sposobu jego liczenia wynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wprowadzenia zmiany, która jest korzystna dla Zamawiającego, przy czym wprowadzenie takiej zmiany jest możliwe pod warunkiem, że nie narusza art. 454 upzp;
3) zmiany harmonogramu realizacji prac, z zastrzeżeniem, że termin realizacji całego zadania nie przekroczy terminu wymaganego w § 7 ust. 1.
4) Zmiany nr rachunku bankowego:
a) na który jest regulowane wynagrodzenie,
b) na który są regulowane kary umowne.
4. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w szczególności zmiany danych teleadresowych);
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, do których stosować należy przepisy obowiązujące w danym czasie.
5. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają każdorazowo zgody obu Stron i mogą być dokonywane wyłącznie poprzez pisemny aneks podpisany przez obie Strony.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Wykonawca zagraniczny.
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt 4.4.2.2.4 SWZ – składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.3.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W takim przypadku, dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.4.3.1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.