eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębno › Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w 2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w DębnieOgłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w 2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Osrodek Pomocy Społecznej w Dębnie

1.3.) Oddział zamawiającego: OPS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003132280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Droga Zielona 1

1.5.2.) Miejscowość: Dębno

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@opsdebno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ops.debno.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w 2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4b3621e-721a-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063903

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008682/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w 2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS/ZP1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Zamówienie obejmuje: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w 2022 r. dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, o których mowa w art. 48 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021, poz. 2270). Przewidywana ilość: średnio 70 posiłków dziennie, (ok 236 dni x 70 posiłków = maksymalnie 16 520 posiłków) w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r. Liczba posiłków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy i jest liczbą szacunkową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 285465,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285465,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 285465,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paweł Piotrowski KONSUM

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 597 112 97 79

7.3.3) Ulica: Wodna 5

7.3.4) Miejscowość: Dębno

7.3.5) Kod pocztowy: 74-400

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 285465,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.