eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › Dostawa produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich GórachOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270035070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włoska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-612

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsprzyjazn@tarnogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przyjazn.domypomocy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fde3833-771b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fde3833-771b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078796/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485761

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.A-G.371.13.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 192000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 96000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych do Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Włoskiej 24.
Dostawa produktów mleczarskich oraz tłuszczów roślinnych i zwierzęcych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załącznikach nr1 i 3 do SWZ. Dostawy wraz z wniesieniem do magazynu przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie, transportem własnym Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30-7.00. Dostawy będą wykonywane wg zamówień składanych przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 15.00. Zamówienia będą składane i przyjmowane telefonicznie lub mailem. W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić zmiana godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Dostawa zamawianych produktów do siedziby Zamawiającego będzie odbywać się na koszt Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania telefonicznej korekty zamówienia w dniu poprzedzającym realizację zamówienia w granicach (+/-) 10-15% dla poszczególnych asortymentów oraz realizacji zamówień interwencyjnych w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia. Miejsce realizacji: Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24, 42-612 Tarnowskie Góry.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie , tj. do dnia 16.12.2022 roku do godz. 11.00 wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.