eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Miasto Przestrzenią Rozwoju" - przeprowadzenie szkoleń przygotowujących osoby do budowania/rozwijania projektów startupowych - C.D. w sekcji IX pozostałe informacjeOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Miasto Przestrzenią Rozwoju” - przeprowadzenie szkoleń przygotowujących osoby do budowania/rozwijania projektów startupowych - C.D. w sekcji IX pozostałe informacje

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Miasto Przestrzenią Rozwoju” - przeprowadzenie szkoleń przygotowujących osoby do budowania/rozwijania projektów startupowych - C.D. w sekcji IX pozostałe informacje

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62c806d8-988d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040349/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Szkolenia dla Startupów (program akceleracyjny)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Rozwój Lokalny „Miasto Przestrzenią Rozwoju” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabrze.logintrade.net/zapytania_email,115396,07eab131895c54e4eeb69367eb6bddfa.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp
C.D. w sekcji IX pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
2. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP,
2) art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 PZP Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie konfiguracji i uruchomienia Platformy Przetargowej (będącej środkiem komunikacji elektronicznej za pomocą której odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami) oraz jej bieżącej obsługi jest PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 57D lok. B/J. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ust. 1, 2 i 4 PZP
C.D. w pkt. 3.16.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z pkt. 3.15.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych jest to okres 5 lat (kat. arch. B5). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres przechowywania określony jest indywidualnie dla każdej umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat (kat. arch. B10). Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
9.1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych jest niezbędne dla określonego celu.
9.2. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.3. Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będzie można zawrzeć takiej umowy lub jej wykonać.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.3.2023.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 750000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących osoby do budowania/rozwijania projektów startupowych w ramach Centrum Szkoleniowego Startupów, Technologii Cyfrowych i Medycznych w ramach Programu Rozwój Lokalny „Miasto Przestrzenią Rozwoju” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie prowadzenia szkoleń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lun zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać się:
A) minimum 2 wykonanymi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanymi, usługami w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie; odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. przeprowadzenia szkoleń i/lub projektów szkoleniowych, i/lub konsultacji, i/lub warsztatów, i/lub seminariów i/lub kursów związanych z zagadnieniami biznesowymi przeprowadzonymi łącznie dla co najmniej 50 osób, o minimalnej łącznej wartości 600 000,00 brutto.

B) dysponowaniem co najmniej niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
A. trener (szkoleniowiec) mający doświadczenie w prowadzeniu warsztatów pobudzających kreatywność, w tym szczególnie w zakresie konceptualizacji własnych pomysłów, ideacji, twórczości oraz przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z kreatywności. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
B. trener biznesu (szkoleniowiec) posiadający wiedzę na temat zakładania własnego biznesu, działalności gospodarczej oraz innowacji oraz przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z tematyki zakładania własnego biznesu, działalności gospodarczej oraz innowacji. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
C. trener (szkoleniowiec) z zakresu marketingu, public relations lub promocji - praktyk z branży szkoleniowej mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń lub warsztatów z zakresu marketingu i budowania wizerunku marki oraz przeprowadził co najmniej 20 godzin szkoleń z w/w zakresu. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
D. trener biznesu (szkoleniowiec), mający doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu business model canvas (formy zarządzania strategicznego i szablonu startowego dla modelu biznesowego o określonej strukturze, budowie), oraz z zakresu tematyki startupów, lub programów akceleracji czy też inkubacji oraz przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu (nie dopuszcza się sumowania doświadczeń kilku osób) o tematyce wskazanej powyżej, przy czym nie jest konieczne, by szkolenia dotyczyły wszystkich elementów wymienionych w opisie. Zamawiający dopuszcza minimum jedno zagadnienie opisane wyżej. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
E. trener (szkoleniowiec) z zakresu zarządzania lub administracji lub biznesu, posiadający wykształcenie wyższe, który przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z tematyki prawa spółek lub ochrony patentowej. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
F. trener (szkoleniowiec, specjalista) z zakresu zarządzania projektami, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń z zakresu zarządzania projektami, wymagana znajomość narzędzi wykorzystywanych do zarządzania projektami, który przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z tematyki zarządzania projektami. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
G. trener (szkoleniowiec), posiadający wiedzę z zakresu ekonomii lub finansów, który przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z tematyki rachunkowości lub finansów przedsiębiorstwa. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
H. trener (szkoleniowiec) z zakresu marketingu oraz public relations, wymagana praktyka w branży szkoleniowej, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń lub warsztatów z zakresu badania rynku oraz analizy konkurencji. Wymagana jest także znajomość narzędzi i metod wykorzystywanych w badaniach rynkowych, który przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z tematyki dotyczącej badania rynku i analizy konkurencji. Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.
I. trener (szkoleniowiec) posiadający doświadczenie z zakresu prowadzenia warsztatów dotyczących autoprezentacji, pitchingu, wystąpień publicznych, który przeprowadził co najmniej 20 godzin szkolenia lub warsztatu z tematyki określonej powyżej ( Zamawiający dopuszcza, aby trener przeprowadził minimum jedno zagadnienie opisane wyżej). Wskazany trener zobligowany jest do prowadzenia szkolenia z tego zakresu.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza prowadzenie kilku tematów określonych powyżej przez jednego trenera (szkoleniowca) pod warunkiem, ze będzie spełniał warunki określone wyżej.

Uwagi:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą legitymować się doświadczeniem tylko tych członków konsorcjum, którzy będą realizowali zamówienie.
5. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonych wyżej warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta
z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).

Podmioty udostępniające zasoby:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 p.z.p., oraz, jeżeli to dotyczy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.
6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 5a do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 p.z.p. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XXI pkt A i B odpowiednio:
A) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywalnych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7a do SWZ

B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7b do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile
ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów;
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
UWAGA: Zapisy pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 Pzp.
5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
UWAGA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musi być złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca
przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
UWAGA: Oświadczenie o spełnianiu warunków musi być złożone, pod rygorem nieważności, formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
C.D. w sekcji IX pozostałe informacje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Oświadczenie
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi
Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia; UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego
stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy,
zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 12 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pełna nazwa zamówienia: „Miasto Przestrzenią Rozwoju” - przeprowadzenie szkoleń przygotowujących osoby do budowania/rozwijania projektów startupowych w ramach Centrum Szkoleniowego Startupów, Technologii Cyfrowych i Medycznych.
C.D.z sekcji III pkt. 3.6.
8. W przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta), dopuszczone są formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)–z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar po uprzednim ich skompresowaniu do innego formatu wskazanego w ww. Rozporządzeniu.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Oferta, załączniki do niej, a także inne dokumenty składane w toku postępowania muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
11. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem BZP.271.3.2023.MZ Wykonawcy
proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
12. Za datę przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.
C.D. z sekcji V pkt. 5.11.
7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Zał. nr 5a do SWZ) (jeśli dotyczy)
8. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 Pzp, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego
zasoby Wykonawcy (wzór stanowi Zał. nr 5b do SWZ) (jeśli dotyczy)
Dodatkowe informacje:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Harmonogram wszystkich działań należy uzgodnić z Zamawiającym.
Kwota, którą wskazano w sekcji IV pkt. 4.1.5. to wartość szacunkowa netto zamówienia podstawowego.
Przedmiot niniejszego zamówienia jest zwolniony z podatku VAT.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 800 000,00 zł.
Dot. sekcji VIII pkt 8.1.)
Termin składania ofert do godziny 10:00:00
O udz. zamów. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. obligatoryjnych przesłanek
zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6) ust. Pzp oraz na podst. art.7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczeg. rozwiązaniach
w zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z
2022r.poz.835)
Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w przyp., o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg. rozwiązaniach w
zakr. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stosuje się art.7 ust.3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.