eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem w ramach zadania pn. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem w ramach zadania pn. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586685

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@garwolin-starostwo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.samorzad.gov.pl/web/powiat-garwolin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem w ramach zadania pn. Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b4ec586-9e29-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044687/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem w ramach zadania: Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl.
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się za pośrednictwem platformy pod adresem internetowym: https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, pdf, odf. ods.odt.Ofertę, a także oświadczenia i dokumenty o jakich mowa w Rozdziale X ust.1 i ust.4 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1)drogą elektroniczną: starostwo@garwolin-starostwo.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga dostępu do internetu.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest dla Wykonawcy bezpłatne.
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy;
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiat Garwoliński;
https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyśpieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w
postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Powiat Garwoliński tel. +48 22 576 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Powiat Garwoliński z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 26, 08 – 400 Garwolin;
2. Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną l.bogucka@garwolin-starostwo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych;
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu prowadzenia zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy;
4. Odbiorcy Danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz nie krócej niż przez okres przewidywany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW 272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej, uzyskanie stosownych uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont hali basenowej wraz z robotami towarzyszącymi przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem”. Inwestycja przewidziana do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanego dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składające się na kompletną dokumentację techniczną zamierzenia budowlanego. Dokumentacja techniczna na każdym etapie procesu inwestycyjnego musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Dokumentacja musi być wykonana w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej (zapis na nośniku) w formacie pdf. i dwg.
2) Zakres zadania obejmuje wymianę istniejącej niecki basenowej wraz z fundamentami, konstrukcją wsporczą i wykończeniem plaży basenowej. Ponadto w ramach inwestycji należy przeprowadzić remont w pomieszczeniach technicznych powiązanych z halą basenową typu: kanały technologiczne podbasenia, filtrownia, rozdzielnia elektryczna, wentylatornia/pomieszczenie węzła cieplnego, oraz poczekalni przylegającej bezpośrednio do hali basenowej.
3) Wykaz podstawowych robót budowlano-instalacyjnych związanych z remontem niecki basenowej wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół in. Stanisława Staszica w Miętnem przedstawia się następująco:
a) demontaż istniejącego wyposażenia technologiczno-instalacyjnego pomieszczeń objętych opracowaniem /urządzenia, osprzęt, wyposażenie, przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych itp./;
b) wykonanie/zabezpieczenie otworu montażowego w obrębie fasady hali basenowej;
c) rozbiórka istniejących warstw wykończeniowych posadzek, oblicowania ścian w obrębie hali basenowej, niecki basenowej, pom. komunikacji itp.;
d) demontaż sufitu podwieszanego w obrębie hali basenu w celu przeprowadzenia instalacji sanitarnych /wentylacja mechaniczna/. Uwaga: płyty sufitowe i konstrukcja wsporcza przeznaczone do ponownego wbudowania.
e) rozbiórka wsporczej konstrukcji stalowej oraz warstw nośnych stropu stanowiącego plażę w hali basenowej.
f) rozbiórka konstrukcji stalowej niecki basenowej;
g) rozbiórka płyty fundamentowej niecki basenowej;
h) wykonanie docelowych badań geotechnicznych podłoża gruntowego stanowiącego podstawę do zaprojektowania i wykonania nowych fundamentów niecki basenowej /opcja do ustalenia na etapie projektowania/;
i) podbicie/wzmocnienie istniejących fundamentów w obrębie pomieszczeń przewidzianych do remontu /opcja do ustalenia na etapie projektowania/;
j) wykonanie robót żelbetowo-stalowych tj. /płyta fundamentowa, ściany żelbetowe stanowiące obudowę niecki basenowej, płyta stropowa stanowiąca konstrukcję nośną plaży itp./;
k) wykonanie podbudowy pod blachy denne niecki basenowej;
l) montaż niecki basenowej wykonanej ze stali nierdzewnej wraz z konstrukcją wsporczą i kompletnym wyposażeniem np.: /drabinki zejściowe, słupki startowe, płyty nawrotowe, rynny przelewowe, dźwig dla osób niepełnosprawnych, linie sygnalizacji nawrotu, linie sygnalizacji falstartu itp./. Wymiary wewnętrzne niecki 25.02mx12.50m, głębokość 1.80m/2.40m /ruchome dno/. Uwaga: niecka basenowa wyposażona ruchome dno – 2 tory.
m) dostawa i montaż ruchomego dna;
n) modernizacja/rozbudowa istniejącej instalacji technologicznej basenu w celu dostosowania jej do nowych rozwiązań projektowych;
o) montaż wewnętrznej instalacji zasilania ruchomego dna;
p) wykonanie/przebudowa instalacji sanitarnych /wod-kan, wentylacja mechaniczna, grzewcza itp./ w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem;
r) wykonanie/przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem;
s) wykonanie nowych posadzek cementowych/samopoziomujących wraz z warstwą hydroizolacyjną i termiczną w obrębie wybranych pomieszczeń objętych opracowaniem /plaża w hali basenowej, korytarz/;
t) wykonanie posadzek przemysłowych wraz z warstwą hydroizolacyjną w obrębie wybranych pomieszczeń objętych opracowaniem /kanał technologiczny – podbasenie, pom. podrozdzielni elektrycznej/ itp.
u) montaż wykładzin podłogowych /w pomieszczeniu hali basenowej nawierzchnia z terakoty antypoślizgowej o wymiarach i kolorystyce ustalonej na etapie projektu z Zamawiającym/;
v) montaż okładzin ściennych;
w) odtworzenie/wykonanie sufitów powieszanych w wybranych pomieszczeniach objętych opracowaniem;
x) montaż stolarki/ślusarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana witryny pomiędzy halą basenową a recepcją;
y) zabezpieczenie przeszkleń fasady aluminiowej hali basenowej folią zabezpieczającą przed nadmiernym oddziaływaniem promieniu UV na wodę basenową – folia ograniczająca rozwój glonów
z) osadzenie parapetów wewnętrznych – hala basenowa;
ź) przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, zaprawienie rys, uszkodzeń itp. w pomieszczeniach technicznych objętych opracowaniem; wykonanie robót malarskich wewnętrznych;
ż) montaż osprzętu, armatury, urządzeń sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych, prace naprawcze elewacji /uzupełnienie ubytków, malowanie, odtworzenie fasady aluminiowej itp./, prace porządkowe i utylizacja gruzu;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021

3. Wymagania o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Pzp:

1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby (pracownicy fizyczni) wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1320).
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia;
a. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d. innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu w terminie określonym w wezwaniu o którym mowa w ppkt 3, dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone § 10 ust. 1 pkt 9 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji:
co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie, budowie lub przebudowie niecki basenowej ze stali nierdzewnej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: milion złotych) /każda robota/

b) Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646 t.j.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie (Załącznik nr 5 do SWZ) wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji:
co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie, budowie lub przebudowie niecki basenowej ze stali nierdzewnej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: milion złotych) /każda robota/

2. Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ

3. Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.000.000,00 zł. (słownie: sześć milionów złotych)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 a i b SWZ (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 3 i 4 do SWZ;
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 90.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy,
3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z:
a) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków atmosferycznych lub
b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
e) opóźnieniem w produkcji materiałów budowlanych, urządzeń spowodowanym przez producenta na które Wykonawca nie ma wpływu lub,
f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,
g) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,
- pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
h) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;
i) wystąpieniem okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu (np. okoliczności związane z pandemią COVID).
4) zmiany podmiotów trzecich na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
5) zmiany terminów płatności;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-garwolin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Część 2 (zmiany umowy):

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, która nie powoduje jego zwiększenia, będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – roboty zamienne rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy.
7. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.