eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dostawa mebli do Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda''Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa mebli do Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO POZNAŃ CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632365100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Swoboda 59

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-389

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cwr-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cwr-poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wsparcie rodziny

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2090001440

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleje Niepodległości 27

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-714

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: cuw@m.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.poznan.pl/cuw

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa mebli do Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fcc9b6f-9e46-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065201

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721021

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721021

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje innego
sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w
SWZ.Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”. Link do prowadzonego
postępowania znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721021 Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie
przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w
sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. W toku
prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom
informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za
pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 6. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformie:stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych
– MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimal-nie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie
UTF8,oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej platformazakupowa.pl oraz uznaje go za wiążący.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy
dotyczące w szczególności logowania,składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się na stronie internetowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce prowadzonego postępowania. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w szczególności za sytuację,
gdy Zamawiający
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu.Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: cuw@m.poznan.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegóły wskazano w pkt XXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczegóły wskazano w pkt XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW-SAZ.4440.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż mebli do budynków Centrum Wspierania Rodzin ,,Swoboda’’ przy ul. Perzyckiej 110 i 110B w Poznaniu .
Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawarto w załączniku 2 i 3 do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach wymaganych w SWZ szczegółowo opisanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja lub rękojmia powyżej wymaganej

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy za drewno i materiały drewnopochodne; za części z tworzyw sztucznych; za materiały opakowaniowe

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
tj.: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwie dostawy mebli zgodnych z przedmiotem zamówienia wykonanych należycie o łącznie wartości brutto 100 000, 00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej pod wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX.A.1 SWZ adresem, Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych);
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
3) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX.1 SWZ (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX.B. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji , nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem).
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
wykaz dostaw wykonanych w zakresie określonym w pkt. VIII.1.2., a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy ( wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dokumenty podpisane zgodnie z pkt XIV SWZ:
1) formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełniony załącznik nr 3 do SWZ,
3) formularz cenowy - wypełniony załącznik nr 1 do wzoru umowy,
4) wypełnione oświadczenie dot. podziału prac realizowanych przez podmioty występujące wspólnie - wypełniony załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (do oferty należy załączyć
stosowne pełnomocnictwa). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w pkt. VIII SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy występujący wspólnie
zobowiązani są do dołączenia do
oferty wypełnionego załącznika nr 5 stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać które roboty
budowlane/ dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami § 10 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami poprzez platformę, która zapewnia szyfrowanie ofert. Składanie ofert odbywa się poprzez stronę postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.