eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jawor › Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, pogrupowanych w 8 częściach.Ogłoszenie z dnia 2023-01-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Jaworze, pogrupowanych w 8 częściach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000847038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Seniora 3

1.5.2.) Miejscowość: Jawor

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zakupy@dpsjawor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpsjawor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

OPIEKA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Jaworze, pogrupowanych w 8 częściach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f05f5066-9f58-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja z wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektr. za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące np. logowania, składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, składania ofert
oraz innych czynności znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców". Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
której Adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości na platformazakupowa.pl przesłanych
przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający
udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub
ich nowsze wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,włączona obsługa JavaScript,zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektr. musi
być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektr. oraz środków komunikacji elektr. w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego
przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości.
W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z
wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: zakupy@dpsjawor.pl,z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia mogą
zostać przekazane wyłącznie za pomocą Platformy. Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE )
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz.
UEL 119 z 01.05.2016 r. str. 1) dalej RODO, informujemy, że:
~ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59-400 Jawor, Plac Seniora 3, Tel. 76
7290 710. adres email: dpsjawor@dpsjawor.pl
~ Inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 59- 400 Jawor, Plac Seniora 3 jest możliwy pod
nr. tel. 76 870 22 71
~ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzieleniu zamówienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „
ustawa Pzp”
~ Pani/Pana dane osobowe będą, zgodnie z art. 97 ust. 1Pzp, przez 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
~ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00521621 z dnia 2022-12-29
2022-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
~ Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
~ Nie przysługuje Pani/Pana:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. Lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 742000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 371000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jajek - 15570

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów
oceny ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nabiału.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ryb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03311000-2 - Ryby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mięsa, wędlin, drobiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pieczywa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa owoców i warzyw

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mrożonek

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu),
która otrzyma największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych po zastosowaniu wskazanych powyżej kryteriów oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy w trybie „pilnym"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w
Rozdziale VII SWZ) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy produktów spożywczych, o
wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując
warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają dostawy, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego
złożeniem.
2) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108, art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP i art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3) Wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00521621 z dnia 2022-12-29
2022-12-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do
SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 2 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
– załącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy PZP – załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b. w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie
należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ.
3. Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
a. w ppkt. 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w
postępowaniu,
b. w ppkt. 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym z zastrzeżeniem, że nowy nie będzie podlegał wykluczeniu z uwagi na:
1)przesłanki określone w art. 108 Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu – na potwierdzenie powyższego nowy Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego, dostarczyć w terminie określonym w wezwaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku, jeżeli były wymagane na etapie postępowania (zmiana dotychczasowego Wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku przesłanego przez dotychczasowego Wykonawcę w terminie minimum 30 dni przed planowaną zmianą);
2) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 30 dni przed planowaną zmianą; pod warunkiem, że nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone) i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy - na potwierdzenie tego warunku nowy Wykonawca zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego dostarczyć w terminie określonym w wezwaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku, jeżeli były wymagane na etapie prowadzonego postępowania;
3) zmiany terminu realizacji umowy lub sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w szczególności:
1) zaostrzenie przepisów związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju i na świecie, które będą miały bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,
2) wystąpienie klęski żywiołowej np. powódź, susza, pożar, trzęsienie ziemi, huragan, działania wojenne, akty sabotażu, działania terrorystyczne,
3) stwierdzenia zakażeń COVID-19 lub innej choroby u pracowników Wykonawcy kierowanych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powodującej brak możliwości realizacji umowy we wskazanym terminie (po udokumentowaniu np. w drodze oświadczenia, że Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy innemu pracownikowi lub Podwykonawcy);na podstawie pisemnego wniosku Stron umowy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego lub Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności - termin wykonania umowy może zostać wydłużony o czas trwania zaistniałych przeszkód;
4) zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.(Zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna. O zmianie stawki podatku VAT na przedmiot umowy, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie minimum 10 dni roboczych przed terminem dostawy towaru, którego cena ulega zmianie. Zamawiający ma również prawo zwrócenia się pisemne do Wykonawcy celem
potwierdzenia, że stawka VAT uległa zmianie w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje postanowienia umownego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym);
5) dopuszcza zmianę sposobu realizacji/ wykonania zamówienia określonego niniejszą umową w przypadku zmiany przepisów ogólnie obowiązujących, które mają bezpośredni wpływ na jej realizację/ wykonanie (np. wprowadzenie nowych przepisów prawnych określających zakres informacji zamieszczanych na opakowaniach) – zmiana wymaga zawarcia pisemnego aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 19:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 19:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.