eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie obsługi Zwiedzających, wystaw i obsługa ekspozycji w siedzibie Muzeum Inżynierii i Techniki , w Oddziale I Ogród Doświadczeń oraz usług utrzymania czystości w siedzibie Muzeum (3 części)Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi Zwiedzających, wystaw i obsługa ekspozycji w
siedzibie Muzeum Inżynierii i Techniki , w Oddziale I Ogród Doświadczeń oraz
usług utrzymania czystości w siedzibie Muzeum (3 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351535611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Wawrzyńca

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-060

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@mit.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mit.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi Zwiedzających, wystaw i obsługa ekspozycji w
siedzibie Muzeum Inżynierii i Techniki , w Oddziale I Ogród Doświadczeń oraz
usług utrzymania czystości w siedzibie Muzeum (3 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e6ffbf5-9e23-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062435/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie obsługi Zwiedzających, wystaw i obsługa ekspozycji w siedzibie Muzeum Inżynierii i Techniki , w Oddziale I Ogród Doświadczeń oraz usług utrzymania czystości w siedzibie Muzeum (3 części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e6ffbf5-9e23-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e6ffbf5-9e23-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, „w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…) o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 8.1. SWZ dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących dokumentów:
1) Formularza Oferty i dołączanych do niego innych dokumentów składających się na sensu stricte treść oferty Wykonawcy w tym Zał. nr 1 A do SWZ.
2) Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. <<oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji>>, o których mowa w pkt 6.1.5. SWZ, składanych samodzielnie przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.5. lit. a SWZ.
3) Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy składanych – na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy – przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.5 lit. b SWZ, tj. podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/ów udziału w postępowaniu.
4) Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.2. lit. b SWZ.
2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 8.1 SWZ, w tym w szczególności:
2.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.4. SWZ (tzw. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy)
2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.2. – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
1) Wykonawcy,
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
3) podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
4) podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy,
2.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.3 SWZ,
1) przedmiotowe środki dowodowe – o ile są wymagane w postępowaniu,
2) inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty,
przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 8.1. SWZ, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności.
3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a także inne podmiotowe
i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 rozporządzenia przywołanego w pkt 8.4. SWZ poniżej, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, (31-060) Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w ofercie i we wszelkich dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie niniejszego postępowania jest Zamawiający – Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, (31-060) Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15,
2) Inspektor Ochrony Danych – kontakt: e-mail:iod@mit.krakow.pl poczta tradycyjna: Muzeum Inżynierii i Techniki, ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków
3) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia,
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, konsekwencje niepodania danych wynikają z ustawy pzp.
7) Wykonawcy mają prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DEW.26.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług obsługi Zwiedzających, wystaw oraz obsługa ekspozycji w siedzibie Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie („Zajezdnia”) ul. św. Wawrzyńca 15. Szczegółowy zakres i warunki zamówienia w części 1 zostały ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z powierzeniem dodatkowych usług obsługi Zwiedzających, których wykorzystanie zależne jest od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego m.in. w przypadku organizowania dodatkowych wydarzeń tj. np. Noc Muzeów, Małopolska Noc Naukowców, wydarzeń zewnętrznych.
Realizacja przedmiotu Umowy dla 300 godzin (w okresie obowiązywania umowy) usług obsługi Zwiedzających do wydarzeń w skali Umowy, albo ich części stanowi prawo opcji i będzie świadczona przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania Umowy, a brak realizacji przedmiotu Umowy dla 300 godzin albo ich części, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, zwłaszcza odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem.
Zamówienie w ramach opcji będzie rozliczane na podstawie stawki za 1 rbh jednego pracownika.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: D1 - Doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących usługi stanowiące przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: D2 – dodatkowe kwalifikacje znajomość dodatkowego języka obcego przez osobę wyznaczoną do obsługi zwiedzających na poziomie conajmnej B1 (niemiecki, francuski, włoski, ukraiński)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: D3 - Dodatkowe kwalifikacje: znajomość polskiego języka migowego (PJM) przez osobę wyznaczoną do obsługi zwiedzającego.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie („Zajezdnia”) ul. św. Wawrzyńca 15. Szczegółowy zakres i warunki zamówienia w części 2 zostały ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z powierzeniem dodatkowych usług sprzątania, których wykorzystanie zależne jest od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, oraz z wykonywaniem prac polegających na sprzątaniu i dozorze toalet, korytarzy itp. w przypadku organizowania dodatkowych wydarzeń tj. np. Noc Muzeów, Małopolska Noc Naukowców, wydarzeń zewnętrznych.
Realizacja przedmiotu Umowy dla 300 godzin (w okresie obowiązywania umowy) serwisu sprzątającego do wydarzeń w skali Umowy, albo ich części stanowi prawo opcji i będzie świadczona przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania Umowy, a brak realizacji przedmiotu Umowy dla 300 godzin albo ich części, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, zwłaszcza odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej 2 dni przed terminem skorzystania z prawa opcji.
Serwis sprzątający do wydarzeń dodatkowych będzie obejmował: sprzątanie toalet, utrzymanie porządku w halach tj. zbieranie śmieci, zamiatanie i zmywanie podłóg wedle aktualnego stanu zabrudzenia, dokładanie art. higienicznych, wymiana worków w koszach.
Zamówienie w ramach opcji będzie rozliczane na podstawie stawki za 1 rbh jednego pracownika.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług obsługi Zwiedzających, wystaw oraz obsługa ekspozycji w I oddziale Muzeum - Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, al. Pokoju 68, w Krakowie. Szczegółowy zakres i warunki zamówienia w części 3 zostały ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z powierzeniem dodatkowych usług obsługi Zwiedzających, których wykorzystanie zależne jest od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego m.in. w przypadku organizowania dodatkowych wydarzeń tj. np. Noc Muzeów, Małopolska Noc Naukowców, wydarzeń zewnętrznych.
Realizacja przedmiotu Umowy dla 300 godzin (w okresie obowiązywania umowy) obsługi Zwiedzających, wystaw oraz obsługi ekspozycji do wydarzeń w skali Umowy, albo ich części stanowi prawo opcji i będzie świadczona przez Wykonawcę, w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania Umowy, a brak realizacji przedmiotu Umowy dla 300 godzin albo ich części, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, zwłaszcza odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej 2 dni przed terminem skorzystania z prawa opcji.
Zamówienie w ramach opcji będzie rozliczane na podstawie stawki za 1 rbh jednego pracownika.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-24 do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: D1 - Doświadczenie zawodowe pracowników wykonujących usługi stanowiące przedmiot zamówienia.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: D2- Wykształcenie kierunkowe osoby zatrudnionej na stanowisku obsługa zwiedzającego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: D3 – dodatkowe kwalifikacje znajomość dodatkowego języka obcego przez osobę wyznaczoną do obsługi zwiedzających w stopniu co najmniej komunikatywnym (niemiecki, francuski, włoski, ukraiński).

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy – spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
5.1.1 (część 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/-uje przynajmniej jedno zamówienie (tj. umowę), które trwało/trwa nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert, które w swoim zakresie obejmowało/obejmuje obsługę zwiedzających w miejscu/miejscach, które są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), tj. w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury oraz jednocześnie każde z zamówień (usług) posiadało/posiada wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana do dnia otwarcia ofert, spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.

Przez „obsługę zwiedzających” Zamawiający rozumie w szczególności: usługi polegające na pilnowaniu eksponatów, sprawdzaniu biletów wstępu na ekspozycję lub inne wydarzenia kulturalne, udzielaniu informacji o ekspozycji, obsłudze widowni,

Pod pojęciem „zamówienie” zamawiający rozumie umowę. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.1.2 (część 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/-uje przynajmniej 2 usługi (tj. umowy) sprzątania w miejscu/miejscach, które są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, która trwała/trwa nieprzerwanie minimum 12 miesięcy do dnia składania ofert, o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana do dnia otwarcia ofert, spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.

UWAGA: W każdym przypadku pod pojęciem obiektu użyteczności publicznej zamawiający rozumie budynek służący celom administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, mieszkalnym, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz o charakterze biurowym i socjalnym oraz innym podobnym celom lub o funkcji mieszanej zawierającej powyżej określone funkcje

5.1.3 (część 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/-uje przynajmniej jedno zamówienie (tj. umowę), które trwało/trwa nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert, które w swoim zakresie obejmowało/obejmuje obsługę zwiedzających w miejscu/miejscach, które są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) albo formami prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności: centra nauki, teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury lub parki rozrywki, oraz jednocześnie każde z zamówień (usług) posiadało/posiada wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto.

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana do dnia otwarcia ofert, spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.

Przez „obsługę zwiedzających” Zamawiający rozumie w szczególności: merytoryczne udzielanie ogólnych informacji dot. funkcjonowania instytucji kultury; merytoryczne udzielanie informacji dot. Wystawy i wydarzeń dodatkowych (w tym rozmieszczenia eksponatów);- merytoryczne udzielanie informacji dot. Programu towarzyszącego ekspozycjom oraz programu edukacyjnego Ogrodu; kontrola biletów, zaproszeń, kart wstępu i innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren wystawy, pokazu lub uprawniających do korzystania ze zniżki/ulgi;

Pod pojęciem „zamówienie” zamawiający rozumie umowę. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.1.4 wykaże, że dysonuje odpowiednimi osobami do wykonania zamówienia:
a) w zakresie części 1 zamówienia:
i. conajmnej 1 (jedną) osobą na stanowisku Koordynatora, która posiada co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołami złożonymi conajmnej z 10 osób wykonującymi usługi zbieżne z przedmiotem zamówienia w instytucjach kultury (pod pojęciem kierowania Zamawiający uzna działania polegające na wydawaniu poleceń oraz organizowaniu zespołu poprzez ustalanie grafiku prac z uwzględnieniem wymiaru pracy świadczonej przez danego pracownika, dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne) oraz zna język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym, zna język angielski na poziomie minimum B2.
UWAGA: Dopuszcza się, żeby osoba na stanowisku Koordynatora pełniła równolegle funkcję pracownika obsługi zwiedzającego – wówczas Koordynator musi spełniać wymagania dla stanowiska Obsługa zwiedzającego.

ii. co najmniej 10 (dziesięcioma) osobami na stanowisku Obsługa zwiedzającego które:
• posiadają, co najmniej 3 miesiące doświadczenia w realizacji usług polegających na obsłudze zwiedzających;
• znają język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym (10 osób)
• znają język angielski w stopniu komunikatywnym (5 osób),
• znają język angielski na poziomie minimum B2 (osoby obsługujące recepcję oraz opiekunowie ekspozycję - łącznie 5 osób), potwierdzone świadectwem ukończenia kursu;
• co najmniej 2 osoby znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i posiadają potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu,
• conajmnej 2 osoby odbyły uprzednio (nie wcześniej jednak niż w okresie trzech lat wstecz, licząc od upływu terminu składania ofert), szkolenie w zakresie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami i posiadają potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu; Zamawiający będzie wymagał zapewnienia ciągłej obecności przynajmniej jednej takiej osoby w trakcie całego dnia pracy
Przez „obsługę zwiedzających” /ppkt ii. tiret pierwszy/ Zamawiający rozumie w szczególności: usługi polegające na pilnowaniu eksponatów, sprawdzaniu biletów wstępu na ekspozycję lub inne wydarzenia kulturalne, udzielaniu informacji o ekspozycji, obsłudze widowni.

b) w zakresie części 2 zamówienia:
i. co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Koordynatora ds. utrzymania czystości, która posiada co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w koordynowaniu/zarządzaniu personelem sprzątającym

Przez „koordynowanie/zarządzanie personelem sprzątającym” Zamawiający rozumie w szczególności: usługi polegające na nadzorowaniu pracy obsługi sprzątającej, kontaktowanie się z Zamawiającym

c) w zakresie części 3 zamówienia:
i. co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Koordynatora, która posiada co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w koordynowaniu, zarządzaniu personelem, zna język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym, zna język angielski na poziomie minimum B1
UWAGA: Dopuszcza się, żeby osoba na stanowisku Koordynatora pełniła równolegle funkcję pracownika obsługi zwiedzającego – wówczas Koordynator musi spełniać wymagania dla stanowiska Obsługa zwiedzającego
ii. co najmniej 6 (sześcioma) osobami na stanowisku Obsługa zwiedzającego które:
• posiadają, co najmniej 3 miesiące doświadczenia w realizacji usług polegających na obsłudze zwiedzających,
• znają język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym,
• znają język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym,
• znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i posiadają potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu z tego zakresu,
Przez „obsługę zwiedzających” /pkt ii. tiret pierwszy/ Zamawiający rozumie w szczególności: merytoryczne udzielanie ogólnych informacji dot. funkcjonowania instytucji kultury; merytoryczne udzielanie informacji dot. Wystawy i wydarzeń dodatkowych (w tym rozmieszczenia eksponatów);- merytoryczne udzielanie informacji dot. Programu towarzyszącego ekspozycjom oraz programu edukacyjnego Ogrodu; kontrola biletów, zaproszeń, kart wstępu i innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren wystawy pokazu lub uprawniających do korzystania ze zniżki

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.2.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt 6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.2. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy
wg. wzoru w Zał. nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z treścią Zał. nr 3 do SWZ.

6.2.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia wraz z potwierdzającymi je dokumentami (np. zaświadczenia z przeprowadzonych szkoleń, świadectwo ukończenia kursu j. angielskiego na poziomie conajmnej B2) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w warunkach niniejszej SWZ, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią Zał. nr 4 do SWZ.
W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Zgodnie z art. 274 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

Uwaga! Wykonawca, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca (aktywnie) wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. 6.1.1. Formularz Oferty, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy wraz z Załącznikiem nr 1A - Informacje na potrzeby oceny ofert w pozostałych pozacenowych kryteriach oceny.
Uwaga! W sytuacjach opisanych w pkt 17.4. SWZ Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza Oferty, jako oświadczenia składające się na treść jego oferty, także informacje opisane w przywołanym punkcie, zgodnie obowiązkiem wynikającym z art. 225 ustawy.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Wykonawca
w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych
2) b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w lit. a) powyżej;
Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z pkt. 6.1.3. SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ – jeżeli dotyczy.
4. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wg. wzoru w zał. nr 7 do SWZ.
5) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy, składa on odrębne następujące oświadczenia: a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio: i. samego Wykonawcy lub każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ii. podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D zał. nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy:
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy, i przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwa)
w składanej ofercie.
7.2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają:
7.2.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane odpowiednio w pkt 6.1.5.1., a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także dokument opisany w pkt 6.2.1 SWZ dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.2.2. jeżeli dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.1 dot. podmiotu udostępniającego zasoby, a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także 6.2.1. SWZ dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby;
7.2.3. dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. SWZ (w tym dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy);
7.2.4. ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, a także ewentualnie podmioty udostępniające zasoby - dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5.2 SWZ;
7.2.5. a na wezwanie Zamawiającego, ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument, także dokument wskazany w pkt 6.2.2. – 6.2.3. SWZ.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz - w zakresie dopuszczonym SWZ także - poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 9 SWZ. Adres poczty elektronicznej: muzeum@mit.krakow.pl Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e6ffbf5-9e23-11ed-9236-36fed59ea7dd
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu został określony w pkt 6 SWZ.
3. Dodatkowa informacja do sekcji III pkt. 3.6. ogłoszenia:
3.1. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia przywołanego w pkt 8.9. SWZ.
3.2. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
4. Dotyczy sekcji IV pkt 4.2.10 ogłoszenia - prawidłowe brzmienie to: Przedmiot umowy będzie realizowany w terminach:
Część 1 - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia otwarcia Wystawy, zakładany termin otwarcia wystawy druga połowa marca 2023r. +/- 14 dni.
Część 2 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż na 2 dni przed dniem otwarcia Wystawy, zakładany termin otwarcia wystawy druga połowa marca 2023r. +/- 14 dni.
Część 3 - od 24.04.2023 r. do 15.10.2023 r.
6. Wizja lokalna:
1) Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej
2) Terminy wizji:
a) W Zajezdni (część 1 i część 2): pierwszy termin w dniu 01.02.2023 r. godz. 10.00, drugi termin w dniu 06.02.2023r. godz. 10.00
b) W Ogrodzie Doświadczeń (część 3) pierwszy termin w dniu 01.02.2023 r. godz. 12.00, drugi termin w dniu 06.02.2023r. godz. 12.00
3) Zamiar uczestnictwa w wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest zgłosić drogą elektroniczną na adres: muzeum@mit.krakow.pl do dnia 31.01.2023 r.
4) W zgłoszeniu zamiaru odbycia wizji lokalnej należy wskazać:
- imiona i nazwiska wszystkich osób, które pojawią się podczas wizji lokalnej (maksymalnie 2 osoby);
- pełną nazwę i adres reprezentowanego Wykonawcy.
5) Wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej są proszone o potwierdzenie swej obecności na liście uczestników przygotowanej przez Zamawiającego.
6) Zasady prowadzenia wizji lokalnej:
a) Przedstawiciele Zamawiającego wskażą elementy, których dotyczą planowane usługi;
b) Zamawiający informuje, że podczas wizji lokalnej nie będzie możliwości zadawania pytań, oraz udzielania wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie zagadnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9 SWZ.
7) Brak udziału w wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.