eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w PiszuOgłoszenie z dnia 2023-02-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000236317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gizewiusza 3

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874232052

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsz.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsz.pisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7c1e7d4-a091-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062291/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068935

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSZ.26.I.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 213495,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa wyrobów piekarniczych, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)
w Załączniku Nr 2a do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 19924,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa produktów mlecznych szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)
w Załączniku Nr 2b do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 43792,55 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa różnych artykułów spożywczych, szczegółowo opisanych
(rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2c do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze równoważne
Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie gorszy niż
skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu produktów
zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze powinny
spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z zapisami SWZ
i załączników do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 32276,72 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa warzyw, owoców i jaj, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w
Załączniku Nr 2d do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 42388,90 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs,
szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2e do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią
wielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze
równoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie
gorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu
produktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze
powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z
zapisami SWZ i załączników do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 59456,35 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa ryb, lodów i mrożonek, szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość)
w Załączniku Nr 2f do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią wielkość minimalną. Dostarczane
artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2131 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie
realizowana zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 5542,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs,
szczegółowo opisanych (rodzaj i ilość) w Załączniku Nr 2g do SWZ. Podane w ww. Załączniku gramatury towarów stanowią
wielkość minimalną. Zamawiający informuje, że tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Za artykuły spożywcze
równoważne Zamawiający uzna wyłącznie takie produkty, których skład, tj. zawartość poszczególnych składników, jest nie
gorszy niż skład produktów wskazanych z nazwy. W celu oceny równoważności Zamawiający dokona porównania składu
produktów zaoferowanych przez Wykonawcę ze składem produktów wskazanych z nazwy. Dostarczane artykuły spożywcze
powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2132 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Dostawa będzie realizowana zgodnie z
zapisami SWZ i załączników do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 10114,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21105,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31266,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21105,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe RA-PA-TO Bożena Orłowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 849 100 02 19

7.3.3) Ulica: Słowackiego 1

7.3.4) Miejscowość: Pisz

7.3.5) Kod pocztowy: 12-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21105,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34582,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34582,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34582,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IL-KAS Kasperek Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742 000 58 12

7.3.3) Ulica: Moniuszki 13

7.3.4) Miejscowość: Giżycko

7.3.5) Kod pocztowy: 11-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34582,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30046,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32020,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30046,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IL-KAS Kasperek Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742 000 58 12

7.3.3) Ulica: Moniuszki 13

7.3.4) Miejscowość: Giżycko

7.3.5) Kod pocztowy: 11-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30046,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41318,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41318,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41318,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa "CYTRUS 2"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 849 133 11 23

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 39A

7.3.4) Miejscowość: Pisz

7.3.5) Kod pocztowy: 12-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41318,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50618,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50618,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50618,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IL-KAS Kasperek Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742 000 58 12

7.3.3) Ulica: Moniuszki 13

7.3.4) Miejscowość: Giżycko

7.3.5) Kod pocztowy: 11-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50618,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5516,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5516,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5516,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IL-KAS Kasperek Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742 000 58 12

7.3.3) Ulica: Moniuszki 13

7.3.4) Miejscowość: Giżycko

7.3.5) Kod pocztowy: 11-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5516,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8574,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8574,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8574,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IL-KAS Kasperek Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742 000 58 12

7.3.3) Ulica: Moniuszki 13

7.3.4) Miejscowość: Giżycko

7.3.5) Kod pocztowy: 11-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8574,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.