eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz
z budową chodnika.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kielecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291087120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrzosowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-211

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pzdkielca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdkielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz
z budową chodnika.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad25fe9f-9e1a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009044/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl i zakładki „Korespondencja” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej.
2) Komunikacja za pośrednictwem platformy zakupowej wymaga założenia konta Użytkownika.
3) W celu założenia konta Użytkownika na platformie zakupowej, koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika (Wykonawcę)
aktywnego konta poczty elektronicznej (e–mail). Korzystanie
z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2 najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy ezamawiający (ezamawiajacy.pl) do wyjątków (exception sitelist) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie ezamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy ezamawiajacy, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną
do komputera.
6) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska są zwarte na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotujstanowiskopcwykonujacponizsze-kroki.
Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:
􀀁 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce;
􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach jest Pan Sylwester Cieśla, kontakt:
iod@czi24.pl, telefon: (41) 300-55-99*;
􀀁 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
􀀁 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanym dalej „ustawa Pzp”;
􀀁 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
􀀁 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
􀀁 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;
􀀁 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀁 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
2. Firmą przetwarzającą dane jest spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem: https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl
Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale
XXXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca na podstawie art. 28 staje się podmiotem przetwarzającym i do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z art. 13 i art. 14 oraz obowiązki wynikające z art. 32 – 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.26.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 9686768,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej
nr 1361T (stary numer 0372T) Suków Borki-Suków Babie wraz
z budową chodnika w miejscowości Suków Babie, realizowana
na podstawie Dokumentacji Projektowej p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków tzw. Borki”.
1. Zakres robót obejmuje m. in.:
a) roboty rozbiórkowe w tym:
- nawierzchni asfaltowych, prefabrykatów betonowych
- przepustów rurowych, murków czołowych, murków oporowych i ogrodzeń,
b) wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m,
c) wykonanie konstrukcji jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, MN 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku stab. cementem gr. 20 cm,
d) wykonanie przepustów zjazdowych z rur betonowych Ø50 ze ściankami czołowymi,
e) wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,00 m;
f) wykonanie zjazdów z kostki brukowej zakończonych krawężnikiem najazdowym;
g) wykonanie odwodnienia drogi z urządzeniami odwadniającymi oraz odprowadzającymi wodę do rowów o częściowo umocnionym dnie i skarpach,
h) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
i) wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych,
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
k) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych;
l) przebudowę kolidującej sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
m) usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią:
a) kosztorysy ofertowe – załączniki nr 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ;
b) przedmiary robót – rozdział II;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – rozdział IV;
d) dokumentacja projektowa - rozdział V.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ocen i ich wagami:
- cena – 60 % = 60 pkt,
- okres gwarancji – 40% = 40 pkt
Maksymalnie wykonawca może otrzymać 100 punktów (1%=1pkt) oferując najniższą cenę oraz najdłuższy okres gwarancji.
1 Kryterium – cena (PC).
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę
na formularzu „Oferta”. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
PC = najniższa cena brutto z ocenianych ofert/ cena brutto badanej oferty x 60 pkt
2 Kryterium – okres gwarancji (PG).
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, jaką wykonawcy zaproponują w formularzu
„Oferta”. Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. Jeżeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy otrzyma 0 punktów w kryterium „okres gwarancji”. Jeżeli w ofercie wykonawca poda okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy zostanie mu policzony termin 60 miesięcy. Zamawiający ofercie o najwyższym okresie gwarancji (który może wynosić max. 60 miesięcy) przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: PG = gwarancja badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert x 40 pkt
3 Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, która w sumie uzyska największą ilość punktów obliczoną
wg poniższego wzoru:
PŁ = PC + PG
gdzie: PC – liczba punktów w kryterium „cena” PG – liczba punktów
w kryterium „okres gwarancji” PŁ – liczba punktów łącznie.
4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiednie doświadczenie zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto– na załączniku nr 6 do SWZ,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje
lub będzie dysponował min. 1 osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz przynależnej do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
- posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień, w tym pracę na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robót na zadaniu obejmującym budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont drogi.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
- na załączniku nr 7 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ww. ust. 2 pkt. 4) zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w przypadku określonym w ww. ust. 2 pkt 4) lit. a) warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie,
2) w przypadku określonym w ww. ust. 2 pkt 4 lit. b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie będą dysponować ww. osobą.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać,
że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy (jeżeli dotyczy - również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – na załączniku nr 4
do SWZ.
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączniku nr 6 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami – na załączniku nr 7
do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa
w ust. 5.6) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa
w ust. 5.11) pkt. 1., zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.11) pkt. 1., 2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł.).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Getin Noble Bank SA, Nr r-ku 37 1560 0013 2017 7382 7000 0002 z dopiskiem: Wadium - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T
w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika”
Nr sprawy: PZD.26.6.2023
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium utrzymuje się nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, o których mowa
w ust. 3 pkt 3.2-3.4 musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium,
na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające
do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. W dokumencie gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjanta (zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem baku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądanie potwierdzenia przez notariusza,
że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego,
albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób
do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).
Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu,
co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć
do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji
i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego
z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać jako oryginał w postaci elektronicznej.
8. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji)
w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY’’ – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument”.
9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach kreślonych w ustawie Pzp.
10. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych
w ustawie Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, oświadczenie/oświadczenia, o którym
mowa w dziale XXIV pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy – na załączniku
nr 8.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkująca zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
3. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w szczególności:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyższenie albo obniżenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost,
albo obniżenie kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia,
że zmiany o których mowa w pkt 1)-4) miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy.
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie
z nimi koniecznie będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej
w terminie 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający
lub Wykonawca;
3) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.;
4) odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy,
w szczególności:
a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrożenia epidemicznego, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz,
a także działania lub zaniechane działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu umowy, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonania przedmiotu umowy;
b) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona zmianą umowy, wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Pozostałe szczegółowe informacje zawarte są w § 16 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na https://pzdkielce.ezamawiajacy.pl do dnia 29.06.2023 r. do godz. 10:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.