eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 - etap III w ramach zadania pn. "Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego..."Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap III w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego...”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Myśliborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmysliborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatmysliborski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap III w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego...”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3501870f-7ac2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001839/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Północnej 15

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491772

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.131.149.2022.WjM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap III” w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”. Zakres robót przewidzianych do wykonania w etapie III:
1) Dziedziniec:
a) przebudowa placu wraz z nawierzchnią wykonaną z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 120x60x8 cm,
b) budowa pergoli,
c) przebudowa schodów, tarasu oraz pochylni dla niepełnosprawnych poprzez wymianę ich nawierzchni,
d) wykonanie oświetlenia terenu poprzez montaż 2 punktów oświetleniowych i montażu oświetlenia na pergoli (oświetlenie listwą led oraz oświetlenie pochylni),
e) montaż siedzisk, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery,
f) nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej, obwód pnia na wysokości 100 cm min. 12 cm,
g) odnowa kaskadowych donic na zieleń średnią (obudowanie deską kompozytową),
h) obudowanie fundamentu masztów flagowych deską kompozytową,
i) wykonanie odwodnienia poprzez montaż wpustu i podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej,
j) wykonanie okładziny schodów i pochylni z płytek granitowych płomieniowanych wraz z izolacją przeciwwilgociową.
k) prace nie obejmują wykonania fontanny i szlabanów.
2) Parking:
a) Rozebranie istniejących krawężników.
b) Wykonanie koryta
c) Wykonanie kanalizacji deszczowej (montaż nowych wpustów ulicznych wraz z regulacją istniejących.
d) Wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm
e) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary i grafit)
3) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego (słupy i oprawy dobrać wg już istniejących),
4) Wierzchnią warstwę z korytowania parkingu (tłuczeń i destrukt asfaltowy) należy przewieść we miejsce wskazane przez Zamawiającego,
5) Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
6) Materiały uzyskane z rozbiórki oraz korytowania oprócz wskazanych w dokumentacji wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie,
7) Po wykonaniu nawierzchni należy nawiązać do nich istniejący teren i nawierzchnie poprzez odpowiednią niwelację,
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 892351,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 892351,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 892351,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STB sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971727983

7.3.4) Miejscowość: Myślibórz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 892351,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 245 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.