eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeźnio › Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Zapole etap 3, podetap 1.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio
i Zapole etap 3, podetap 1.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438203026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio
i Zapole etap 3, podetap 1.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f13a245-a081-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028509/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Zapole etap 3, podetap 1.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/3/procurement

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/3/procurement

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wyk. zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam. publ, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. 2) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
2)W Systemie e-ZP znajdują się także instrukcja dla Wyk. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
3)Specyfikacja połączenia, formatu przesył danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu e-ZP:a)format
kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,b)komunik pomiędzy przeglądarką Wyk, a serwerem jest wykonywana przy użyciu
bezpiecznego protokołu HTTPS,c)oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas
lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu,d)Wymagania techn związane z korzystaniem z Syst e) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,f)zaktualizowana przeglądarka internet Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze,g) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.4)Złożenie oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostat poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wyk. kwalifik podpisu elektr lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 5)Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewn narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifik podpisu elektr lub podpisu osobistego.6)Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektr możliwe jest pod warunkiem, że system teleinf, z którego korzysta Wyk, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web
Start. 7)Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wyk. z zewn oprogram do składania podpisu elektron,
a)kwalifik podpis elektr (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),b)podpis
zaufany,c)podpis osobisty.8)Oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostat, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podm środki dowod, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiąz podm udostępn zasoby, o któ rym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiąz podmiotu udostępniającego zasoby”, przedm środki dowod, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektr, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podm realiz zadania publ, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.9)Informacje, oświadczenia lub dok, inne niż̇ ww., przekazywane w postęp o udzielenie zam, sporządza się w postaci elektr, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyz działaln podmiotów realiz zadania publ lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunik elektr, wskazanych przez Zam w niniejszej SWZ.10)Max rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty, oferty dodatk w trybie podst, oferty ostatecznej oraz wiadomości wynosi 150MB;11)W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifik (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wyk dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dok z podpisem (typ otaczający).12)Wyk składa ofertę, ofertę dodatk w trybie podst, ofertę ostat za pośr funkcji „Wyślij” form do złożenia, wycofania oferty lub wn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnio. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Brzeźno ul. Wspólna 44 3, 98-275 Brzeźnio, telefon: 438203026 e-mail:gmina@brzeznio.pl
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzeźnio sprawuje Inspektor Ochrony Danych: kontakt r.pr. Emilia Antczak e-mail: r.pr.emilia.antczak@gmail.com
3) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego R.271.1.2023 pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – etap III podetap 1.
4) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp”.
5) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także przez okres, w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich.
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Na podstawie art. 15 RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pan/Pani prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
10) na podstawie art. 18 RODO posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
11) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) skorzystanie przez Pana/Panią z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W związku z powyższym nie przysługuje Panu/Pani:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów – etap III podetap 1

W ramach przedmiotu zamówienia należy:
a) wybudować sanitarny kanał grawitacyjny od studni S2.5 do studni S3.3 ( dz. nr 135/1) wraz
z odcinkami sieci do granicy działek,
łącznie:
rurociąg PVC SN8 160x4,7 L= 9,23 m,
rurociąg PVC SN8 200x5,9 L= 98 m,

b) wykonać sanitarny rurociąg tłoczny od studni S2.25 do 2.3 (dz. nr 135/1) - rurociąg PE, PEHD 90mm - 145m.

Średnice kolektorów sanitarnych zostały wykazane w projekcie budowlanym
z rozróżnieniem wielkości oraz sposobu ich wykonania.

Uwaga: ogólna nazwa inwestycji zawiera człon „budowa kanalizacji deszczowej” jako nazwa dla całego rozwiązania systemowego, jednakże w przedmiotowym zakresie budowa kanalizacji deszczowej nie występuje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)
40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie:
PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,
Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:
Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi: 60 m-cy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji
i rękojmi krótszego niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy.

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 100 000 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje środki lub polisę w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na:
- budowie, modernizacji lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości min 100 mb w ramach jednego lub dwóch zamówień (w sumie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca w/w warunku wyrażona będzie
w walucie obcej Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu.
2) Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie osób wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami:

- kierownik budowy (do kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej)
niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 12 do SWZ

b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. 1) SWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.1.4. 2) SWZ – załącznik nr 8 do SWZ.
c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej opłacenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.
Załącznik Nr 11 do SWZ - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.
Załącznik Nr 11 do SWZ - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Sieradz O/Brzeźnio nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 z dopiskiem „Wadium – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz i Zapole – etap III podetap 1
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu na rachunek Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Brzeźnio;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a)Zam przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych danych identyfik. c)Zam przewiduje zmiany form zabezp należytego wyk umowy. d)Zam przewiduje zmiany osób odpow za kontakty, nadzór nad przedm umowy, kierowników budowy. e)Zam przewiduje możliwość dok zmiany postanowień umowy w zakresie rozszerzenia odpow z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji f)Zam przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, g)Zam przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, h)Zam przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. i)Zam przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, k) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zam w szczególności:x wstrzymanie robót przez Zam; x konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; x odmowa wydania przez organy administr lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, -zmiany będące następstwem powierzenia przez Zam wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, -konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; -wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; -niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem; l) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: m) stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy): - przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, - przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, - zmiana wynagrodzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System FINN e-Zamówienia Publiczne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.