eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Dobudowa do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. "Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w BraniewieOgłoszenie z dnia 2023-01-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dobudowa do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280242068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki13

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 784919226

1.5.8.) Numer faksu: 556208362

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dobudowa do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f2e4750-9fc9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie.Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej pod adresem strony internetowej wskazanej w Rozdziale l niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. póz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dotyczącej w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,4) włączona obsługa języka JavaScript,4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików, pdf.,5) Szyfrowanie na platforma zakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.36) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupowa stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. DE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo;;2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pani Magdalena Bornus, e-mail: iod@szpital-braniewo.home.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p. lub przepisów obowiązującego prawa.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCM/ZP 01/I/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w celu rozbudowy Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie poprzez dobudowę do Budynku Głównego pawilonu połączonego z nim łącznikiem w ramach projektu pn. „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w wyniku budowy bloku operacyjnego szpitala w Braniewie”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Dokumentacja projektowa”. Załączone przedmiary nie są podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny i uzupełniający. Ilości i zakres prac wskazany przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy.
3. Projektowana rozbudowa przeznaczona jest na potrzeby istniejącego budynku Szpitala Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie w celu utworzenia nowego Bloku operacyjnego oraz Oddziału Chirurgii. Komunikacja pomiędzy nowo projektowanym obiektem a istniejącym budynkiem szpitala odbywać się będzie poprzez projektowany łącznik .
4. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) Blok operacyjny zlokalizowany na parterze wyposażony w dwie sale operacyjne z:
• salą wybudzeń,
• pom. przygotowania personelu,
• pom. przygotowania pacjenta,
• śluzę szatniową personelu,
• śluzę pacjentów,
• magazyny,
• pomieszczenie wstępnego mycia,
• pokój lekarza anestezjologa,
• pokój pielęgniarek anestezjologicznych,
• pokój instrumentariuszek,
• pokój lekarzy-pokoje personelu z łazienkami.

2) Oddział chirurgiczny zlokalizowany na pierwszym piętrze wyposażony w:
• sale łóżkowe z łazienkami,
• 5 sal 3-łóżkowych,
• 1 salę 2-łóżkową,
• izolatkę 1-łóżkową ,
• 1 salę 2-łóżkową wzmożonego nadzoru medycznego,
• punkt pielęgniarski z pokojem przygotowania, pokój lekarzy z sanitariatem, sekretariat,
• gabinet pielęgniarki oddziałowej,
• gabinet ordynatora,
• pom. socjalne personelu,
• gabinet zabiegowy,
• łazienką oddziałową do wstępnego przygotowania pacjenta,
• wc męskie i damskie,
• magazyny na bielizną czystą i brudną,
• pom. porządkowe,
• brudownik
• oraz kuchenkę oddziałową .
Łączna ilość łóżek na oddziale – 20.

3) W piwnicy zlokalizowane będą:
• magazyny,
• wentylatornia,
• pom. techniczne ,
• węzeł cieplny,
• maszynownia gazów medycznych
1. Zamawiający zaleca odbycia przez WYKONAWCĘ wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez WYKONAWCĘ dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu
u zamawiającego.
2. W celu odbycia wizji lokalnej należy się skontaktować z Panem Michałem Zarębą, Dyrektor ds. Technicznych, tel. 507 456 528
3. W przypadku chęci odbycia wizji przez Wykonawcę, Zmawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 26.01.2023 o godzinie 12:30. przed wejściem głównym do Szpitala.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
1) Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
1) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
2) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 3 000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończyli w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał - co najmniej 2 roboty budowlane w tym:
1. co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości robót budowlanych min. 3 mln złotych brutto.

• Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienie przez jedną robotę budowlaną więcej niż jednego warunku wskazanego powyżej.

• Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 4.1) SWZ nie podlega sumowaniu, tj. jeden w z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać go samodzielnie.

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do pełnienia następujących funkcji:
1. co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie (60-miesięczne) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, i w okresie ostatnich 5 lat kierowała minimum jedną robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 mln złotych brutto;
2. co najmniej 1 osobą, przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych i w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego;
3. co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiska kierownika budowy lub kierownika robót i w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie - na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z wymogiem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. póz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ. 2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
3. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy , sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ;
5. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -załącznik nr 6 do SWZ;
6. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia i terminu obowiązywania.
7. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: ;1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -Załącznik nr 3 do SWZ;2) dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( o ile dotyczy)
4. Potwierdzenie wpłaty wadium
5. Potwierdzenie udziału w wizji lokalnej (O ILE DOTYCZY)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed terminem składania ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w
art. 97 ust.7 ustawy Pzp, tj.:

1. pieniądzu,
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. póz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.1-4 2.4 powyżej:
1. Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej;
2. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę, określone w 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Wadium:
1. musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie
zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości
gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej;
2. musi wskazywać Zamawiającego, jako beneficjenta wadium oraz nazwę i numer postępowania;
3. nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie
świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia;
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego- 46
1160 2202 0000 0005 1602 0964

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale XII pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.