eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostyń › Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od km 3+201 do km 4+400

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od km 3+201 do km 4+400

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 256

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.gostyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gostyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od km 3+201 do km 4+400

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3faf9fb9-927f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00065727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529992

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP272.2.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec - Krobia) - odcinek od km 3+201 do km 4+400.
2. W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty:
W ramach inwestycji przewidziano:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni,
- roboty wykończeniowe,
- przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót i dokumentacje techniczne branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej (załącznik nr 9 do SWZ) oraz przedmiary robót (załącznik nr 8 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5760676,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7991807,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5760676,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Strabag Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5210421928

7.3.3) Ulica: Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne,podbudowy niebitumiczne, roboty brukarskie, roboty wykończeniowe, odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty branży elektrycznej, roboty branży kanalizacyjnej Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawców.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5760676,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.