eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › Zakup i sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach z siedzibą w Regułach oraz Gminnego Przedszkola w Nowej WsiOgłoszenie z dnia 2023-01-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach z siedzibą w Regułach oraz Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001189376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cuw.michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.michalowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach z siedzibą w Regułach oraz Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1646658c-9fc1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie została złożona żadna oferta.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-f1b7bec0-7195-11ed-abdb-a69c1593877c

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.231.2.06.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Michałowicach, z siedzibą w Regułach zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części w celu zawarcia odrębnych umów:
Część 1 – różne artykuły spożywcze - Przedszkole w Michałowicach
Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa żywnościowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku A1
do Zaproszenia do negocjacji, stanowiącego jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy (w osobnym pliku).
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie określa projekt umowy stanowiący załącznik do . Zaproszenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 83000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części w celu zawarcia odrębnych umów:
Część 2 – różne artykuły spożywcze - Przedszkole w Nowej Wsi.
Sposób dostawy oraz dostarczana żywność musi być zgodna z wszystkimi wymaganiami prawa żywnościowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr A.2
do Zaproszenia do negocjacji, stanowiącego jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy (w osobnym pliku).
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie określa projekt umowy stanowiący załącznik do Zaproszenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Qulineo BAG-POL S.A. Sp. k.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223041599

7.3.3) Ulica: Modularna 17A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-238

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94139,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Qulineo BAG-POL S.A. Sp. k.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223041599

7.3.3) Ulica: Modularna 17A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-238

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42294,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.