eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Dostawa switchy i serwerów wraz z licencjami CALOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa switchy i serwerów wraz z licencjami CAL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZCZYCIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@powiat.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatszczycienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa switchy i serwerów wraz z licencjami CAL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3adc649e-9c8c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055185/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa switchy i serwerów wraz z licencjami CAL do zarządzania siecią

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, działanie REACT-EU Oś Priorytetowa V Roz. cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3adc649e-9c8c-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
SKŁADANIE OFERT odbywa się drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale: VII SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane w SWZ) muszą być sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale: VII SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ, rozdziale X SWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT i rozdziale XI: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale XXVII SWZ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale XXVII SWZ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rz.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia na Część 1 jest: dostawa dwóch sztuk serwerów wraz z 80 sztukami licencji dostępowych CAL. Szczegółowe określenie i zakres zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (Część 1 Zamówienia). Niespełnienie wymagań minimalnych określonych w Załączniku nr 1 do SWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena brutto oferty – waga 60% = 60 pkt.,
b) czas realizacji zamówienia - waga 40% = 40 pkt.
2. Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt. Oferty będą oceniane w skali 0 - 100 pkt.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + T
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - cena oferty brutto,
T – czas realizacji zamówienia.

4. Ocena punktowa w kryterium – cena oferty brutto, dokonana zostanie na podstawie poniższych zasad i wzoru:
1) Wykonawca określi cenę oferty w kwocie brutto.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty nie ujęte bądź też wprost nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wzór do wyliczenia punktacji:

najniższa oferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------- X 100 X 60%
cena brutto badanej oferty

5) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach tego kryterium wynosi 60 pkt.


5. Ocena punktowa w kryterium – czas realizacji zamówienia dla Części 1 zamówienia, dokonany zostanie na podstawie poniższych zasad i wzoru:
1) Wymagany maksymalny czas realizacji zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
2) Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym czas realizacji zamówienia
w pełnych dniach kalendarzowych.
3) W tym celu Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wpisać odpowiednią wartość liczbową, np. 30.
4) Punktacja, dokonana zostanie na podstawie poniższych zasad i wzoru:
a) do 90 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 0 pkt.,
b) do 75 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 10 pkt.,
c) do 60 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 20 pkt.,
d) do 45 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 30 pkt.,
e) do 30 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 40 pkt. (maksymalna liczba punktów).

UWAGA: Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wpisze ilości dni (czasu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas realizacji zamówienia do 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.

Wzór wyliczenia:
G = uzyskana wartość punktów, zgodnie z zasadami opisanymi wyżej
5) Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach tego kryterium wynosi 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia na Część 2 jest: dostawa czterech sztuk przełączników dostępowych typu switch. Szczegółowe określenie i zakres zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (Część 2 Zamówienia). Niespełnienie wymagań minimalnych określonych w Załączniku nr 1 do SWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena brutto oferty – waga 60% = 60 pkt.,
b) czas realizacji zamówienia - waga 40% = 40 pkt.
2. Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt. Oferty będą oceniane w skali 0 - 100 pkt.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + T
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - cena oferty brutto,
T – czas realizacji zamówienia.

4. Ocena punktowa w kryterium – cena oferty brutto, dokonana zostanie na podstawie poniższych zasad i wzoru:
1) Wykonawca określi cenę oferty w kwocie brutto.
2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty nie ujęte bądź też wprost nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wzór do wyliczenia punktacji:

najniższa oferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------- X 100 X 60%
cena brutto badanej oferty

5) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach tego kryterium wynosi 60 pkt.
5. Ocena punktowa w kryterium – czas realizacji zamówienia dla Części 2 zamówienia, dokonany zostanie na podstawie poniższych zasad i wzoru:
1) Wymagany maksymalny czas realizacji zamówienia: do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
2) Zamawiający wymaga podania w formularzu ofertowym czasu realizacji zamówienia
w pełnych dniach kalendarzowych.
3) W tym celu Wykonawca w formularzu ofertowym powinien wpisać odpowiednią wartość liczbową, np. 30.
4) Punktacja, dokonana zostanie na podstawie poniższych zasad i wzoru:
f) do 60 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 0 pkt.,
g) do 45 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 20 pkt.,
h) do 30 (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) – 40 pkt. (maksymalna liczba punktów).

UWAGA: Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wpisze ilości dni (czasu realizacji zamówienia), Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas realizacji zamówienia do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.

Wzór wyliczenia:
G = uzyskana wartość punktów, zgodnie z zasadami opisanymi wyżej
5) Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca w ramach tego kryterium wynosi 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Oświadczenie – należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenia składane na podstawie art. 125 należy złożyć wraz z ofertą.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XIII SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1) Środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków w postępowaniu: tu nie dotyczy.
2) Środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa z art.125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XIII ust. 1 pkt.1 i ust. 2.
Oświadczenie – należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
c) Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie – należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.
4. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Szczegóły - Rozdział XV SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazany przez Wykonawcę w odpowiednio dla Części 1 lub Części 2 zamówienia w Załączniku nr 7 lub 8 do SWZ – oferowane parametry. Wymóg wskazania „Producenta/Modelu” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wskazane przez Wykonawcę w odpowiednio dla Części 1 lub Części 2 zamówienia w Załączniku nr 7 lub 8 do SWZ – oferowane parametry. Wymóg wskazania „Producenta/Modelu” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi składać się z:
1) formularza ofertowego Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia;
2) oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Oświadczenie Wykonawcy winno być sporządzone zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
3) oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – jeśli dotyczy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
4) oświadczenia - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp – składane w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
5) oświadczenia składanego na podstawie art. art. 117 ust. 4, w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną - jeśli dotyczy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
6) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w Rozdziale VII ust. 11 SWZ – jeśli dotyczy;
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
7) dowodów dot. „samooczyszczenia” - w przypadku podlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
8) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty;
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający żąda złożenia ww. dokumentów także od osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ - składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają braki podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że dodatkowe, szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale Rozdziale X: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY oraz w Rozdziale XIII: PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w odpowiednio dla Części 1 lub Części 2 zamówienia w Załączniku nr 11 lub 12 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy E-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie. Szczegóły - Rozdział XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dokumenty postępowania będą także dostępne na stronie internetowej - BIP Powiatu Szczycieńskiego:
https://bip.powiatszczycienski.pl/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/zwr/
- tu należy wybrać odpowiedni kafelek np.: „Aktualne”, „W toku”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.