eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orneta › Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza IIIOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ORNETA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170053875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 26

1.5.2.) Miejscowość: Orneta

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-130

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (55) 242 11 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-orneta/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775e1f8d-9e2c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Wałsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudową zadaszenia nad istniejącym źródełkiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721054

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na
platformie https://platformazakupowa.pl/ tj.
- limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub
wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
wielkości 150 MB.
- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,
- akceptująca pliki typu „cookies”
- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s
- minimalna rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Orneta informuje, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Orneta, zwane dalej Administratorem, e-mail: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. 55 24 21 149.
2. Inspektorem danych osobowych w Nadleśnictwie Orneta jest Milena Rudnicka, e-mail: milena.rudnicka@olszyn.lasy.gov.pl, tel.: 530 345 832.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem postępowania pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza III” o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000,00 złotych, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, tj. zgodnie z art. 275 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w tym w celu zawarcia i realizacji umowy będącej następstwem przeprowadzonego postępowania.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności
kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – art. 5 ust.1 lit. e RODO. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres przewidziany dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z zarządzenia nr 74 DGLP z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL LP, licząc od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w postępowaniu prowadzonym pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza III” w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w ust. 3, a także zawarcie z Zamawiającym umowy w następstwie przeprowadzonego postępowania.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie rezerwatu „Dolina rzeki Wałszy” oraz obszaru Natura 2000 – Rzeka Pasłęka (PLH 280006). Jej głównym celem jest odbudowa uszkodzonej przez krę kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej dla celów technologicznych posadowienia tej budowli, a w dalszej perspektywie ukierunkowanie ruchu pieszego i rowerowego do odtworzonego zadaszenia nad „Cudownym źródłem” oraz do kapliczki „Narodzenia” znajdujących się po drugiej stronie rzeki Wałsza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45221115-1 - Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45248000-7 - Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium oceny:
Cena - 60%, Okres gwarancji - 10%, Doświadczenie kierownika - 30%
Sposób obliczania punktów:
1) kryterium Cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
WC = (C min/C oferty) x 60
WC - wartość punktowa dla kryterium cena
C min- cena brutto najtańszej oferty
C oferty – cena brutto badanej oferty
2) kryterium „Okres gwarancji" punkty będą przyznawane ofertom na poniższych zasadach:
a) minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy;
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany przez zamawiającego lub nie poda (nie wpisze) okresu gwarancji, zamawiający na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawi omyłkę w ofercie:
- do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy,
- Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium "okres gwarancji",
- w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.
O dokonanej poprawie omyłki zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia ww. zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie ww. omyłki, zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 11 ustawy Pzp.
a) maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty uwzględniony do oceny ofert dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 84 miesiące;
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 84 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie.
b) ocenie w ramach kryterium „Okres gwarancji” podlegać będzie okres gwarancji na wykonane roboty podany w formularzu ofertowym;
c) w ofercie wykonawca oferuje okres gwarancji określony w pełnych miesiącach;
W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych miesiącach - zamawiający dokona zaokrąglenia podanych wartości do pełnych miesięcy przyjmując zasadę zaokrąglenia w górę. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji w latach - zamawiający przeliczy lata na miesiące.
d) Zamawiający przyzna 5 punktów za każde dodatkowe pełne 12 miesięcy udzielonej gwarancji ponad minimalne 60 miesięcy;
WG – wartość punktowa dla kryterium „Okres gwarancji”
WG =0 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres od 60 do 71 miesięcy,
WG =5 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres od 72 do 83 miesięcy,
WG =10 dla oferty z gwarancją udzieloną na okres 84 miesięcy.
3) kryterium „Doświadczenie kierownika" odnosi się do doświadczenia osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.
W ramach kryterium „Doświadczenie kierownika" ocenie podlegać będzie liczba wykonanych robót budowlanych wskazanych na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ), prowadzonych i ukończonych przez ww. osobę na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych, polegających na budowie, przebudowie i/lub remoncie kładki lub mostu o rozpiętości nie mniejszej niż 16,0 m, szerokości 1,8 m i wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 zł.
W ramach kryterium „Doświadczenie kierownika" punkty będą przyznawane ofertom na poniższych zasadach:
- jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie mniejsze niż 2 usługi określone w kryterium uzyska 0 punktów;
- jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie nie mniejsze niż 4 poświadczone usługi określone w kryterium uzyska 30 pkt.
WG – wartość punktowa dla kryterium „Doświadczenie kierownika”
WG = 10 dla oferty z poświadczonymi 2 usługami określonymi w kryterium
WG = 20 dla oferty z poświadczonymi 3 usługami określonymi w kryterium
WG = 30 dla oferty z poświadczonymi 4 i więcej usługami określonymi w kryterium
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w danym kryterium wynosi 30 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2 Pzp dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 robotę budowlaną (przez 1 robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, polegającą na budowie, przebudowie i/lub remoncie kładki lub mostu o parametrach nie mniejszych niż 16,0 m długości i 1,8 m szerokości.
b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań dotyczących opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego.
c) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia:
-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej (uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli przepisy nakładają obowiązek jego posiadania,
-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli przepisy nakładają obowiązek jego posiadania.
Ww. osoby będą pełniły funkcję kierownika budowy lub kierownika robót.
Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1646).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty),
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą w oryginale podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
-zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 36 000,00 zł . Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 28 1600 1462 1016 7924 8000 0002 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty na „Budowa kładki na rzece Wałsza”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, w tym usunięcia wad, w
szczególności roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych, kosztów wykonania zastępczego oraz odszkodowań należnych zamawiającemu w związku z realizacją umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie przez wykonawcę.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy – musi obejmować cały okres wykonania przedmiotu umowy oraz 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15-go dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót.
2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy.
3) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy.
4) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu w zakresie jakim jest niezbędne do dostosowania postanowień umowy do nowego stanu faktycznego i/lub prawnego.
5) Zmiana lokalizacji obiektów może nastąpić jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub prawnych, albo zaleceń organów opiniujących, zezwalających, kontrolujących albo innych uprawnionych organów.
6) Zmiana osoby (kierownika budowy), którą wykonawca skierował do realizacji zamówienia, wskazanej w ofercie, możliwa jest w przypadkach losowych oraz w przypadku utraty przez nią uprawnień budowlanych. Nowy kierownik budowy musi posiadać co najmniej taką samą wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia jak wymagane w SWZ.
7) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części przedmiotu umowy, które wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części przedmiotu umowy, w tym również na części, których wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie Ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji zamówienia ani zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy.
8) W przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia zamawiający dopuszcza zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu
wszystkich członków konsorcjum.
9) Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT wykonawcy będzie przysługiwało zmienione wynagrodzenie o stawkę obowiązującego podatku VAT w dniu wystawienia faktury.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_orneta

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.