eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT do IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, w ramach projektu pn. "IT - kluczem do przyszłości"Ogłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT do
IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, w ramach projektu pn. „IT – kluczem do przyszłości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000830049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-416

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.4liceum.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT do
IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, w ramach projektu pn. „IT – kluczem do przyszłości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4230b172-34d1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00349018/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu IT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„IT – kluczem do przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0004/21

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349124/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/LOIV/TP/D/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Komputer PC
Monitor
Klawiatura
Mysz
Mikrofon
Kamerka
Głośniki
Laptop dla ucznia PC
Laptop dla ucznia MAC

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 158617,61 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Tablet graficzny
Apple iPad Air
Logitech Folio Touch - klawiatur do iPad Air
Apple Pencil
Adapter Apple
Monitor interaktywny + uchwyt do monitora
Czytnik eBookow
Apple Lightning Digital AV Adapter

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 39012,21 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Ubiquiti UAP AC LR przy niemożliwości zrealizowania AP o poniższych parametrach
TP-Link EAP610
Ubiquiti 10p UniFi US-8-150W przy niemożliwości zrealizowania Switch o poniższych parametrach

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 9660,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Lego Midstorms EV3

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 2677 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31558,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43915,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31558,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inzynieryjno MARTEX Marcin Puźniak,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6211772122

7.3.4) Miejscowość: Krzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 58-405

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31558,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postepowaniu w wymaganym terminie, nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postepowaniu w wymaganym terminie, nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.