eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej "Pałac Myśliwski w Antoninie" w podziale na 3 częściOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej „Pałac Myśliwski w Antoninie” w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łazienna 6

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckis@ckis.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckis.kalisz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej „Pałac Myśliwski w Antoninie” w podziale na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bd18e46-9e1f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327367/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej „Pałac Myśliwski w Antoninie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: II. Komunikacja
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Szczegóły dotyczące złożenia oferty zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”, znajdującej się w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl , jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej.
3. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Rejestracja Wykonawcy trwa
maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o
możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.
5. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca winien
skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego platforma zakupowa nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w
dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf.
8. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń, cyfrowych odwzorowań oraz innych informacji, poza
wymienionymi w pkt VI 4. SWZ przyjmuje się datę ich złożenia na platformie zakupowej, a w przypadku awarii platformy zakupowej
datę ich otrzymania przez Zamawiającego na adres e-mail: administracja@ckis.kalisz.pl
9. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych z zachowaniem weryfikowalności podpisu elektronicznego;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
10. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.);
2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 816 ze zm.);
3) kwalifikowanym podpisie elektronicznym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 3 ust. 12 Rozporządzenie
parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr
257, str. 73)
11. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Pozostałe informacje zgodnie z SWZ Rozdział VIII.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 2016 Nr 119, str. 1), dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz.
2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Łukasz Myszko, e-mail: myszko.lukasz@gmail.com .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o:
1) art. 8 ustawy,
2) art. 96 ust. 3 ustawy,
3) art. 139 ust. 3 ustawy,
4) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
5) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów
powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji
finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą
przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pan/Pani:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania danych
osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

LODY

1. Lody gastronomiczne waniliowe kuweta 3300g/5000 ml szt 147 lody waniliowe bardzo dobrej jakości, smak wanilii bez obcych posmaków i zapachów ;
2. Lody gastronomiczne czekoladowe kuweta 3300g/5000 ml szt 29 lody czekoladowe bardzo dobrej jakości, smak czekolady bez obcych posmaków i zapachów ;
3. Lody gastronomiczne śmietankowe z wiśniami i wkręconym sosem wiśniowym kuweta 3300g/5000 ml szt 10 zawartość śmietany w produkcie min. 16%, zawartość wiśni kandyzowanej min. 12% ;
4. Lody gastronomiczne słodki orzech laskowy kuweta 3300g/5000 ml szt 18 zawartość śmietany w produkcie min. 20%, zawartość orzecha laskowego w formie pasty min. 4% ;
5. Lody gastronomiczne pistacjowe kuweta 3300g/5000 ml szt 5 zawartość śmietany w produkcie min. 20%, zawartość pistacji w formie pasty min. 5% ;
6. Lody gastronomiczne o smaku gumy balonowej kuweta 2800g/5000 ml szt 8 zawartość śmietany w produkcie min. 20% ;
7. Lody gastronomiczne jogurtowe z wkręconym sosem porzeczkowym kuweta 3300g/5000 ml szt 8 zawartość jogurtu naturalnego w produkcie min. 25%, zawartość śmietany min. 17%, zawartość sosu porzeczkowego min. 12% (czarna porzeczka) ;
8. Lody gastronomiczne sorbetowe truskawkowe kuweta 3300g/5000 ml szt 13 zawartość truskawki w produkcie min. 40%, produkt nie powinien zawierać składników pochodzących z organizmów genetycznie zmodyfikowanych ;
9. Lody gastronomiczne z mango kuweta 3300g/5000 ml szt 5 zawartość puree z mango min. 20%, produkt nie powinien zawierać składników pochodzących z organizmów genetycznie zmodyfikowanych ;
10. Lody gastronomiczne sorbetowe limonkowe kuweta 3300g/5000 ml szt 5 lody sorbetowe o smaku limonki bez obcych posmaków i zapachów ;
11. Lody gastronomiczne śmietankowe z ciasteczkami kuweta 3300g/5000 ml szt 1 zawartość śmietanki w produkcie min. 10%, zawartość ciasteczek min. 10% ;
12. Lody gastronomiczne słony karmel kuweta 3300g/5000 ml szt 6 zawartość śmietanki w produkcie min. 20%, zawartość słonego karmelu min. 4% ;
13. Lody gastronomiczne śmietankowe kuweta 3300g/5000 ml szt 22 lody śmietankowe bardzo dobrej jakości, smak śmietany bez obcych posmaków i zapachów, zawartość śmietany w produkcie min. 15% ;
14. Lody gastronomiczne biszkoptowo jagodowe kuweta 3300g/5000 ml szt 3 zawartość śmietanki w produkcie min. 10% ;
15. Lody rożki szt 100;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RYBY ŚWIEŻE I PRZETWORZONE

1. Filet z karpia kg 4 ;
2. Filet z łososia kg 50 ;
3. Karp świeży kg 60 tuszka ;
4. Kawior czarny 75 g szt 7 ;
5. Kawior czerwony 75 g szt 7 ;
6. Krewetki świeże kg 3 ;
7. Łosoś wędzony 100g szt 100 ;
12. Makrela wędzona kg 5 ;
13. Miruna kg 4 tuszka ;
14. Polędwica z dorsza kg 5 świeża, grube kawałki z dużej ryby ;
15. Ryba w puszce 170 g szt 80 ;
17. Węgorz wędzony kg 3 tuszka ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WARZYWA I RYBY MROŻONE, OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE

1. Ananas 580 g szt 5 ;
2. Borowik kostki 2,5 kg szt 6 ;
3. Borowik połówki 2,5 kg szt 28 ;
4. Brokuł róża 2,5 kg szt 16 produkt I-klasy jakości ;
5. Brukselka 2,5 kg szt 10 ;
6. Brzoskwinie 850 g szt 5 ;
7. Bułka bankietowa szt 1100 ;
8. Ciast półfrancuskie mrożone kg 15 ;
9. Dorsz filet b/s kg 8 ;
10. Fasolka żółta 2,5 kg szt. 4 ;
11. Filet z sandacza mrożony kg 50 bez lodu ;
12. Flaki wołowe rosołowe 0,9 kg kg 10 typu abel ;
13. Flaki wołowe suche, krojone (mrożone) 2,5 kg kg 30 ;
14. Frytka prosta gruba 2,5 kg szt 10 9mm, produkt I-klasy jakości ;
15. Frytki Croquettes 2,5 szt. 5 ;
16. Frytki do steku „Belgijskie” 1 kg szt 10 gruba do steku, produkt I-klasy jakości ;
17. Frytki Julienne 2,5 kg szt 146 produkt I-klasy jakości ;
18. Frytki Wedges grube 2,5 kg szt 52 ćwiartki ze skórą, produkt I-klasy jakości ;
19. Frytki z batatów 2,5kg szt 26 ;
20. Frytura 22 l szt. 15 ;
21. Gratiny ziemniaczane 100g szt. 60 ;
22. Groszek 2,5 kg szt 12 Produkt I-gatunku ;
23. Groszek cukrowy w całości 1 kg szt 5 ;
24. Gruszka w syropie 850 g szt. 4 połówki ;
25. Halibut dzwonki kg 40 kalibrowany (szt ok. 200-220g) ;
26. Kalafior róża 2,5 kg szt 5 produkt I-klasy jakości ;
27. Kapary 720 g szt 22 ;
28. Kapary jabłkowe 1 l szt 10 ;
29. Kasztany 400 g op. szt. 10 ;
30. Koncentrat pomidorowy 1 l szt 5 ;
31. Koncentrat pomidorowy 200 g szt 20 koncentrat pomidorowy 30% pasteryzowany ;
32. Krewetki mrożone kg 30 ;
33. Kurki mrożone 2,5 kg szt 20 ;
34. Malina 2,5 kg szt 100 malina cała,produkt I-klasy jakości ;
35. Mango kostka mrożona kg 2 ;
36. Marchew młoda 2,5 kg mini szt 6 produkt I-klasy jakości ;
37. Marchew z groszkiem 2,5 kg szt 5 ;
38. Miruna filet ze skórą kg 15 ;
39. Morele suszone kg 4 ;
40. Ogórki konserwowe 1 kg szt 25 ;
41. Okoń nilowy filet kg 12 ;
42. Oliwki czarne 900 g szt 10 ;
43. Oliwki zielone 900 g szt 8 ;
44. Papryka konserwowa kg 5 ;
45. Pieczarki konserwowe 0,8 kg szt 10 ;
46. Pieczywo czosnkowe (36 szt w kartonie) op 18 ;
47. Pieporz zielony w zalewie 115 g szt 6 ;
48. Pomidory w puszce 1,5 kg szt 35 ;
49. Pstrąg patroszony z głową kg 10 ;
50. Rodzynki sułtańskie kg 15 produkt I-klasy jakości ;
51. Rydze kapelusze 2,5 kg szt 5 ;
52. Sos cytrynowo-maślany 750g szt. 1 ;
53. Szparagi mrożone białe kg 10 ;
54. Szparagi mrożone zielone kg 10 ;
55. Szparagi konserwowe 370 g szt 8 ;
56. Szpinak mrożony 2,5 kg szt 10 ;
57. Szyjki rakowe kg 8 ;
58. Śliwka Kalifornijska Nałęczowska kg 3 ;
59. Truskawka 2,5 kg szt 50 truskawka cała ;
60. Wiśnie drylowane 2,5 kg szt 2 ;
61. Włoszczyzna paski 2,5 kg szt. 3 ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Poprzez kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z pkt V SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt VI SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy– zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) – załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – właściwy dla Części, na którą składana jest oferta – zgodnie ze wzorem (wymagany zakres
informacji) – załącznik nr 1 do Umowy
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ;
4) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt III 10 a), c) – jeśli dotyczy;
5) Dokumenty, o których mowa w pkt III 10 b) SWZ, jeśli dotyczy;
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 8 do SWZ, jeśli dotyczy;
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy;
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – Załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy;
9) Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik:
a) pełnomocnictwo składa się w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa
lub
b) w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w postaci papierowej, składa się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
do udzielenia pełnomocnictwa. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania może dokonać również notariusz.
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć do oferty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 58 ust. 2 ustawy (pełnomocnictwo
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ckis-kalisz.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SWZ (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy oraz akty wykonawcze do Ustawy.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.