eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Biskupi › Dostawa używanych pojemników typu MGB 240l na odpady komunalneOgłoszenie z dnia 2022-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa używanych pojemników typu MGB 240l na odpady komunalne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Kazimierz Biskupi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362262277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632411102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@pgkim-kazimierzb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkim-kazimierzb.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://pgkim-kazimierzb.pl/bip/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanych pojemników typu MGB 240l na odpady komunalne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b901a31-72ab-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00069570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023924/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PGKiM/02/01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 337400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typu MGB
o pojemności 240l w ilości 5 600 szt.
Pojemniki na odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać następujące wymagania techniczno – użytkowe:
a) Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku ciśnieniowego o dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury i środki chemiczne, o jednolitym korpusie z płaską pokrywą wyposażoną w uchwyt,
b) Pojemniki wyposażone w uchwyty do transportu i załadunku,
c) Pojemniki przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe samochody śmieciarki,
d) Dwukołowy system jezdny, koła ogumowane o średnicy 200 mm, oś jezdna ze stali,
e) Kolor: czarny bądź siwy odporny na działanie promieniowania UV,
f) Stopień zużycia pojemników nie może wykluczać ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z ich podstawową funkcją a nadto nie może powodować braku ich estetyki tj.: powinny być bez pęknięć, uszkodzeń oraz danych teleadresowych firm działających na rynku polskim oraz nie powinny mieć wszelkiego rodzaju naklejek,
g) Zgodność z normą PE-EN 840 lub równoważne,
h) Pojemniki powinny być umyte, czyste oraz sprawne.


Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa przy załadunku pojemników w magazynie Wykonawcy. W związku z czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie załadunku pojemników za dwudniowym uprzedzeniem, złożonym e-mailem na adres skrzynki Zamawiającego.

Miejsce dostawy – dostawa pojemników, nastąpi na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, przy ulicy Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi. Dostawa ma być zrealizowana na wskazane miejsce w zakresie i na koszt Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 613032,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 679501,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 613032,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SSI SCHÄFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8540010762

7.3.3) Ulica: Raduńska 4A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-681

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 613032,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.