eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Biskupi › Dostawa używanych pojemników typu MGB 240l na odpady komunalneOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa używanych pojemników typu MGB 240l na odpady komunalne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Kazimierz Biskupi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362262277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632411102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@pgkim-kazimierzb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkim-kazimierzb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanych pojemników typu MGB 240l na odpady komunalne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b901a31-72ab-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pgkim-kazimierzb.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
• miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
• poczty elektronicznej (email): kontakt@pgkim-kazimierzb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi,
tel.: 695422207; kontakt@pgkim-kazimierzb.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim jest Dariusz Wasiak;
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim Gmina Kazimierz Biskupi w 2022r
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Wykonawca Posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Wykonawcy:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM/02/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 337400,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typu MGB
o pojemności 240l w ilości 5 600 szt.
Pojemniki na odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia powinny spełniać następujące wymagania techniczno – użytkowe:
a) Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w technologii wtrysku ciśnieniowego o dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury i środki chemiczne, o jednolitym korpusie z płaską pokrywą wyposażoną w uchwyt,
b) Pojemniki wyposażone w uchwyty do transportu i załadunku,
c) Pojemniki przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe samochody śmieciarki,
d) Dwukołowy system jezdny, koła ogumowane o średnicy 200 mm, oś jezdna ze stali,
e) Kolor: czarny bądź siwy odporny na działanie promieniowania UV,
f) Stopień zużycia pojemników nie może wykluczać ich bezpiecznego użytkowania zgodnie z ich podstawową funkcją a nadto nie może powodować braku ich estetyki tj.: powinny być bez pęknięć, uszkodzeń oraz danych teleadresowych firm działających na rynku polskim oraz nie powinny mieć wszelkiego rodzaju naklejek,
g) Zgodność z normą PE-EN 840 lub równoważne,
h) Pojemniki powinny być umyte, czyste oraz sprawne.


Zamawiający zastrzega możliwość uczestnictwa przy załadunku pojemników w magazynie Wykonawcy. W związku z czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o dokładnym terminie załadunku pojemników za dwudniowym uprzedzeniem, złożonym e-mailem na adres skrzynki Zamawiającego.

Miejsce dostawy – dostawa pojemników, nastąpi na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, przy ulicy Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi. Dostawa ma być zrealizowana na wskazane miejsce w zakresie i na koszt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nazwa kryterium Cena Waga 60%
Nazwa kryterium Okres gwarancji Waga 30%
Nazwa kryterium Termin płatności faktury Waga 10%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Kryterium nr 1
(Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Kryterium nr 2
(Ogof/Ogmax) * 100 * waga, gdzie:
Ogof – okres gwarancji oferty badanej; Ogmax – najdłuższy okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 6 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 24 miesiące
1) 6 miesięcy – otrzyma 0,00 pkt
2) 7 – 12 miesięcy – otrzyma 15 pkt
3) 13 – 24 miesięcy – otrzyma 30 pkt.

Kryterium nr 3
Maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni, minimalny 14 dni licząc od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
W zależności od terminu płatności faktury zaoferowanego przez Wykonawcę -Oferta Wykonawcy w kryterium „termin płatności faktury” otrzyma następującą ilość punktów:
1) 7 - 13 dni – otrzyma 0,00 pkt
2) 14 - 20 dni – otrzyma 5,00 pkt
3) 21 i więcej dni – otrzyma 10,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę używanych pojemników na odpady, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane o wartości minimum 100 000 złotych netto w ramach jednego postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy- według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienie.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani
do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:
a) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacji zamówienia publicznego; przez wystąpienie okoliczności siły wyższej, należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobiegania, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej.
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy -zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres zamówienia;
d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia -Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia lub zakresu zamówienia.
e) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
f) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.