eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. "Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy - siedzibę NIW"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę NIW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368854582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-124

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@niw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę NIW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94de0f0f-a136-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://niw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://niw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://niw.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy.
W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je elektronicznie poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
Ogólne zasady korzystania z Platformy i zalecenia dot. podpisu elektronicznego zostały wskazane w SWZ.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie.
Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac ponizsze-kroki
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: Administrator).
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, poprzez e-mail: kontakt@niv.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 468 44 00.
2. Inspektor Ochrony Danych
a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: iod@niw.gov.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
a. Zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego).
b. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez postanowienia m.in.: ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ustawy (dalej: Pzp), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
4. Okres przechowywania danych
a. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.
c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje:
a. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
b. Prawo do usunięcia danych osobowych.
c. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach Zadania Inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę Narodowego Instytutu Wolności (NIW)”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wskazuje warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wskazuje warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wskazuje warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4).1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej:
Dwóch usług zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zakończonych pozwoleniem na użytkowanie inwestycji polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego przy budowie, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków biurowych o powierzchni użytkowej min. 1.500 m2. Wartości każdej
z robót nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 PLN brutto.
UWAGA:
A. W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum), może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście wykonywał;
B. Jeżeli zakres usług złożony na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu;
C. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4).2 posiadają zdolność zawodową, tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
a. osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Koordynatora posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu lub/i Koordynatora Zespołu Inwestycyjnego lub/i Inżyniera Kontraktu, w tym przynajmniej przy realizacji dwóch kontraktów o wartości min. 10 000 000,00 PLN brutto zł brutto każdy,
b. osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno- budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz
z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności w tym przynajmniej przy realizacji dwóch zakończonych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków biurowych, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto,
c. osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności w tym przynajmniej przy realizacji dwóch zakończonych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków biurowych, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto,
d. osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności w tym przynajmniej przy realizacji dwóch zakończonych inwestycji polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków biurowych, o wartości robót co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto,
e. osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w nadzorowaniu robót budowlanych w swojej specjalności.
UWAGA:
A. Każda z ww. osób powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
B. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w pkt a,b,e;
C. Jeżeli członkowie zespołu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taką osobą/osobami, a Zamawiającym;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 metodą spełnia – nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt 3 powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę bądź ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty bądź oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 metodą spełnia – nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt 3 powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) Pzp.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat liczonym wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej: dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub nadzoru inwestorskiego przy budowie rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków biurowych o powierzchni użytkowej min. 1.500 m2 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów czy zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 10 do SWZ).
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2) wykaz osób, tj. wykazu zawierającego listę osób, o których mowa w rozdz. II podrozdziale 3 pkt 4.2 lit. a)- e) które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznik nr 11 do SWZ.).
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
W przypadku wskazania w Formularzu oferty przez Wykonawcę dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub ich dostępności w bazie KRS lub CEIDG lub innej, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych oświadczenia lub dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 8 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym za pomocą dowodu osobistego osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://niw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.