eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i garażem podziemnym przy ul. Kossutha 7 w Katowicach.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i garażem podziemnym przy ul. Kossutha 7 w Katowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273437283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Krasińskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-019

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbs.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i garażem podziemnym przy ul. Kossutha 7 w Katowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7747e26-a0a4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu
przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zamawiający: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 14, 40-
019 Katowice (dane kontaktowe podane w rozdziale 2 SWZ)• w sprawach związanych z Pani/Pana
danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego, kontakt pisemny za
pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice, pocztą elektroniczną naadres e-mail:
iodo@tbs.katowice.pl • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny
stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na
Zamawiającym; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; •
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Posiada Pan/Pani: − na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. −
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i garażem podziemnym przy ul. Kossutha 7 w Katowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (DIK

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (DP)

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności technicznej lub zawodowej;

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:

a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie usługę:

- w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego o wartości inwestycji co najmniej
10 000 000,00 zł brutto;
– co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie lub przebudowie budynku o charakterze mieszkalnym o minimalnej łącznej powierzchni użytkowej 2500 m²;

- Wykonawca nie może sumować powierzchni w ramach kilku usług o mniejszym zakresie
dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
- W niniejszym SWZ definicje budowy i przebudowy należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.


b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

- Inspektor Nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej/Inżynier Kontraktu posiadający łącznie:
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- co najmniej 3 letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie dwóch obiektów o charakterze mieszkalnym i/lub użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni użytkowej 2500 m² każdy,

- Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej sanitarnej posiadający łącznie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –uprawnienia budowlane
do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
- doświadczenie jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie, przebudowie lub nadbudowie dwóch obiektów o charakterze mieszkalnym i/lub użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni użytkowej 2500 m² każdy ,

- Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadający łącznie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające
im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
- doświadczenie jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie lub remoncie dwóch obiektów o charakterze mieszkalnym i/lub użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni użytkowej 2500 m² każdy;

- Inspektor ds. geodezyjnych
- posiadający wykształcenie geodezyjne.

- Inspektor w specjalności drogowej

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji.
- Zamawiający wymaga, aby inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej elektrycznej oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej sanitarnej zrealizowali lub w przypadku inwestycji trwających realizują co najmniej 2 wspólne inwestycje jako zespół nadzoru inwestorskiego.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1.1.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie podstaw wykluczenia opisanych w rozdziale 9 część I punkt 1,2 i 4 SWZ, sporządzonej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
1.1.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie podstawy wykluczenia opisanej
w rozdziale 9 część I punkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
1.1.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,
w zakresie podstawy wykluczenia opisanej w rozdziale 9 część II pkt 1 SWZ, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
1.1.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie podstawy wykluczenia opisanej w rozdziale 9 część II pkt 1 SWZ, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
1.1.1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie podstawy wykluczenia opisanej w rozdziale 9 część II pkt 2 SWZ, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
1.1.1.6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa
w części I punkt 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w rozdziale 9 część I pkt 3 i 4
(w zakresie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5) (w zakresie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), pkt 6, rozdziale 9 część II pkt 1 (w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych), pkt 3-6 SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów:
1.2.1. w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 8 część I pkt 1 lit. a) SWZ:
1.2.1.1. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty [w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów określających czy te roboty usługi zostały wykonane należycie].
1.2.2. w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 8 część I pkt 1 lit. b) SWZ:
1.2.2.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
1.2.3. w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale 8 część I pkt 2 lit. a) SWZ:
1.2.3.1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
1.2.4. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1.2.4.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków,
1.2.4.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność
1.2.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium zabezpieczającego ofertę
w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert (przez wniesienie wadium
wnoszonego w pieniądzu rozumie się wpływ środków na konto Zamawiającego przed upływem tego terminu; UWAGA: nie
decyduje moment zlecenia przelewu), (przez wniesienie wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (gwarancji lub
poręczenia,
o których mowa w ust. 5 pkt 5.2-5.4 poniżej) rozumie się przekazanie niepieniężnej formy wadium w oryginale
Zamawiającemu przed terminem składania ofert – poprzez dołączenie dokumentu
do oferty).
3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wadium nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w ust. 11 oraz ust. 12 poniżej.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
5.1. pieniądzu
5.2. gwarancjach bankowych
5.3. gwarancjach ubezpieczeniowych
5.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających
wspólnie, obowiązani są oni ustanowić wspólnego pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do ustanowienia powyższego pełnomocnika
stosuje się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.
U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać
zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba trzecia, np.
pracownik jednego z wykonawców działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z wykonawców w drodze
imiennego pełnomocnictwa. W takiej sytuacji każdy z wykonawców działających wspólnie wystawia określonemu
pracownikowi imienne pełnomocnictwo
do reprezentowania go w postępowaniu. Jednakże możliwe jest także umocowanie jednego z wykonawców jako osoby
prawnej przez pozostałych wykonawców, z tym, że jeżeli umocowany wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa
swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej, pełnomocnictwa udzielone temu wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do
udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu pracownikowi musi wyraźnie wskazywać, iż
jest on umocowany do reprezentowania wszystkich wykonawców działających wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm).
W takiej sytuacji wszyscy wykonawcy udzielają jednemu z wykonawców wraz z klauzulą uprawiającą do udzielenia dalszego
pełnomocnictwa. Następnie ten wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej sobie
trzeciej).
3. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale 14 SWZ.
4. Zamawiający informuje, że podmioty działające w formie spółki cywilnej, uważane
są za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo opisany w
§6 ZMIANA UMOWY wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

zgodnie z rozdziałem 17 SWZ: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje o wymaganiach Zamawiającego i warunkach zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków
Zamówienia SWZ ZP/1/2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.