eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › "Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych - w sezonie 2023/2024"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2023/2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983124

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 16 E

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (0 –59)8420 730

1.5.8.) Numer faksu: (0 – 59)8420 284

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zdp.slupsk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2023/2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0c9e285-a13a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0c9e285-a13a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie prowadził korespondencję w zakresie obejmującym zmiany i wyjaśnieniami treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod adresem strony internetowej;
1) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d0c9e285-a13a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodne z rozdziałem VI i X działu A
specyfikacji warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna - opisana w rozdziale XVIII dziale B, SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-GIZ.2611.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 506250,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) soli drogowej luzem na potrzeby Zarządu Dróg
Powiatowych w Słupsku w sezonie zimowym 2022/2023 na plac składowy:
• Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 16e w Słupsku w
ilości 375,00 Mg
Sukcesywna dostawa (wraz z transportem) soli drogowej luzem na potrzeby Zarządu Dróg
Powiatowych w Słupsku w sezonie zimowym 2022/2023 na plac składowy:
• Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach, zlokalizowanym przy ul. Słupskiej 19A w m.
Główczyce w ilości 375,00 Mg
Łącznie ok 750,00 Mg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest opisany w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) cena – 60 %.
2)skrócenie czasu realizacji dostawy soli od max czasu 5 dni – 40%
2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę:
C najt.of.
C= ----------------- x 60 pkt
C bad.of.
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana Cena ofertowa,
COB – Cena ofertowa zaoferowana w ofercie badanej
3. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium skrócenie czasu realizacji dostawy soli od max czasu 5 dni Zamawiający zastosuje
następujące wyliczenie:
- do drugiego dnia realizacji dostaw soli od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania
telefonicznego bądź e-mailem) Wykonawca otrzymuje 40 pkt
- do trzeciego dnia realizacji dostaw soli od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania
telefonicznego bądź e-mailem Wykonawca otrzymuje 25 pkt
- do czwartego dnia realizacji dostaw soli od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego (za pomocą wezwania
telefonicznego bądź e-mailem Wykonawca otrzymuje 10 pkt
Wykonawca zobowiązany jest do dostaw soli w terminie nie dłuższym niż 5 dni od momentu zgłoszenia przez pracownika
Zamawiającego (za pomocą wezwania telefonicznego bądź elektronicznie e-mailem). Wykonawca musi w swojej ofercie
zaproponować czas realizacji dostawy w pełnych dniach roboczych tj.: 2, 3, 4 lub 5 dni. W przypadku niewypełnienia miejsca w
którym należy zaproponować czas realizacji dostawy soli, Zamawiający przyjmie że Wykonawca zrealizuje każdorazową dostawę w
ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia przez pracownika i przyzna 0 pkt w przedmiotowym kryterium.
4. Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C + Cr
gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
Cr - Punkty przyznane w kryterium skrócenie czasu realizacji dostawy soli od max czasu 5 dni
Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów razem.
5. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans punktowy powyższych kryteriów
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba pkt w obu kryteriach.
6. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu realizacji dostawy soli od max czasu 5 dni

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 Ustawy dotyczą:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
A)Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
A)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat
przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie posiada doświadczenie w
zakresie dostaw soli wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa w rozdziale II ust 2 pkt 4) są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert.
- W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.
1) Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie w zakresie dostaw soli wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Według
załącznika nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej na platformie
e-Zamówienia następujące oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SWZ zawierający w szczególności informacje o wartości brutto oferty, o  terminach zamówienia, pełnych danych adresowych Wykonawcy.
Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ

b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w wg załącznika nr 2 do SWZ
c) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, jeśli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
d) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, korzystając z formy elektronicznej wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
e) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą.
f) Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO – wzór załącznik nr 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wadium w wysokości:
7.100,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sto PLN).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Złożone wadium powinno być ważne do dnia terminu związania z ofertą.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
A) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego w Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003.

B) gwarancjach bankowych;
C) gwarancjach ubezpieczeniowych;
D) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób „Wadium ZDP-GIZ.2611.1.2023”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na podstawie projektu umowy, który stanowi zał. nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający określi rodzaj zmian umowy z Wykonawcą we projekcie umowy oraz uregulowany art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert,
negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w Rozdziale XV Dziale A, SWZ oraz nie będą
prowadziły do zmiany SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.