eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych z siedziby ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych z siedziby Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olsztyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bema 5

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-516

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-olsztynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-olsztynski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych z siedziby Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d1c32fe-9e21-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039620/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatolsztynski/demand/99818/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl

Link do Platformy znajduje się pod adresem:
https://bip.powiat-olsztynski.pl/5037/platforma-zakupowa.html
Bezpośredni link do postępowania:
https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatolsztynski/demand/99818/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1-2 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów przyjmuje się datę ich wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Olsztyńskiego: https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z nr telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż PDF wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający wskazuje informacje dotyczące systemu operacyjnego:
1) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
2) aktualne wersje przeglądarek wspierane przez producenta: Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB:
1) Zamawiający zaleca stosowanie następujących formatów danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych: .pdf,.doc, .docx, .xls, .jpg, .jpeg, , .zip, .7Z,. XML, .PAdES.
2) Zamawiający dopuszcza stosowanie pozostałych formatów danych wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności w szczególności: .txt, .rtf, .xps, .ods, .odp, .ppt, .xlsx, .pptx, .csv, .tif, .geotiff, .svg, .tar, .gz, .XAdES, .odt, .png
3) Zamawiający nie obsłuży plików, które nie znajdują się na liście plików wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRL-III.272.1.2023.EM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych z siedziby Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44423400-5 - Znaki i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) cena - 60 % waga kryterium,
2) okres udzielonej gwarancji – 40 % waga kryterium

Gdzie 1% = 1 pkt

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) cena
Ocenie zostanie poddana cena w zł brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


cena brutto oferty minimalnej
C = -------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty badanej2) okres udzielonej gwarancji
Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia:
- w przypadku udzielenia gwarancji na okres w przedziale od 36 do 47 miesięcy- Wykonawca otrzyma 10 punktów
- w przypadku udzielenia gwarancji na okres w przedziale od 48 do 59 miesięcy – Wykonawca otrzyma 25 punktów
- w przypadku udzielenia gwarancji na okres 60 miesięcy i więcej– Wykonawca otrzyma 40 punktów

3) łączną liczbę punktów w wymienionych kryteriach, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:

P = C + G
gdzie:
P - łączna ilość przyznanych punktów
C - punkty przyznane za kryterium cena
G - punkty przyznane za kryterium okres udzielonej gwarancji

2. Każdej ofercie zostanie przypisana ocena stanowiąca łączną liczbę punktów w wymienionych kryteriach. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka zostanie pominięta, powyżej i równe 5 zostanie zaokrąglona w górę).
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że został wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do niniejszego rejestru, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia aktualnego na dzień jego złożenia zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu dokonania oceny, czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnego Certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z obowiązującymi normami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z obowiązującymi normami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i zrealizuje dostawy, do których realizacji ten wpis do rejestru jest wymagany.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oddzielnie składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentacji nie wynika z odpisu lub informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie:
1) zmiany stawki podatku VAT, w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów. Zmiany mogą dotyczyć jedynie ewentualnej różnicy w wysokościach stawek należnego podatku VAT i zostaną wprowadzone w momencie wejścia w życie przepisu,
2) obniżenia przez Wykonawcę ceny brutto tablic rejestracyjnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-olsztynski.ezamawiajacy.pl/pn/powiatolsztynski/demand/99818/notice/public/details w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.