eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościelisko › Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budyn-ku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budyn-ku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIELISKO

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nędzy Kubińca 101

1.5.2.) Miejscowość: Kościelisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-511

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakoscielisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscielisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budyn-ku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b874f5b1-a094-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040023/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazaku-powa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wyko-nawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wyko-nawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powia-domień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji po-łączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbio-ru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodo-wanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczo-nym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją ko-rzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z tre-ścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiado-mość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlo-wą i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególno-ści logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w za-kładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na prze-budowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z do-stawą wyposażenia.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie robót budowlanych, w tym:
 zabezpieczenie placu budowy
 roboty rozbiórkowe
 roboty ziemne
 stan surowy
 więźba dachowa i pokrycie dachowe
 izolacje stropu i stropodachu
 stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna
 wyprawa elewacyjna i roboty tynkarskie
 posadzki i podłogi
 okładziny ścienne, powłoki malarskie wewnętrzna
 winda
 balustrady schodowe wewnętrzne
 podesty i schody zewnętrzne
 zagospodarowanie wokół budynku
 roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (wodno- kanalizacyjne, CO, wentylacja, klimatyzacja, przyłącz, elektryczna, system powiadamiania, monitoring, nagłośnienie, instalacja TV, wideodomofon, odgromowa)
 budowa zbiornika na ścieki
 mur oporowy
 odwodnienie liniowe
 zewnętrzne czujki płomienia
 wykonanie pozostałych robót i czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
 przeszkolenie wskazanych osób z obsługi i konserwacji montowanych systemów i urzą-dzeń
podstawowe parametry obiektu:
powierzchnia zabudowy = 248,46 m2
powierzchnia całkowita = 919,67 m2
powierzchnia użytkowa = 564.70 m3
kubatura = 3315,15 m3
szerokość = 13,98 m
długość = 17,40 m
wysokość do kalenicy = 15.72 m
liczba kondygnacji = 4

b) dostawę i montaż wyposażenia
meble, urządzenia AGD, naczynia i sztućce, sprzęt do utrzymania czystości, podajniki ła-zienkowe, sprzęt komputerowy, tablica informacyjna dot. dofinansowania inwestycji, napis na elewacji oraz przeszkolenie wskazanych osób z obsługi i konserwacji dostarczonego wyposażenia

c) kompleksową obsługę inwestycji w zakresie formalnym - zgłoszenie rozpoczęcia robót, wymagane powiadomienia instytucji uzgadniających projekt oraz sporządzenie dokumen-tacji powykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
UWAGI:
 Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 10 do SWZ – doku-mentacja – (szczegółowy OPZ i wykaz wyposażenia, projekty budowlane i techniczne, STWiORB, portfolio, wizualizacje, uzgodnienia i decyzje, przedmiary robót,)
 Dokumentacja w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy, 34-511 Kościeli-sko ul. Nędzy- Kubińca 101, pokój nr 113 w godzinach pracy Urzędu
 Podstawą do obliczenia „ceny” jest dołączona do specyfikacji dokumentacja: projekt budow-lany i techniczny; STWiORB, portfolio, wizualizacje, szczegółowy OPZ i wykaz wyposażenia.
 Zamawiający informuje, iż załączony do SWZ przedmiar robót ma zobrazować skalę roboty budowlanej, wobec czego przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocni-czego, który służy przede wszystkim jako pomoc do czynności skalkulowania kosztów reali-zacji zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45313000-4 - Instalowanie wind i ruchomych schodów

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

30213100-6 - Komputery przenośne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

39100000-3 - Meble

39136000-4 - Wieszaki na odzież

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

44410000-7 - Artykuły łazienkowe i kuchenne

39221200-9 - Zastawa stołowa

39221180-2 - Naczynia do gotowania

39713210-8 - Pralki i suszarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zmawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się we-dług wzoru:
P= KC + KG
gdzie:
P - liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium cena brutto
KG - liczba punktów uzyskanych za kryterium okres udzielonych gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonych gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wyni-ka to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadze-nia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) świadczenie polegające na budowie lub przebudowie lub nadbudowie lub rozbudowie budynku lub wykonania robót remontowych budynku o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych)
Uwaga: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie nastąpiło w innej walu-cie niż PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowią-zany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej postępowania;
b) dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wejdą:
 Kierownik robót budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*
 Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające kie-rowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*
 Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające kie-rowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentyla-cyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*
* lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane; powyższe uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofer-tę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami po-twierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia-łu w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapita-łowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujących zakresem co naj-mniej 1 (jedno) świadczenie obejmujące budowę lub przebudowę lub nadbudo-wę lub rozbudowę budynku lub wykonania robót remontowych budynku o wartości co naj-mniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, da-ty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załą-czeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowied-nie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
4) oświadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kie-rowniczej wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
2) dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; tj. odpis lub in-formacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 np. nr KRS, nr NIP, nr REGON)
3) ew. odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do re-prezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy- zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Roz-dziale XII SWZ (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwa-rancji);
7) informacje, o których mowa w rozdziale XV pkt 12 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 45 000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wyko-nawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezen-towania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwier-dzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadcze-nie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wyko-nawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawar-tym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pi-semnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod ad-resem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko w myśl Ustawy na stronie interneto-wej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawców
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bez-pieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” z postę-powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w roz-porządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podsta-wie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozu-mieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-sowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na li-stę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zo-stała wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiąza-niach;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporzą-dzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jed-nostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podsta-wie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania wyżej wymienionej oko-liczności.
Zamawiający informuje, że jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegól-nych rozwiązaniach, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.