eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chumiętki › Wykonywanie usługi pralniczej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie usługi pralniczej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Chumiętki

1.3.) Oddział zamawiającego: DPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chumiętki

1.5.2.) Miejscowość: Chumiętki

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655711717

1.5.8.) Numer faksu: 655711717

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpschumietki@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpschumietki.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/dpschumietki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi pralniczej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85a48982-7bf5-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496789

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.3601.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 194408,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, regularnych i kompleksowych usług pralniczych bielizny, odzieży i innych tekstyliów w tym m.in.: bielizny pościelowej, ręczników, narzut, koców, poduszek, kołder, odzieży ochronnej pracowników Domu, prześcieradeł - podkładów wielorazowych z tworzyw sztucznych, firan, obrusów, bielizny osobistej, koszul, swetrów, ubrań wełnianych, spodni, bluz, kurtek, itp. , wraz z ich transportem
- zwanych dalej Przedmiotem zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dezynfekcję określonego asortymentu (choroby zakaźne, zgony)
2) pranie wodne lub chemiczne, w zależności od rodzaju Przedmiotu zamówienia
3) płukanie w środkach zmiękczających i antystatycznych niektórego rodzaju Przedmiotu zamówienia,
4) krochmalenie bielizny pościelowej, z wyjątkiem pościeli z tzw. kory
5) suszenie,
6) prasowanie lub maglowanie,
7) składanie i pakowanie,
8) naprawy bielizny, przyszywanie tasiemek, guzików itp.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru brudnej i dostawy czystej bielizny codziennie od poniedziałku do soboty. W przypadku świąt i dodatkowych dni wolnych od pracy terminy dostaw i odbioru bielizny będą ustalane na bieżąco. Usługa realizowana będzie w pralni oferenta. Zamówienie obejmuje również transport bielizny, który będzie dokonywał się na koszt Wykonawcy.
4. Zasady postępowania z bielizną brudną:
a) odbiór bielizny brudnej musi odbywać się jeden raz dziennie bezpośrednio z magazynu brudnej bielizny w godz. 9.00-14.00,
b) bielizna zabrudzona przed zapakowaniem w worki zostanie przeliczona na sztuki oraz oznaczona przez pracownika Zamawiającego. Worki foliowe przeznaczone do pakowania brudnej bielizny dostarczone będą przez Wykonawcę,
c) pracownik Wykonawcy odbierający brudną bieliznę musi być ubrany w odzież ochronną,
d) obowiązkiem pracownika Wykonawcy jest przeliczenie sztuk brudnej bielizny przy odbiorze prania,
e) w przypadku niezgodności stanu bielizny brudnej po przeliczeniu dokonuje się ponownego przeliczenia w obecności pracownika Zamawiającego i Wykonawcy,
f) odbiór brudnej bielizny (sztuki) jest potwierdzony na odpowiednim druku zdawczo-odbiorczym przez zdającego i przyjmującego bieliznę,
g) pracownik Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, będzie obecny przy ważeniu zdanej bielizny brudnej w siedzibie Wykonawcy, waga zostanie potwierdzona podpisami pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.

5. Zasady postępowania z praniem czystym:
a) obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie bielizny czystej do magazynu czystej bielizny,
b) bielizna czysta zapakowana w worki foliowe/(lub) materiałowe i oznaczona zostanie zważona i przeliczona sztukowo przez pracowników Zamawiającego, a następnie jej stan zostanie potwierdzony na specjalnym druku zdawczo - odbiorczym. Worki do odbioru czystej bielizny zabezpiecza Wykonawca,
c) bielizna czysta winna być pakowana asortymentowo,
d) bardzo zniszczona bielizna i odzież będzie oddzielnie pakowana i przekazana oddziałom, z których została zabrana,
e) pracownik Wykonawcy odbierający czystą bieliznę musi być ubrany w odzież ochronną.

6. Orientacyjna ilość prania miesięcznie wynosi ok 2700 kg ( z tolerancją +/- 10 %).

7. Wykonawca odpowiada za stan sanitarny wyposażenia pomieszczeń magazynowych brudnej i czystej bielizny w pralni zgodnie z zaleceniami PZH w Warszawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości wizytowania pralni Wykonawcy (zarówno przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej obowiązywania) oraz nadzór nad prawidłowym postępowaniem w czasie transportu bielizny czystej i brudnej. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producentów odzieży i pozostałego pranego asortymentu, w zakresie ograniczenia czyszczenia wodnego lub chemicznego. Usługa pralnicza będzie wykonywana zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w pralniach świadczących usługi na rzecz jednostek służby zdrowia oraz z zastosowaniem środków piorąco - dezynfekujących o szerokim spektrum działania, posiadających wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
8. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) - Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do w/w kategorii osób wskazanych powyżej nie mniejszy niż 30 %
- oświadczenie dotyczące wskaźnika Wykonawca zawrze w Formularzu ofertowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239112,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239112,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239112,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Aktywności Zawodowej

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961866838

7.3.3) Ulica: Leonów 18

7.3.4) Miejscowość: Leonów

7.3.5) Kod pocztowy: 63-810

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239112,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.