eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w PiszuOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000236317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gizewiusza 3

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874232052

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsz.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz.pisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280954484

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Warszawska 1

1.11.4.) Miejscowość: Pisz

1.11.5.) Kod pocztowy: 12-200

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.11.9.) Numer telefonu: 874254751

1.11.10.) Numer faksu: : brak faksu

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zeas@powiat.pisz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=305

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7c1e7d4-a091-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068935

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062291/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Przetargowa Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół
i Placówek w Piszu pod adresem:
https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczta elektroniczna: zeas@powiat.pisz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, będzie odbywać się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w
Piszu pod adresem: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: zeas@powiat.pisz.pl.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy Przetargowej
dostępnymi pod adresem https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy Przetargowej dostępny pod adresem:
https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej oraz
potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach
użytkowników Platformy Przetargowej.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj.
Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od
poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej
zostały szczegółowo opisane w Dziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267574/01 z dnia 2022-07-20
2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej Rozporządzenie, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj. Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką
Pedagogiczną w Piszu oraz pełnomocnik Zamawiającego, tj. Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i
Placówek w Piszu, adres kontaktowy: Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200
Pisz; Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz,
2) Administratorzy danych wyznaczyli Inspektorów ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail:
biuro@infoic.pl lub pisemnie na adres siedziby administratorów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj.
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół
Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji stosownie do ustawy Pzp
oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do tego protokołu ma zastosowanie do
wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 6 lit. c niniejszego ustępu i art. 18 ust.
3-6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach archiwalnych oraz zgodnie z art. 78
ustawy Pzp
6)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
2. Zamawiający informuje, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp,do upływu terminu na ich wniesienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia1);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia2);
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia3), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 Rozporządzenia3).
- nie przysługują Pani/Panu prawa:
a) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
b) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
1) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników
3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSZ.26.I.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa wyrobów piekarniczych, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)
w Załączniku Nr 2a do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa produktów mlecznych szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)
w Załączniku Nr 2b do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa różnych artykułów spożywczych, szczegółowo opisanych
(rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2c do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze równoważne
Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie gorszy niż
skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu produktów
zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze powinny
spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z zapisami SWZ
i załączników do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa warzyw, owoców i jaj, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w
Załączniku Nr 2d do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs,
szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2e do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią
wielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze
równoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie
gorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu
produktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze
powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z
zapisami SWZ i załączników do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa ryb, lodów i mrożonek, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)
w Załączniku Nr 2f do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2131 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs,
szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2g do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią
wielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze
równoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie
gorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu
produktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze
powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z
zapisami SWZ i załączników do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do
100 pkt (100pkt=100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) dokumentów wymienionych w pkt a dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy i formularz asortymentowo- cenowy [wg załączników Nr 1a i/lub 1b i/lub 1c
i/lub 1d i/lub1e i/lub 1f i Nr 2a i/lub 2b i/lub 2c i/lub 2d i/lub 2e i/lub 2f do SWZ ]. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej
(oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu [na Załączniku Nr 3 i
Załączniku Nr 4 do SWZ];
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1573). [na
Załączniku Nr 6 do SWZ]- tylko w przypadku składania oferty na Część 4- dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa
wieprzowego;
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby- tylko w
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby [na Załączniku Nr 5
do SWZ];
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00267574/01 z dnia 2022-07-20
2022-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
5) dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli umocowanie do ich reprezentacji
nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia;
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, z którego wynika, które dostawy wykonają
poszczególni wykonawcy- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;
7) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę - w przypadku
podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, której/-ych umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np.
nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
1) Zmiany terminu obowiązywania umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,
b) wystąpienia innych szczególnych okoliczności za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, do których należą m.in.
długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny, inne uzasadnione okoliczności nie pozwalające Wykonawcy
realizować umowy,
2) Zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 3.
3) Zmiana umowy w przypadku zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zaistnienia tej przesłanki będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług. Zmiana umowy, o której mowa w pkt 3, dla swej ważności nie wymaga pisemnej zmiany umowy (aneksu).
2. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub do całkowitej zmiany rodzaju
zamówienia.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z
wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności
warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania
zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu adresem: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.