eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu, rozładunku i unieszkodliwiania odpadów medycznychOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu, rozładunku i unieszkodliwiania odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-78-2022/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu, rozładunku i unieszkodliwiania odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf623b94-76d0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484587

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CLO/ZP/78/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na wykonaniu usług
w zakresie odbioru, załadunku, transportu, rozładunku i unieszkodliwiania odpadów o kodzie z grupy 18 01 .. oraz 16 03 06 pochodzących z działalności Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
2. Ilość odpadów, jakie Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do unieszkodliwiania w okresie obowiązywania umowy wynosi 79,920 Mg, tj. 79 920 kg.
Ilości odpadów, jakie Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do unieszkodliwiania w okresie obowiązywania umowy w rozbiciu na poszczególne kody wynosi:
1) 18 01 03 - 74,000 Mg
2) 18 01 02 - 0,200 Mg
3) 18 01 06 - 0,010 Mg
4) 18 01 04 - 2,000 Mg
5) 18 01 09 - 0,010 Mg
6) 18 01 82 - 2,100 Mg
7) 16 03 06 - 1,600 Mg
3. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości każdej pozycji z pkt. 2 powyżej zostanie zrealizowana.
4. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości każdej pozycji z pkt. 2 powyżej, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu, rozładunku
i unieszkodliwiania odpadów medycznych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisami:
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
• Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).
Usługa odbioru, załadunku, transportu, rozładunku i unieszkodliwiania odpadów medycznych obejmuje:
1. wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w:
1) pojemniki jezdne, z zamykaną uchylną pokrywą na odpady medyczne w ilości dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, nie mniej niż:
• 6 pojemników (kontenerów) o pojemności 1100 litrów,
• 3 pojemniki o pojemności 240 litrów;
2) wagę magazynową z wyświetlaczem elektronicznym posiadającą ważną legalizacją przez cały okres trwania umowy o wymiarach nie większych niż 75 +/- 5 cm x 50 +/- 5 cm, z dokładnością ważenia do 100 g i minimalnym udźwigu 100 kg;
2. odbieranie odpadów z wyznaczonego pomieszczenia zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego, pięć razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do czwartku pomiędzy godziną 8:00 – 9:00 oraz w piątek pomiędzy godziną 13:30 – 14:30,
w obecności przedstawiciela Zamawiającego;
3. w przypadku, gdy planowany odbiór przypada na dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w następnym dniu roboczym zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 2;
4. odbiór odpadów będzie realizowany na zasadzie wymiany pojemników, tzn. zabieranie pełnych i wstawienie pustych, czystych, zdezynfekowanych pojemników;
5. ważenie odpadów przez Wykonawcę w przypadku niesprawnej wagi przekazanej Zamawiającemu (Wykonawca jest zobowiązany wymienić wagę na sprawną podczas kolejnego, najbliższego odbioru odpadów);
6. prowadzenie szczegółowej rejestracji i ewidencji przewożonych odpadów medycznych i potwierdzanie przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów w systemie „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
7. telefoniczne powiadomienia Zamawiającego w przypadku konieczności dokonania wycofania lub odrzucenia karty BDO.
Zamawiający wymaga, żeby odpady odbierane przez Wykonawcę były transportowane/dostarczane do zakładu utylizacji bez przepakowywania. Transport odpadów z placówki Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych w zakresie ADR.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich ustawowych obowiązków wynikających z transportu odpadów medycznych z miejsca wytwarzania do miejsca utylizacji oraz ponosi związane z tym koszty. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia m.in. odbiór, załadunek, transport, rozładunek i unieszkodliwianie odpadów medycznych, udostępnianie pojemników wraz z każdorazową dezynfekcją pojemników, udostępnienie wagi.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. zapewnienia dojazdu do pomieszczenia wstępnego magazynowania odpadów;
2. gromadzenia odpadów wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę, stanowiących jego własność;
3. postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 613599,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 613599,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 613599,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542810852

7.3.3) Ulica: Hutnicza 8

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-241

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 613599,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.