eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 - 2023Ogłoszenie z dnia 2022-02-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 – 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811799290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: tel./fax: + 48 95 747 23 03

1.5.8.) Numer faksu: tel./fax: + 48 95 747 23 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności do Punktów Wsparcia Dziennego w Barlinku i w Myśliborzu w 2022 r. w ramach projektu pn. Rodzina jest najważniejsza 2019 – 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a276c62-9496-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00065894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062625/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach w obu punktach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rodzina jest najważniejsza 2019 – 2023 fin. ze śr. Europejskiego Funduszu Społecznego w r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 27. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Pliki (inne niż oferta) mogą być przesyłane w formatach: *.doc, *.docx, *.txt, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.csv, *.pdf, *.jpg, *.git, *.png, *.tif,.zip, *.rar., *.padex, *.xades.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (zwane dalej: Zamawiającym) ul. Północna 15, 74 – 300 Myślibórz tel./faks +48/ 95 7 47 23 03 e- mail: sekretariat@pcprmysliborz.pl. 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Alicję Małowiecką. Kontakt: ul. Północna 15,74-300 Myślibórz, tel./faks+48/95 747 23 03 wew. 509, e – mail iod@pcprmysliborz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. Postępowanie umieszczone w rejestrze, a odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne przepisy ustawy Pzp. Rozwinięcie w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO.431.1.1.2022.MZL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 214500 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły spożywcze, na co składać się będzie dostawa asortymentów w częściach artykułów spożywczych według zestawienia rodzajowego i ilościowego: Mleko o zawartości tłuszczu min 3,2 %
Mleko smakowe min 200 ml kartonik ze słomką
Herbata czarna/owocowa w torebkach opakowanie min 100 szt.
Deser mleczno – czekoladowy z orzechami laskowymi min 6% tłuszczu min 175 ml
Biszkopt z mlecznym nadzieniem, min. 28 g
Jogurt pitny min 300 ml
Jogurt owocowy min 150 ml
Baton nadziewany wafel z karmelem, chrupkami i polewą czekoladową min 42 g
Pudding mix smaków wanilia czekolada min 125 g
Wafelek nadziewany (nadzienie mleczne ok 30%, nadzienie nugatowe ok 30%) min 25 g
Wafel nadziewany kremem kakaowym w polewie czekoladowej min 36 g
Croissant z nadzieniem kakaowym min 60 g
Bułeczki mleczne ok 10 szt/opakowanie waga min 400 g
Popcorn gotowy do spożycia opakowanie min 90 gr
Chrupki kukurydziane 100% kukurydza bez dodatków smakowych opakowanie min 100 gr
Woda mineralna 500 ml
Ser żółty - paczkowany
Szynka min 80 % mięsa- paczkowana
Lody śmietankowe rożki, różne smaki - min 110 ml
Sok Kubuś 250 ml
Chleb tostowy pszenny opakowanie 500 g
Jabłka
Owoce sezonowe
Krem czekoladowo – orzechowy 350 ml
Masło orzechowe min 300 g 100% orzechów ziemnych
Masło o zawartości min 82% tłuszczu, min 200 g
Cukier
Sok: 250 ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03222000-3 - Owoce i orzechy

15131410-2 - Szynka

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15332261-1 - Masło orzechowe

15511000-3 - Mleko

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15541000-2 - Ser stołowy

15551300-8 - Jogurt

15555000-3 - Lody i produkty podobne

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15831000-2 - Cukier

15863000-5 - Herbata

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane wraz z ofertą:
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie faktycznie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1) i 2) w ust. 1 powyżej.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1) i 2), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie wykonawcy następuje przy uwzględnieniu art. 111 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami rozdziału VI SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza, aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem do SWZ.
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela/pełnomocnika Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię lub elektronicznie poświadczoną kopię) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.1517 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
4) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była prowadzona w języku polskim.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zawarte w SWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zawarte w SWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Ceny jednostkowe określone w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na Produkty będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu.
1. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie danych teleadresowych, w tym w szczególności danych kontaktowych, o których mowa w § 1 ust. 5 oraz innych danych niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy. W przypadku braku informacji o powyższych zmianach wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres oraz korespondencja elektroniczna kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w niniejszej Umowie będą uznawane za skutecznie doręczone.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP lub za pośrednictwem Portalu mini Portal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-03 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Zamawiający nie przewiduje wznowień ani zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.
17. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia (dopuszczalne jest korzystanie z podwykonawstwa).
19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.