eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa układu do pomiaru temp. podłoży Si, GaAs, InP, GaSb, InAs oraz Ge, platformy sterującej oraz spektrometru pracującego w obszarze widma widzialnego i bliskiej podczerwieniOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa układu do pomiaru temp. podłoży Si, GaAs, InP, GaSb, InAs oraz Ge, platformy sterującej oraz spektrometru
pracującego w obszarze widma widzialnego i bliskiej podczerwieni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lotników 32/46

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-668

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 116 21 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ifpan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifpan.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badawczo-naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa układu do pomiaru temp. podłoży Si, GaAs, InP, GaSb, InAs oraz Ge, platformy sterującej oraz spektrometru
pracującego w obszarze widma widzialnego i bliskiej podczerwieni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-198d8d65-9e2c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061356/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Układ do pomiaru temp. podłoży Si, GaAs, InP, GaSb, InAs, Ge podczas wzrostu z użyciem MBE, platforma sterująca oraz spektrometr umożliwiający pomiar temp. podłoży CdTe, CdZnTe, ZnSe, ZnTe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3. MAB w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 2/2015) nr projektu MAB/2017/1.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ifpan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z
wykorzystaniem strony internetowej Zamawiającego i za pośrednictwem Platformy zakupowej „e-zamawiający” spółki Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa (Market Planet), dostępnej pod adresem strony internetowej:
https://ifpan.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Platforma dostępna jest pod adresem
wskazanym w ust. 5, w zakładce
„Regulacje i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy, należy zgłaszać je na adres e-mail: oneplace@marketplanet.pl lub nr tel. + 48 (22) 257 22 23

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia,
pełne informacje zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia
(zwanej dalej „SWZ”). Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest:
- Instytut Fizyki PAN., Al. Lotników 32/46. 02-668 Warszawa oraz
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@ifpan.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez wykonawcę, którego oferta została wybrana także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie
publiczne;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.). W przypadku postępowań, o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp, podanie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00507644/01 z dnia 2022-12-20
2022-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/ZP/2/IFPAN/2023/JRK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu do pomiaru temperatury podłoży Si, GaAs, InP, GaSb, InAs oraz Ge
podczas hetero-epitaksjalnego wzrostu z użyciem techniki epitaksji z wiązek molekularnych (MBE), wysokowydajnej
platformy sterującej zoptymalizowanej do precyzyjnej kontroli temperatury podłoża oraz spektrometru pracującego w
obszarze widma widzialnego i bliskiej podczerwieni umożliwiającego pomiar temperatury podłoży CdTe, CdZnTe, ZnSe
oraz ZnTe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań
4.Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie, nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Uzasadnienie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu do pomiaru temperatury podłoży Si, GaAs, InP, GaSb, InAs
oraz Ge podczas hetero-epitaksjalnego wzrostu z użyciem techniki epitaksji z wiązek molekularnych (MBE),
wysokowydajnej platformy sterującej zoptymalizowanej do precyzyjnej kontroli temperatury podłoża oraz spektrometru
pracującego w obszarze widma widzialnego i bliskiej podczerwieni umożliwiającego pomiar temperatury podłoży CdTe,
CdZnTe, ZnSe oraz ZnTe służących do realizacji przez Zamawiającego zadań naukowym. Przedmiot zamówienia jest
niepodzielny ze względów technicznych i stanowi funkcjonalną całość. Sposób realizacji zamówienia i jego charakter
wymagają realizacji przez jednego silnie wyspecjalizowanego wykonawcę, który zagwarantuje prawidłowe i optymalne
działanie całości. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne technicznie i
informatycznie, w szczególności są montowane do siebie i muszą być w pełni do siebie dopasowane. Niedokonanie
podziału na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie.
5. Dostawa przez Wykonawcę urządzenia wraz z jego uruchomieniem powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 147
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Skrócenie ww. terminu jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert z ceną podaną w walucie obcej, tj. dolarach amerykańskich (USD) lub euro (EUR)
z zastrzeżeniem, że na potrzeby porównania ofert, cena oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona na złote polskie
(PLN) według tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu (dostępne na
stronie internetowej NBP: https://www.nbp.pl/). W ww. przypadku, wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonane w
walucie obcej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
którym mowa w ust. 6 pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (zał. nr 2 do SWZ).
Wykonawca wraz z ofertą składa:
- oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SWZ) Ww. oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) należy
złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Na ofertę składają się:
– Formularz oferty – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ wraz z odpowiednim Formularzem
asortymentowo-cenowym, którego wzór stanowią Załącznik nr 3 A i 3 B do SWZ.
UWAGA:
Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3 A należy złożyć w przypadku występowania obowiązku podatkowego po
stronie Zamawiającego (dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT
do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
b) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu
cen ofertowych podatku VAT).
Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3 B należy złożyć w przypadku braku obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego.
Formularz oferty wraz z formularzem asortymentowo-cenowym będą stanowić treść oferty, w związku z tym nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 128 ust. 1 uPzp.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 4 do SWZ) - w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentowania podmiotu) - chyba, że Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr KRS, NIP);
Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentu w języku angielskim, bez konieczności dołączenia tłumaczenia na język
polski.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów wskazanych w pkt 2) powyżej;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo potwierdzające
umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w Rozdz. IX ust. 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Fakt ustanowienia pełnomocnika
musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania w oparciu o przesłanki określone w Rozdz. VI SWZ. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający nie określa odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy
w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z
wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany Umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do
dostosowania postanowień Umowy do wprowadzonych przepisów prawa;
2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony, przy czym zmiana Umowy może polegać na wyeliminowaniu rozbieżności lub niejasności w umowie
lub jednoznacznym sprecyzowaniu postanowień Umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
3) w przypadku zmian wynikających z oddziaływania siły wyższej,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) w razie wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od
Zamawiającego i Wykonawcy;
b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były
w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może ulec wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności);
5) zmiana sposobu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych,
np. wycofanie z produkcji lub zaprzestanie/wstrzymanie produkcji, wprowadzenie nowej technologii zgodnej z umową
(możliwa zmiana na produkt o nie gorszych parametrach niż określone w OPZ);
6) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji produktu, która nie była dostępna na rynku na etapie
składania ofert, pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w OPZ;
7) w przypadku ograniczenia dostępności któregokolwiek z elementów Umowy, o ile nowy element spełnia wymagania
określone w OPZ, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;
8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy - w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
przesłanek wskazanych powyżej, jeżeli zmiana Umowy będzie wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych
kosztów przez Wykonawcę lub zaistnieniem oszczędności.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, platforma: https://ifpan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.