eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bieruń › Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w BieruniuOgłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Bieruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-150

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bierun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2149b88f-9d74-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025870/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/bierun

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bierun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/bierun
Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul Rynek 14, iod@um.bierun.pl, tel. (32) 708 09 10 wew.188.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@um.bierun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego w niniejszej SWZ;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu”, polegających na:
1) przebudowie ul. Słowackiego, w zakresie wykonania:
a) konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników,
b) kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
c) skablowania sieci energetycznej nN,
d) kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
e) kanalizacji teletechnicznej;
2) przebudowie ul. Latochy, w zakresie wykonania:
a) konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów,
b) kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
c) kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
d) kanalizacji teletechnicznej;
3) przebudowie ul. Kopcowej, w zakresie wykonania:
a) konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów oraz odcinka ścieżki rowerowej,
b) kanalizacji deszczowej wraz z przepięciem rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
c) kablowej sieci oświetlenia ulicznego LED,
d) sieci telekomunikacyjnej i kanalizacji teletechnicznej,
e) skablowania sieci energetycznej nN,
f) sieci wodociągowej
2. Zakres robót oraz ich opis znajduje się w SWZ oraz w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami, w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami.
3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Szczegóły zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy , które stanowią załącznik do SWZ.
4. Zamówienie jest objęte zewnętrznym wsparciem finansowym:
Zamawiający oświadcza, że inwestycja: Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej
w Bieruniu została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej
w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu”, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia - konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
Zadanie będzie realizowane na terenie tzw. starówki, która charakteryzuje się ścisłą zabudową śródmiejską, co z kolei wiąże się z ograniczoną możliwością wyznaczania objazdów, wobec czego Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zapewnienie komunikacji w obrębie inwestycji. Ulice: Słowackiego, Latochy i Kopcowa wraz odcinkiem ul. Spyry stanowią jeden ciąg komunikacyjny, który podlegał będzie przebudowie wraz z infrastrukturą, tj. siecią kanalizacji deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej oraz oświetlenia. Dla tak złożonego zakresu robót zasadnym jest prowadzenie budowy przez jednego kierownika budowy, który zarówno będzie odpowiedzialny za cały proces realizacji inwestycji (m.in. za zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy, zaplecza, zapewnienie dostaw materiałów i dojazdu sprzętu na teren budowy oraz kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy), jak i za zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie budowy. Kierownik budowy ma obowiązek nadzorowania/koordynowania wszystkich prac realizowanych w ramach przedmiotowego zadania (w tym prace, którymi będą kierować kierownicy robót w danej specjalności, tj. branży instalacyjnej, energetycznej i teletechnicznej). Ponadto kierownik budowy będzie koordynował oraz współpracował z RPWiK Tychy S.A., które wspólnie z Wykonawcą będą prowadzić roboty związane z przebudową sieci wodociągowej.
Podział na części groziłby poniesieniem nadmiernych kosztów wykonania zamówienia oraz generowaniem nadmiernych trudności technicznych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne zakresy robót, co zagrażałoby właściwemu wykonaniu zamówienia. W ocenie Zamawiającego brak podziału zamówienia na części nie ogranicza na płaszczyźnie ilościowej jak również jakościowej możliwości udziału wykonawców Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania siłami własnymi przez Wykonawcę kluczowych zadań, przez które rozumie się: wykonanie robót budowlanych w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni, tj.:
1) wskazanych w dziale: warstwy konstrukcyjne jezdni (przedmiar robót branży drogowej -
ul. Słowackiego),
2) wskazanych w dziale: warstwy konstrukcyjne jezdni (przedmiar robót branży drogowej - ul. Latochy),
3) wskazanych w działach: zabezpieczenie na szkody górnicze oraz roboty nawierzchniowe (przedmiar
robót branży drogowej - ul. Kopcowa).
8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
18. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
19. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:
główny przedmiot:
45233140-2 Roboty drogowe
kody pomocnicze:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
71355000-1 Usługi pomiarowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

71355000-1 - Usługi pomiarowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej
1. Wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - to w tym okresie: roboty remontowe lub inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg, o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz
z podbudową o łącznej powierzchni (dotyczy zarówno nawierzchni jezdni jak
i podbudowy) co najmniej 1 500 m2.
Uwaga:
• Zamawiający uzna również za spełnienie warunku również wykonanie jednej roboty w w/w zakresie.
• Przez „wykonał” należy rozumieć, że inwestycje zostały zakończone i odebrane protokołami końcowymi odbioru robót w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres jest krótszy - w tym okresie.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości lub Wykonawcy spełniają go łącznie.

2. Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy.

Uwaga:
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości lub wykonawcy spełniają go łącznie.
• Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  brak podstaw wykluczenia:
2.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;
2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
2.3. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
2.4. Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli prowadzenie działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2.5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy tworzący

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 70 000,00 zł. Szczegóły w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone wykonawcy z uwzględnieniem warunków wypłat dofinansowania z Programu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, wskazanych
we wstępnej promesie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr Edycja2/2021/6298/
PolskiLad oraz z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, uchwale nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz uchwale
nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Zamawiający przewiduje prefinansowanie zadania, tj. zapewnienie finansowania inwestycji przez Zamawiającego w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty dofinansowania z Promesy.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie:
1) w formie zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 3 ust. 2 i stanowić będzie wkład własny Gminy Bieruń. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12.
2) fakturami przejściowymi, wystawianymi raz w miesiącu, zgodnie ze stanem zaawansowania tych robót. Suma wartości faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wartości umownej.
Szczegóły w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią zał. do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią zał. do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bierun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, ust. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp oraz
w przypadkach o których mowa w ustawie z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz.835).
Pozostałe inf. dot. przedmiotowego zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.