eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa urządzenia zieleni na terenie przy ul. 11-go Listopada 22 w Stargardzie, zgodnie z projektem, wraz z dostawą materiałów, drzew, krzewów i roślin ozdobnych, ich nasadzeniu i pielęgnacjiOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa urządzenia zieleni na terenie przy ul. 11-go Listopada 22 w Stargardzie, zgodnie z projektem, wraz z dostawą materiałów, drzew, krzewów i roślin ozdobnych, ich nasadzeniu i pielęgnacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.fabisinska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa urządzenia zieleni na terenie przy ul. 11-go Listopada 22 w Stargardzie, zgodnie z projektem, wraz z dostawą materiałów, drzew, krzewów i roślin ozdobnych, ich nasadzeniu i pielęgnacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0325a2f3-9e25-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=41301030

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=41301030

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale 3 SWz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 15-ZP-01-23-23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia związanego z wykonaniem usługi polegającej na urządzeniu zieleni na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 11-Listopada 22 w Stargardzie zgodnie z przedstawionym projektem, wraz z dostawą materiałów, drzew, krzewów i roślin ozdobnych oraz ich nasadzeniu i pielęgnacji został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, Projekcie urządzania zieleni stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, który zawiera koncepcję zagospodarowania terenu, projekt roślinności i nawierzchni, wymiary projektowanej małej architektury oraz zestawienie roślin. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach oraz zgodnie z umową stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest także do dysponowania osobami skierowanymi do realizacji usługi, posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wskazane w dokumentach postępowania. Wykonawca zobowiązany jest także do dysponowania i wykonywania usługi przy użyciu sprzętu oraz urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03120000-8 - Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

03451000-6 - Rośliny

03451300-9 - Krzewy

03452000-3 - Drzewa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, Wykonawcy spełniająca warunki udziału w postępowaniu, w która nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych w toku oceny ofert w ramach poniższych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy.
4. zdolności technicznej i zawodowej:
W odniesieniu do zdolności technicznej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 4), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda z usług.
UWAGA: Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługi związane z sadzeniem roślin i utrzymaniem terenów zielonych, kształtowaniem terenów zieleni lub urządzania architektury krajobrazu.
UWAGA: Przez 2 usługi odpowiadające przedmiotowi umowy, Zamawiający rozumie usługi świadczone na podstawie 2 odrębnych zawartych umów/zleceń. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dowody (referencje, poświadczenia, itp.) określające, że usługi wskazane w wykazie usług (załącznik nr 4) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość wykonanych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia odpowiada wartości określonej w warunku.
 W odniesieniu do zdolności zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał (na załączniku nr 3), że dysponuje lub będzie dysponował osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia (minimalne wymagania) oraz dwuletnie doświadczenie, zgodne z przedmiotem zamówienia, tj.:
• Co najmniej 1 osobą posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe o profilu ogrodniczym lub zbliżonym, takim jak architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, technika rolnicza z co najmniej dwuletnim doświadczeniem.
UWAGA: W wykazie osób (załącznik nr 3 do SWZ) należy podać osoby wyznaczone do realizacji zamówienia ich stanowisko wraz z podaniem zakresu kwalifikacji i wykształcenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt. 5.1 ppkt. 4 tiret pierwszy SWZ (według załącznika nr 4 do SWZ).
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt 4) tiret drugi SWZ (według załącznika nr 3 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenia wstępne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ podmiotów udostępniających zasoby (załączniki nr 2 do SWZ);
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust 7 ustawy Pzp):
1) w pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000, do upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w postępowaniu nr 15-ZP-01-23-23”
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone.
7. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. 2, 3, powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art.57 lub art. 106 ust.1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 96 ust 6 ustawy Pzp. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.
9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy z urzędu lub na wniosek, zgodnie z art.98 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku Wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:
a) oświadczenie o braku podstaw do Wykluczenia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym).
Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na https://portal.smartpzp.pl/15wog w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Dostęp do przedmiotu zamówienia – Wizja lokalna.
Zamawiający w celu możliwości bezpośredniego zapoznania się z przedmiotem zamówienia przez Wykonawców, przeprowadzi wizję lokalną.
Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 09.02.2023 r., godz. 09:00.
Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej: Wejście główne Klubu Garnizonowego, ul. 11-Listopada 22 w Stargardzie. Osobą upoważnioną do przeprowadzenia wizji lokalnej jest Kierownik SOI lub osoba przez niego upoważniona.
Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest wymogiem obligatoryjnym i nie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. 12 Osoba wyznaczona do przeprowadzenia wizji lokalnej sporządzi protokół z wizji, który następnie zostanie przekazany pracownikowi ZP celem umieszczenia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

2) Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również z tytułu kar umownych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.