eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3454381-9e24-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720979

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720979

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.5.2023.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1: „Modernizacja drogi Nr 1183N w m. Bogaczewo”
W ramach modernizacji drogi Nr 1183N w miejscowości Bogaczewo na odcinku w km 21+930-22+500 i na odcinku w km 23+360-24+370, na łącznej długości 1,58 km należy wykonać:
- wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych
- wymianę nawierzchni chodników i zjazdów
- regulację poboczy i istniejącego odwodnienia
- wymianę oznakowania pionowego i poziomego.
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
g) ustawienia, w miejscu wykonywania zadania tablicy pamiątkowej – 2 szt. o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
h) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

Dodatkowe informacje:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
- Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).
Raport miesięczny powinien zawierać:
• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
• uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.
4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.
5) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
6) Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego użytku (m.in. destrukt, kostka kamienna, prefabrykowana kostka betonowa z rozbiórki chodników, krawężniki, obrzeża) stanowią własność Zamawiającego, jedynie Wykonawca w swoim zakresie zutylizuje nadmiar mas ziemnych. Materiały pochodzące z rozbiórek należy dostarczyć do Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3 Maja 11 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km.
7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru końcowego nie wcześniej niż po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy.
10) Faktura zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po realizacji i odbiorze Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokołu odbioru końcowego robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2: „Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1237N w m. Ornowo”
W ramach modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1237N w miejscowości Ornowo należy wykonać utwardzenie istniejącego ciągu pieszego na długości ok. 0,4 km wraz z zabezpieczeniem istniejących skarp, zastosować nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
g) ustawienia, w miejscu wykonywania zadania tablicy pamiątkowej – 2 szt. o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
h) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

Dodatkowe informacje:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
- Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).
Raport miesięczny powinien zawierać:
• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
• uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.
4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.
5) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
6) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
7) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru końcowego nie wcześniej niż po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy.
9) Faktura zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po realizacji i odbiorze Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokołu odbioru końcowego robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część nr 3: „Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1228N na odcinku Zwierzewo – Lubajny”
Na odcinku Lubajny-Zwierzewo w ciągu drogi Nr 1228N należy zmodernizować chodnik o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1,29 km, zastosować elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. barierki ochronne oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
g) ustawienia, w miejscu wykonywania zadania tablicy pamiątkowej – 2 szt. o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
h) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

Dodatkowe informacje:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
- Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).
4) Raport miesięczny powinien zawierać:
• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
• uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.
5) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.
6) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru końcowego nie wcześniej niż po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy.
10) Faktura zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po realizacji i odbiorze Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokołu odbioru końcowego robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie), wykonał dwukrotnie robotę budowlaną polegającą na:
Część nr 1: wykonaniu nakładki bitumicznej, remoncie, budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi z nawierzchni asfaltowej o długości minimum 500,00 mb lub powierzchni minimum 3.000,00 m2 każda z robót;
Część Nr 2: remoncie, budowie, przebudowie chodnika z nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 200,00 m2 każda z robót;
Część Nr 3: remoncie, budowie, przebudowie chodnika o nawierzchni asfaltowej o powierzchni minimum 500,00 m2 każda z robót;
b) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:
Część Nr 1:
- kierownikiem budowy branży drogowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- kierownikiem robót branży drogowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
Część Nr 2:
- kierownikiem budowy branży drogowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- kierownikiem robót branży drogowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- kierownik robót elektrycznych, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
Część Nr 3:
- kierownikiem budowy branży drogowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- kierownikiem robót branży drogowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa § 16 pkt 4 SWZ powoływać się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyłącznie jeżeli, bezpośrednio uczestniczył
w wykonaniu tych robót budowlanych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót- branży drogowej przez tę samą osobę, pod warunkiem, że osoba ta posiada wymagane dla tych funkcji uprawnienia budowlane.
3. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, o którym mowa § 16 pkt 4 lit. a SWZ wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden
z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymagane roboty budowlane dwukrotnie.
4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia zawodowego, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał wymagane roboty budowlane dwukrotnie.
5. W przypadku gdy wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) większy zakres prac niż określony w warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb wykazania spełniania tego warunku powinien wyodrębnić rodzaj robót, o których mowa powyżej.
6. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. t.j. z 2021, poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2021 r. poz.1646).
7. Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt. 2 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ). Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 17 ust. 2 pkt. 2 lit. a i b SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie § 11 ust. 1 pkt 5 SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie § 11 ust. 2 SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis tiret drugie stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu- załącznik nr 5 do SWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynację prowadzonych prac i odpowiedzialną za prawidłowe świadczenie usługi, wraz z informacją na temat jej wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą (wzór wykazu- załącznik nr 6 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy, zgodny z treścią załącznika nr 1 do SWZ wraz z odpowiednim kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1a/1b/1c do SWZ);
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Część Nr 1: 37 000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
Część Nr 2: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Część Nr 3: 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w § 21 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Informacje na temat zaliczek oraz warunki zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/720979

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
2. Termin wykonania zamówienia: 230 dni od dnia podpisania umowy, w tym:
a) Wykonanie roboty budowlanej 220 dni od dnia podpisania umowy
b) Dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 230 dni od dnia podpisania umowy.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.; dalej: rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.; dalej: rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
4. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 3, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.