eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orneta › Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza IIIOgłoszenie z dnia 2023-02-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ORNETA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170053875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 26

1.5.2.) Miejscowość: Orneta

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-130

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (55) 242 11 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: orneta@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-orneta/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/721054

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Wałsza III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-775e1f8d-9e2c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Wałsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudową zadaszenia nad istniejącym źródełkiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063808

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie rezerwatu „Dolina rzeki Wałszy” oraz obszaru Natura 2000 – Rzeka Pasłęka (PLH 280006). Jej głównym celem jest odbudowa uszkodzonej przez krę kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej dla celów technologicznych posadowienia tej budowli, a w dalszej perspektywie ukierunkowanie ruchu pieszego i rowerowego do odtworzonego zadaszenia nad „Cudownym źródłem” oraz do kapliczki „Narodzenia” znajdujących się po drugiej stronie rzeki Wałsza.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221115-1 - Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45248000-7 - Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.