eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzesz闚 › Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt闚 mostowych w ci庵u DW 893 ... Zad. Nr 1 - remont mostu przez pot. Jab這nka w m. ㄆbne ... Zad. Nr 2 - remont mostu przez pot. Jab這nka w m. Jab這nki ...Og這szenie z dnia 2023-01-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt闚 mostowych w ci庵u DW 893 ... Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Jab這nka w m. ㄆbne ... Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Jab這nka w m. Jab這nki ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: PODKARPACKI ZARZ. DR笉 WOJEW笈ZKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690587670

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Boya-疾le雟kiego 19A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rzesz闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-105

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://pzdw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Zamawiaj帷y jest jednostk organizacyjn wykonuj帷 zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dr鏬, na podstawie ustawy o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt闚 mostowych w ci庵u DW 893 ... Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Jab這nka w m. ㄆbne ... Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Jab這nka w m. Jab這nki ...

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-416b546f-a089-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00067636

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00060787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt闚 mostowych w ci庵u drogi wojew鏚zkiej Nr 893 Hoczew – Cisna: 2 zadania

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-416b546f-a089-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-416b546f-a089-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej zosta造 okre郵one w pkt14 IDW - ROZDZIA I SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): W celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego Zamawiaj帷y zamieszcza poni瞠j Klauzul informacyjn z art. 13 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojew鏚ztwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarz康 Dr鏬 Wojew鏚zkich ul. T. Boya 疾le雟kiego 19a, 35-105 Rzesz闚;
Inspektorem ochrony danych osobowych w PZDW jest Pan Jakub Baraniewski (e mail:iod@pzdw.pl);
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie przedmiotowego zam闚ienia publicznego;
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o zapisy ustawy Pzp
Dane osobowe Wykonawcy b璠 przechowywane, zgodnie z ustaw Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
Obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych dotycz帷ych Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
(Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.)
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.)
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie danych osobowych dotycz帷ych Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przys逝guje:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiaj帷y, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Og鏊nego Rozporz康zenia o ochronie danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie postanowie umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy i wymaga od wykonawcy przestrzegania tych postanowie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WM/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Pe軟a nazwa zam闚ienia:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiekt闚 mostowych w ci庵u drogi wojew鏚zkiej Nr 893 Hoczew – Cisna: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Jab這nka w m. ㄆbne w km 18+762 (26+049); Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Jab這nka w m. Jab這nki w km 21+636 (28+923)
W/w nazwy nale篡 u篡wa na ka盥ym etapie prowadzonego post瘼owania.
Z uwagi na mo磧iwo嗆 wpisania ograniczonej liczby znak闚 w platformie e-zam闚ienia nazwa zam闚ienia mo瞠 si r騜ni od nazwy u篡tej w innych dokumentach post瘼owania.

Przedmiotem zam闚ienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem wykonawczym, z kompletnymi materia豉mi do zg這szenia w celu uzyskania zgody na realizacj zadania w systemie remontowym oraz w oparciu o w/w dokumenty i uzyskan zgod – wykonanie rob鏒 zwi您anych z remontem mostu.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221119-9 - Roboty budowlane wzakresie renowacji most闚

71322000-1 - Us逝gi in篡nierii projektowej wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-10-27

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1.000.000,00 PLN.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y stawia warunki dotycz帷e niezb璠nego wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia, potencja逝
technicznego wykonawcy lub os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia

a) Do鈍iadczenie wykonawcy

a.1.) w ci庵u ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) wykona min. 1 dokumentacj techniczn remontu albo przebudowy albo budowy obiektu mostowego w ci庵u drogi publicznej oraz uzyska stosown decyzj zezwalaj帷 na jej realizacj, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzaj帷ymi, 瞠 us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie (np. referencje)

oraz

b.1.) w ci庵u ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie) wykona remont albo przebudow albo budow min. 1 obiektu mostowego w ci庵u drogi publicznej, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzaj帷ymi, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone (np. referencje).

Zamawiaj帷y nie wymaga, aby ww. zakres by wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zam闚ienia/ inwestycji.

Zamawiaj帷y dopuszcza aby ww. do鈍iadczenie by這 uzyskane podczas realizacji kontrakt闚 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Poprzez sformu這wania:
- „budowa”
- „rozbudowa”
- „przebudowa”
- „remont”
- „droga publiczna”
- „obiekt mostowy”
- Zamawiaj帷y rozumie definicje zgodne z okre郵onymi w „Ustawie Prawo budowlane” oraz „Ustawie o drogach publicznych”.

b) Kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia
Wykonawca spe軟i ten warunek udzia逝 w post瘼owaniu, je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami:

1. Projektant - 1 osoba

Kwalifikacje:
Osoba ta musi posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno軼i mostowej wydane zgodnie z ustaw z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydanej na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, kt鏎e pozwala b璠 na pe軟ienie funkcji Projektanta w zakresie niniejszego zam闚ienia.

Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12 a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej, kt鏎e pozwala b璠 na pe軟ienie przedmiotowej funkcji w zakresie obj皻ym umow;

Do鈍iadczenie:
Osoba ta musi posiada:
- minimum 36 m-cy do鈍iadczenia od daty wystawienia uprawnie,
- do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji Projektanta przy opracowaniu min. 1 dokumentacji technicznej zadania dotycz帷ego remontu albo przebudowy albo budowy min. 1 obiektu mostowego w ci庵u drogi publicznej.

2. Kierownik budowy - 1 osoba

Kwalifikacje:
Osoba ta musi posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i mostowej wydane zgodnie z ustaw z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydanej na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, kt鏎e pozwala b璠 na pe軟ienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zam闚ienia.

Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12 a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej, kt鏎e pozwala b璠 na pe軟ienie przedmiotowej funkcji w zakresie obj皻ym umow;

Do鈍iadczenie:
- minimum 36 m-cy do鈍iadczenia od daty wystawienia uprawnie,
- do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji Kierownika Budowy podczas realizacji min. 1 zadania dotycz帷ego remontu albo przebudowy albo budowy min. 1 obiektu mostowego w ci庵u drogi publicznej.

Zamawiaj帷y, okre郵aj帷 wymogi dla w/w os鏏 w zakresie posiadanych uprawnie, dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12 a oraz innych przepis闚 ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej, kt鏎e pozwala b璠 na pe軟ienie przedmiotowej funkcji w zakresie obj皻ym umow.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp Zamawiaj帷y w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
- aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania (art. 125 ust. 1 Pzp) – zgodnie z Za陰cznikiem do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Na podstawie art. 273 ust 1pkt 2 Pzp Zamawiaj帷y w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

1. wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y

2. wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty

3. wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca wraz z ofert jest zobowi您any z這篡:

a) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
b) o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp);
c) tabela element闚 rozliczeniowych
d) dow鏚 wniesienia wadium
e) zobowi您anie innego podmiotu, o kt鏎ym mowa w SWZ (je瞠li dotyczy);
f) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).
g) o鈍iadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (je瞠li dotyczy tj. Konsorcja, Sp馧ki cywilne)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y przewiduje obowi您ek wniesienia wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert w wysoko軼i: 17.000,00 z.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 10.1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi (w zale積o軼i od tego co jest przedmiotem post瘼owania) wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Okoliczno軼i i warunki zmiany umowy s przewidziane w SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-15 08:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-416b546f-a089-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc w stosunku do kt鏎ego zachodzi kt鏎akolwiek z okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego. Wykluczenie, o kt鏎ym mowa, nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego wykonawcy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.