eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751190

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 62A

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika_dt@zdp.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.ostroda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/720979

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3454381-9e24-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00137070

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063389

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2610.5.2023.MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4302100,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1: „Modernizacja drogi Nr 1183N w m. Bogaczewo”
W ramach modernizacji drogi Nr 1183N w miejscowości Bogaczewo na odcinku w km 21+930-22+500 i na odcinku w km 23+360-24+370, na łącznej długości 1,58 km należy wykonać:
- wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych
- wymianę nawierzchni chodników i zjazdów
- regulację poboczy i istniejącego odwodnienia
- wymianę oznakowania pionowego i poziomego.
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
g) ustawienia, w miejscu wykonywania zadania tablicy pamiątkowej – 2 szt. o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
h) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

Dodatkowe informacje:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
- Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).
Raport miesięczny powinien zawierać:
• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
• uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.
4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.
5) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
6) Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do ponownego użytku (m.in. destrukt, kostka kamienna, prefabrykowana kostka betonowa z rozbiórki chodników, krawężniki, obrzeża) stanowią własność Zamawiającego, jedynie Wykonawca w swoim zakresie zutylizuje nadmiar mas ziemnych. Materiały pochodzące z rozbiórek należy dostarczyć do Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, ul. 3 Maja 11 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km.
7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru końcowego nie wcześniej niż po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy.
10) Faktura zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po realizacji i odbiorze Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 2505255,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część nr 2: „Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1237N w m. Ornowo”
W ramach modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1237N w miejscowości Ornowo należy wykonać utwardzenie istniejącego ciągu pieszego na długości ok. 0,4 km wraz z zabezpieczeniem istniejących skarp, zastosować nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
g) ustawienia, w miejscu wykonywania zadania tablicy pamiątkowej – 2 szt. o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
h) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

Dodatkowe informacje:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
- Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).
Raport miesięczny powinien zawierać:
• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
• uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.
4) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.
5) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
6) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
7) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru końcowego nie wcześniej niż po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy.
9) Faktura zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po realizacji i odbiorze Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 524395,79 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część nr 3: „Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1228N na odcinku Zwierzewo – Lubajny”
Na odcinku Lubajny-Zwierzewo w ciągu drogi Nr 1228N należy zmodernizować chodnik o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 1,29 km, zastosować elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. barierki ochronne oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- wstępna promesa nr Edycja2/2021/1534/PolskiLad (stanowiący załącznik nr 11 do swz). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ww. wstępnej promesy.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:
a) sporządzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
b) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
c) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót;
d) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
e) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone były roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
g) ustawienia, w miejscu wykonywania zadania tablicy pamiątkowej – 2 szt. o wymiarach 180x120 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych znajdującymi się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne. Tablice powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, termin umieszczenia, wzory oraz treść tablic zostanie ustalona z Zamawiającym. Ostateczny wzór tablicy powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.
h) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt.

Dodatkowe informacje:
1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
- Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo- Finansowy będzie przez Wykonawcę co miesiąc uszczegółowiany i przekazywany Zamawiającemu wraz z comiesięcznym raportem. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- w przypadku istotnych zmian w realizacji robót po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca uaktualni harmonogram i przekaże Zamawiającemu. Harmonogram będzie zawierać wszystkie czynności i prace niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, kolejność ich realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia zadania.
- Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania etapów Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, w sposób minimalizujący opóźnienie.
- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.
2) Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.
3) Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego (co najmniej raz na miesiąc), informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy w formie raportów zawierających stan zaawansowania robót (przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl bądź dostarczenie osobiście do tut. zarządu).
4) Raport miesięczny powinien zawierać:
• Opis postępu prac i uzgodnień projektowych wykonanych przez wykonawcę w odniesieniu do zaakceptowanego Harmonogramu wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac;
• uszczegółowiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy;
• W przypadku wykazania opóźnień, niezbędne jest wskazanie podjętych kroków mających na celu zniwelowanie powstałych opóźnień;
• Inne znaczące elementy związane z inwestycją, mogące mieć wpływ na dalszą realizację.
5) Wykonawca będzie niezwłocznie pisemnie informował Zamawiającego o trudnościach, ryzykach oraz zmianach, które stanowią zagrożenie dla dotrzymania terminu wykonania zamówienia oraz przedstawi sposób ich rozwiązania gwarantujący dotrzymanie terminu końcowego, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe- w sposób minimalizujący opóźnienie.
6) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy. Każdorazową zmianę tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.
7) Zamawiający zapewni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
8) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru końcowego nie wcześniej niż po terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu umowy.
10) Faktura zostanie wystawiona i doręczona niezwłocznie po realizacji i odbiorze Inwestycji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 1272449,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono, na podstawie art. 255 pkt 3 uPzp- „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
W postępowaniu w Części Nr 1 cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono, na podstawie art. 255 pkt 3 uPzp- „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
W postępowaniu w Części Nr 2, po odrzuceniu ofert Wykonawców, cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono, na podstawie art. 255 pkt 3 uPzp- „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
W postępowaniu w Części Nr 3 wpłynęła jedna oferta. Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.