eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłobuck › Jednorazowa dostawa pelletu drzewnego do placówek oświatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Jednorazowa dostawa pelletu drzewnego do placówek oświatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kłobucki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180754

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 13

1.5.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.kuzior@powiatklobucki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatklobucki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowa dostawa pelletu drzewnego do placówek oświatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97f15b5c-9e2c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001410/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Jendorazowa dostawa pelletu drzewnego do placówek oświatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97f15b5c-9e2c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Wymagania ogólne

11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
11.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
11.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby uprawnione do kontaktu
z wykonawcami:
Patrycja Kuzior, tel. 34 310 06 75, e-mail: p.kuzior@powiatklobucki.pl.
11.4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97f15b5c-9e2c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
11.5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-97f15b5c-9e2c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f.
11.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11.7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
11.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11.9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11.10 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11.11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Ze względu na brak wystarczającej ilości znaków, uzupełnienie informacji dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w dziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Jednorazowa dostawa pelletu drzewnego do placówek oświatowych Powiatu Kłobuckiego – 2 części” prowadzonym w trybie podstawowym;

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;

4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Jednorazowa dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół nr 1
w Kłobucku w ilości 40 ton.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w sezonie grzewczym 2022/2023. Dostawa pelletu drzewnego w ilości 40 ton odbędzie się jednorazowo luzem cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do zbiornika opału.


Wymagane parametry pelletu drzewnego:
- pellet wymiar 6 lub 8 mm,
- długość do 400 mm,
- max. zawartość popiołu do 0,7%,
- wartość opałowa 17-19 Mj/kg,
- wilgotność do 10%,
- zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1,
- certyfikat DINplus,
- 6 miesięczna gwarancja producenta.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu oznaczenia pochodzenia służą określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w SWZ, posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,
a znajdujących się w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca składa stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanego wyposażenia wraz z ofertą.


Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy.

Zakwestionowane przez Zamawiającego tj. Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku partie materiałów jako nie spełniające wymogów ww. norm zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału jak i za jej transport Zamawiający nie ureguluje należności.
Zakwestionowaną partię materiału zobowiązany jest zabrać ze zbiornika Zamawiającego we własnym zakresie.

Wykonawca dostarczy pellet w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego lub telefonicznego zlecenia przez Zamawiającego (Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku). Dostawa pelletu drzewnego odbędzie się jednorazowo, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
Dostawa pelletu winna odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez upoważnioną osobę.

Każdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument potwierdzający jakość i ilość załadowanego materiału na daną jednostkę transportową.

W przypadku wątpliwości co do ilości załadowanego materiału, Zamawiający może na koszt Wykonawcy zamówienia skierować pojazd z ładunkiem do ponownego sprawdzenia jego ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Jednorazowa dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół nr 3
w Kłobucku w ilości 20 ton.


Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck w sezonie grzewczym 2022/2023. Dostawa pelletu drzewnego w ilości 20 ton odbędzie się jednorazowo luzem cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do zbiornika opału.


Wymagane parametry pelletu drzewnego:
- pellet wymiar 6 lub 8 mm,
- długość do 400 mm,
- max. zawartość popiołu do 0,7%,
- wartość opałowa 17-19 Mj/kg,
- wilgotność do 10%,
- zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1,
- certyfikat DINplus,
- 6 miesięczna gwarancja producenta.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu oznaczenia pochodzenia służą określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w SWZ, posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,
a znajdujących się w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wykonawca składa stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanego wyposażenia wraz z ofertą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy.

Zakwestionowane przez Zamawiającego tj. Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku partie materiałów jako nie spełniające wymogów ww. norm zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału jak i za jej transport Zamawiający nie ureguluje należności.
Zakwestionowaną partię materiału zobowiązany jest zabrać ze zbiornika Zamawiającego we własnym zakresie.


Wykonawca dostarczy pellet w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego lub telefonicznego zlecenia przez Zamawiającego (Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku). Dostawa pelletu drzewnego odbędzie się jednorazowo, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
Dostawa pelletu winna odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez upoważnioną osobę.

Każdorazowo kierowca samochodu winien posiadać dokument potwierdzający jakość i ilość załadowanego materiału na daną jednostkę transportową.

W przypadku wątpliwości co do ilości załadowanego materiału, Zamawiający może na koszt Wykonawcy zamówienia skierować pojazd z ładunkiem do ponownego sprawdzenia jego ilości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena (C) - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.4. Do upływu terminu przewidzianego na złożenie oferty – za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Formularz ofertowy – udostępniony przez Zamawiającego na Platformie
e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.;

2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;

3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy);

4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy);

5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku


10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, ograniczenia zakresu umowy
i ceny, zgodnie ze złożonym formularzem oferty, spowodowanych epidemią COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę wpływu okoliczności związanych
z COVID-19 na wykonanie przedmiotu umowy;
b) zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
c) zmiany strony umowy – wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
d) zmiana danych osób pełniących nadzór nad realizacją zamówienia,
e) zmiana terminu zakończenia umowy, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących konieczność wydłużenia terminu dostaw przedmiotu umowy.
5. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 4 lit. b)-e) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w umowie.
6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie:
1) w zakresie części 1 do 14 dni od daty zawarcia umowy;
2) w zakresie części 2 do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dostarczy pellet w terminie 5 dni od dnia złożenia pisemnego lub telefonicznego zlecenia przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.