eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Dostawa gazów wraz z transportem i dzierżawą butli do NCBJ OR POLATOM w ciągu 3 latOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów wraz z transportem i dzierżawą butli do
NCBJ OR POLATOM w ciągu 3 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polatom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polatom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowa i prace badawczo rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów wraz z transportem i dzierżawą butli do
NCBJ OR POLATOM w ciągu 3 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aa432d2-9e39-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064089

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.polatom.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań określa SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/polatom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe wymagania określa SWZ (Załącznik E)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 05/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez okres 3 lat do siedziby Zamawiającego gazów wraz z dzierżawą
butli określonych w Załączniku Nr 9 (formularz cenowy) oraz Załączniku A (specyfikacja techniczna gazów) niniejszej SWZ.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia i zobowiązany jest aby dostarczane towary – gaz i butla były wolne od wad i posiadały wymagane świadectwa –
certyfikaty, a butla aktualną legalizację. Certyfikaty mają być dostarczane Zamawiającemu wraz z każdą dostawą
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu gazy własnym transportem, na własny koszt, zgodnie z załącznikiem
cenowym na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, faksem lub pisemnie.
Dostawa zamawianych gazów powinna nastąpić do 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia.
Zamawiający będzie zamawiał rodzaj/rodzaje i ilości gazu zgodnie ze swoimi potrzebami. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż o 20%. W przypadku
niewykorzystania pełnej kwoty Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Podane w formularzu
cenowym stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ, dane ilościowe wielkości zamówienia stanowić będą jedynie szacowaną
górną granicę możliwego zamówienia w okresie realizacji Umowy.
Zamówienia będą realizowane przez okres do 3 lat od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany asortymentów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 109 ust. 1. pkt 1), pkt 4).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki nie podlegania wykluczeniu
dotyczą każdego z Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu jeżeli każdy z Wykonawców przedłoży wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są
Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zezwolenie na sprzedaż gazów medycznych i pozostałych gazów.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej
Za Wykonawcę zdolnego do wykonania niniejszego zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizował dostawy gazu takiego rodzaju jak przedmiot zamówienia, na łączną kwotę w okresie jednego roku nie mniejszą
niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
1.5 zdolności zawodowej
Za zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienie zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że dysponuje personelem
zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
Minimum 2 osoby z uprawnieniami i samochodów przystosowanych do przewozu gazów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny
odpis z KRS lub z innego rejestru;
Wykaz zrealizowanych dostaw - Załącznik Nr 4, z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłową realizację;
Wykaz kierowców z uprawnieniami i samochodów przystosowanych do przewozu gazu;
Zezwolenie na sprzedaż gazów medycznych;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

E. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka
cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
E.1 Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
E.2 Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z
Wykonawców występujących wspólnie – należy dosłać na wezwanie Zamawiającego w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
E.3 Oferta winna zawierać oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w zał. 1 do SWZ - istotne postanowienia
umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/polatom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna) z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) Wykonawcę̨oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę̨na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę̨oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę̨lub będącą takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę̨na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę̨rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę̨oraz uczestnika konkursu, którego jednostkądominującąw rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę̨lub będący takąjednostką
dominującą̨od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę̨na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę̨
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.