eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.kowalska@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92637350-9e40-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie
2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZP-260-TP-1/23).
6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
3) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w
postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym
postępowaniu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych
osobowych pracowników, podwykonawców, osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca
zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym do przekazania
odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-260-TP-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli do sal dydaktycznych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39121000-6 - Biurka i stoły

39141300-5 - Szafy

39131000-9 - Regały biurowe

39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówień

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego tj. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych dla następujących pozycji określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ:
1) Pozycja nr 7 – Szafa aktowa dwudrzwiowa 800 x 420 x 1840 mm
2) Pozycja nr 17 – Biurko proste (1400x700x750)mm
3) Pozycja nr 31 - Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej.
2. Przedmiotowe środki dowodowe t.j. certyfikaty, atesty itp. Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej:
1) Dla pozycji nr 7 – Szafa aktowa dwudrzwiowa 800 x 420 x 1840 mm – atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania szafy aktowej dwudrzwiowej (nie dopuszcza się oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie);
2) Dla pozycji nr 17 – Biurko proste (1400x700x750)mm:
a) Atest higieniczności potwierdzający klasę E1 Lub równoważny płyty melaminowanej, z której wykonane są meble będące przedmiotem zamówienia. Atest musi być wystawiony przez uprawnioną, akredytowaną instytucję;
b) atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania biurka prostego (nie dopuszcza się oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie).
3) Dla pozycji nr 31 - Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej:
a) atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła obrotowego tapicerowanego z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej (nie dopuszcza się oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie);
b) certyfikat potwierdzający zgodność z normami w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do SWZ dla pozycji 31:
- PN EN 1021:1:2lub równoważna- wersja angielska lub polska,
- PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna- wersja angielska lub polska,
- PN EN ISO 12945-2 lub równoważna- wersja angielska lub polska,
Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Zamawiający nie dopuszcza certyfikatów na elementy składowe, certyfikaty muszą być wystawione na cały mebel.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2. Przedmiotowe środki dowodowe t.j. certyfikaty, atesty itp. Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej:
1) Dla pozycji nr 7 – Szafa aktowa dwudrzwiowa 800 x 420 x 1840 mm – atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania szafy aktowej dwudrzwiowej (nie dopuszcza się oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie);
2) Dla pozycji nr 17 – Biurko proste (1400x700x750)mm:
a) Atest higieniczności potwierdzający klasę E1 Lub równoważny płyty melaminowanej, z której wykonane są meble będące przedmiotem zamówienia. Atest musi być wystawiony przez uprawnioną, akredytowaną instytucję;
b) atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania biurka prostego (nie dopuszcza się oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie).
3) Dla pozycji nr 31 - Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej:
a) atest (sprawozdanie) wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania krzesła obrotowego tapicerowanego z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej (nie dopuszcza się oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie);
b) certyfikat potwierdzający zgodność z normami w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do SWZ dla pozycji 31:
- PN EN 1021:1:2lub równoważna- wersja angielska lub polska,
- PN-EN ISO 12947-2 lub równoważna- wersja angielska lub polska,
- PN EN ISO 12945-2 lub równoważna- wersja angielska lub polska,
Dokumenty mają być wystawione przez akredytowaną jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Zamawiający nie dopuszcza certyfikatów na elementy składowe, certyfikaty muszą być wystawione na cały mebel.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana zawartej umowy jest niedopuszczalna. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadkach, wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 455 ust. 2 Pzp, a także w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
1) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
4) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutkami, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
5) braku dostępności zaoferowanego produktu (np. z powodu zakończenia produkcji lub wycofania z rynku) – w takim przypadku dopuszcza się możliwość dostarczenia innego produktu o parametrach co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto.
3. Każda ze stron umowy, stosownie do treści art. 439 ust. 1 Pzp, uprawniona jest do żądania zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia określonej w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach:
a) poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 5% względem wynagrodzenia wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
b) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),ustalonego w stosunku do kwartału, w którym wykonawca złoży wniosek o zmianę wynagrodzenia, a wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającym z komunikatu Prezesa GUS za kwartał, w którym dokonano otwarcia ofert,
c) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy nie może być złożony wcześniej niż po upływie 180 dni od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny wniosek nie może być złożony wcześniej niż po upływie 180 dni od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiający wynosi 5 % w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,
e) zmiana umowy wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, w którym wykazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z realizacją przedmiotu zamówienia i wysokością wynagrodzenia, określonego zgodnie z § 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UEL 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. - Dz. U.
z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.