eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki Łużyckie › Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. PietrzykówOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki Łużyckie

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipinki Łużyckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki Łużyckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-213

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683626230

1.5.8.) Numer faksu: 683626241

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipinki-luzyckie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lipinki-luzyckie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11d82b9d-9e5d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065511

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058996/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11d82b9d-9e5d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e – Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w
zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4) Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e – Zamówienia został opisany pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
6) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@tuplice.pl
3. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
1) Cała komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Lipinki Łużyckie reprezentowana przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z siedzibą w Lipinkach Łużyckich (68-213) przy ulicy Głównej 9 . Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@lipinki-luzyckie.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@lipinki-luzyckie.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KRO/271/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na „Budowie sieci dróg wewnętrznych w miejscowości Pietrzyków” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Etap 1. Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz:
• uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), a także uzyskanieinnych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci dróg wewnętrznych w m. Pietrzyków”
Etap 2. Wykonaniu robót budowlanych
• na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.).
W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizować roboty budowlane polegające na budowie dróg wewnętrznych, wyszczególnionych poniżej o łącznej długości ok. 1,200 km:
Droga wewnętrzna nr 1 - 160/1, 166, 163 obręb Pietrzyków długości 0,900 km;
Droga wewnętrzna nr 2 – 162 obręb Pietrzyków długości 0,220 km;
Droga wewnętrzna nr 3 – 9/45 obręb Pietrzyków długości 0,080 km;

Istniejące drogi wewnętrzne zlokalizowane są w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, na terenie gminy Lipinki Łużyckie w miejscowości Pietrzyków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje PFU

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzpj:
Opis spełnienia warunków :
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego
a) co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie którym było wykonanie prac polegające na: remoncie i/lub budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie drogi. Ogólna wartość robót budowlanych dla zadania musi wynosić minimum 500 000 zł brutto/każde (słownie: pięćset tysięcy złotych).
b) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 1 dokumentacje projektową budowy lub przebudowy lub rozbudowie drogi o długości min. 500mb.
2.4.2. wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.).
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

a) Projektantem branży drogowej – posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia (po uzyskaniu uprawnień), polegające na wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi o długości min. 500 mb, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego. Projektant winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.

b) Kierownikiem budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót drogowych (po uzyskaniu uprawnień). Powinien posiadać doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu min. dwiema robotami budowlanymi których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa o powierzchni min. 500 m/każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art. 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust 1 ustawy
3.1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ,

3.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie
określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ.
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
3.1 OŚWIADCZĘNIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].
3.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ, - w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 -6 ustawy pzp - którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ. - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.
3.2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp]
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasobygwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności [art. 118 ust 4 ustawy pzp].:
3.3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka
cywilna itp.)
a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117
ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
b) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, [art. 117 ust 2 ustawy
pzp)
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, [art. 117 ust. 3 ustawy pzp]
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być podpisane przez każdego w
wykonawców występujących wspólnie.
3.4. PEŁNOMOCNICTWA Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
3.5. INNE DOKUMENTY
Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o zamówienie.
5.2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust 2 i 3 ustawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
9 do SWZ.
5.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i
zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego
Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.). Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
5.4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 pkt 3 SWZ w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 15 pkt. 3.1.2 SWZ zawierające
informacje dotyczące tych podmiotów.
5.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 2,0% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury zaliczkowej.
3. Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej i stanowić będzie ostateczne rozliczenie za właściwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.
Przyjęty sposób płatności wynika ze Szczegółowych zasad i trybu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie z zapisami promesy wstępnej: „W przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2%
wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone załączniku nr4 do SWZ - projekt umowy w §16

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.