eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodawa › Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Kłodawa w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Kłodawa w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KŁODAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: DĄBSKA 17

1.5.2.) Miejscowość: Kłodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-650

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632730622

1.5.8.) Numer faksu: 632730688

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@klodawa.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klodawa.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Kłodawa w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94dd49c3-a088-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064848/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Kłodawa w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/klodawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/klodawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, elektronicznie, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/klodawa.
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania, preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania, wyjaśnienia oraz informacje, przekazywane były elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po czym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej, zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@klodawa.wlkp.pl.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/klodawa w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, a także zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
8. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci do szkół z terenu gminy Kłodawa w roku szkolnym 2022/2023.
2. Usługa obejmuje dowóz i odwóz dzieci autobusem z zapewnioną opieką do szkół: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie, Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej, Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie.
3. W przypadku czasowego zamknięcia placówek oświatowych z powodu np. trwającej epidemii koronawirusa lub innych nieprzewidzianych losowych zdarzeń, zamówienie w tym okresie nie będzie realizowane. Zamówienie będzie realizowane tylko w dniach nauki szkolnej tj. w dniach, w których zajęcia szkolne odbywają się na terenie placówki oświatowej (nie dotyczy to dni kiedy placówki oświatowe są zamknięte i nauka realizowana jest zdalnie).
4. Szacunkowa długość dziennej trasy to ok. 368 km.
5. W przypadku nauki hybrydowej, spowodowanej wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki (niezależnymi od zamawiającego), zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia minimalnej ilości kilometrów w ciągu dnia.
6. Przewóz osób odbywać się będzie trasą przejazdu ustaloną przez zamawiającego i podaną w Załączniku Nr 7 do SWZ, z miejsc wyznaczonych jako przystanki do szkół podstawowych i przedszkola zlokalizowanych na terenie gminy Kłodawa, w zakresie szczegółowo opisanym w w/w załączniku. Długość dziennej trasy ma wyłącznie charakter szacunkowy, przy założeniu pełnego przejazdu przez wszystkie przystanki określone w w/w załączniku. Nie jest to ilość km gwarantowana wykonawcy do przejechania każdego dnia.
7. Dowożeniem objętych jest ogółem około 182 dzieci - liczba ta może ulegać zmianie, jednak dowożeniem nie może być objętych jednorazowo więcej osób, niż liczba miejsc siedzących w pojeździe.
8. Obowiązkiem wykonawcy jest także zapewnienie opieki przy dowozie i odwozie dzieci do szkół. Do obowiązków opiekunki należy w szczególności:
1) sprawdzenie stanu liczebności uczniów wsiadających do autobusu wg wykazów uczniów sporządzonych przez dyrektorów szkół;
2) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w pojeździe (opiekun wsiada ostatni) oraz wysiadaniu (wysiada pierwszy i zapewnia bezpieczeństwo);
3) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;
4) ponoszenie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas przewozu do szkoły i ze szkoły;
5) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wsiadania i wysiadania oraz przejścia do szkoły lub miejsca zbiórki skąd uczniowie rozchodzą się do domów;
7) nie dopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.
9. Zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do przewozu osób posiadał system pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, trasach przejazdu, liczbie przejechanych km, miejscach postojów itd. Do obowiązków wykonawcy należy wyposażenie Gminy Kłodawa na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na komputerze będącym własnością gminy, umożliwiające kontrolę pracy pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi przewozu osób, przeszkolenie pracownika UMiG z funkcjonowania oprogramowania oraz zapewnienie pomocy technicznej dotyczącej zainstalowanego programu. Zamawiający informuje, że obowiązek wyposażenia w odpowiednie oprogramowanie oraz właściwe przeszkolenie pracownika UMiG musi nastąpić nie później niż z chwilą zawarcia umowy na świadczenie usługi objętej zamówieniem publicznym.
10. Zamawiający nie uwzględnia w przedmiocie zamówienia kosztów przejazdu wykonawcy z bazy do punktu wyjścia - miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi oraz z miejsca kończącego świadczenie usługi do bazy.
11. Rozliczenie za usługę następować będzie w oparciu o iloczyn rzeczywiście przejechanych kilometrów w danym miesiącu i stawki za 1 km brutto. Bieżąca kontrola przejechanych kilometrów opierać się będzie na comiesięcznym, pisemnym potwierdzaniu przejechanych kilometrów będących podstawą do wystawienia faktur. Wykonawca lub Dyrektor szkoły może zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem do UMiG w Kłodawie propozycje zmian tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy, a zamawiający po przeanalizowaniu podejmie decyzję o zasadności ich wprowadzenia, o czym poinformuje wykonawcę i Dyrektora. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego zmieniać tras, godzin, przystanków, rozkładu jazdy oraz środka transportu np. na bus, pod rygorem kary umownej.
12. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami na terenie, na którym będzie wykonywał usługę, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, a tym samym zamawiający nie narusza art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie Pzp.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) - osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z realizacją zamówienia: czynności związane bezpośrednio z przewozem osób - kierowca.
14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu żądane przez niego dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
16. Zamawiający może wedle własnego wyboru żądać od wykonawcy przedstawienia wszystkich lub niektórych dowodów wskazanych w ust. 15.
17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 13 czynności.
18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
19. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 87 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ZAWARTY ZOSTAŁ W ROZDZIALE XV SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał aktualne uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego, tj. licencję, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował co najmniej dwoma autobusami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób, z co najmniej 56 miejscami siedzącymi, rok produkcji od 2000 lub młodsze,
b) wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi stosowne uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 4 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
3) pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców.
5. Zamawiający w przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy, w zakresie:
1) zmiany sposobu, zakresu i terminu wykonania usług objętych umową, w tym:
a) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany: tras, godzin, rozkładu jazdy oraz ilości lub lokalizacji przystanków, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego i uznaniu za zasadne takiej zmiany,
b) przesunięcie terminu rozpoczęcia usługi, ze względu na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia publicznego,
2) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian do umowy, w tym:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) inne szczególne okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym siła wyższa, np. wprowadzenie stanu nadzwyczajnego,
c) zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany dokonane w ww. przypadkach wymagają zachowania formy pisemnej. Warunkiem dokonania ww. zmian jest następująca przesłanka: wprowadzone zmiany nie mogą być w danych, konkretnych okolicznościach obiektywnie niekorzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/klodawa w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyjaśnienie do pkt. 4.2.10.): Wymagany termin realizacji zamówienia to dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023, tj. ok. 87.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.